Astma är egentligen ett samlingsbegrepp som fångar in olika typer av tillstånd som påverkar luftvägarna. I och med att det finns inbördes skillnader mellan dessa tillstånd påverkar astma människor på olika sätt och kan ge olika symptom mellan människor. I Sverige tenderar man att dela in astma i två huvudblock; allergisk astma och icke-allergisk astma - men det finns även en del andra typer av astma som vi tänkte gå igenom nedan.

1. Allergisk astma
2. Icke-allergisk astma
3. Ansträngningsastma
4. Förkylningsastma
5. Arbetsrelaterad astma

Allergisk astma

Risken för att utveckla allergisk astma är alltid som störst om en person redan har allergier eller en familjehistoria av allergier. Vanliga sådana är pälsdjursallergi hösnuva, även kallat pollenallergi. De flesta som har astma har även andra allergier. Den vanligaste orsaken till att man utvecklar allergisk astma, som ofta träder fram som barn, är ärftlighet (om någon av ens föräldrar har sjukdomen).

En allergi innebär att ens immunförsvar är överkänsligt och reagerar mycket kraftigt mot vissa retningar, så kallade allergener. När kroppen kommer i kontakt med dessa utlöses sedan ett inflammatoriskt svar, som kan orsaka en rad symptom som klåda, nysningar, nästäppa eller rinnande näsa/ögon.

Personer med allergisk astma kan uppleva att kontakt med dessa allergener även kan trigga igång de astmatiska symptomen, som andnöd och väsande andning.

Icke-allergisk astma

Icke-allergisk astma är astma som utvecklas hos en person utan den samtidiga förekomsten av allergier. Exakt varför icke-allergisk astma utvecklas hos vissa vet man inte men en serie hypoteser har lagts fram, inte minst sambandet mellan rökning och astma. Barn som utsätts för passiv rökning under sina formativa år, vars mamma rökt under graviditeten eller vars pappa rökt innan befruktning tros oftare utveckla astma. Detta har vi tagit upp i ett tidigare blogginlägg.

Allergisk astma, som beskrivs ovan, triggas av allergener. Icke-allergisk astma, i sin tur, triggas av retningar som inte klassas som allergener. Några sådana vanliga är:

 • Rökning och passiv rökning
 • Infektioner i luftvägarna
 • Kall luft eller väderväxlingar
 • Luftburna retningar såsom parfymer, avgaser eller utsläpp
 • Fysisk ansträngning, så kallad ansträngningsastma

Som biverkan av vissa läkemedel, exempelvis värktabletter som Aspirin (så kallad Aspirin-induced asthma, eller aspirininducerad astma), inflammationshämmande läkemedel (från en läkemedelsgrupp som heter NSAID) och betablockerare (som används vid högt blodtryck).

Ansträngninsastma

Läs mer om ansträngningsastma här

Ansträngningsastma, som namnet avslöjar, är när en person upplever astmatiska symptom i samband med fysisk ansträngning. Fysisk ansträngning innebär att man andas snabbare genom munnen, vilket innebär att luften som kommer ner i luftrörens slemhinnor är torrare och kallare än om personen hade andats genom näsan. Detta kan skapa irritation och sammandragningar i luftrören.

Symptomen vid ansträngningsastma är de samma som vid annan typ av astma, det vill säga andnöd, andningssvårigheter, väsande andning, kraftig hosta och sammandragningar i bröstkorgen. Personer med ansträngningsastma upplever dock att besvären endast träder fram i samband med fysisk ansträngning, och inte i övrigt i livet. Det kan manifestera sig i en mycket ovanlig och kraftig trötthet i samband med fysisk ansträngning, som för den drabbade kan vara oförklarlig.

Det är viktigt att förstå att ansträngningsastma och dålig kondition ej är samma sak. Om du tror att du har ansträngningsastma kan du prata med din läkare, som kan genomföra ett så kallat ansträngningstest. Detta innebär bland annat att man får anstränga sig fysiskt i ett par olika övningar och att man samtidigt mäter din lungfunktion (genom s.k. spirometri).

Förkylningsastma

Man vet inte exakt vad som ligger bakom förkylningsastma. När astma bryter ut för första gången är det vanligt att det är en infektion i luftvägarna, till exempel influensa eller en kraftig förkylning, som ligger bakom. Om astmasymptomen förvärras för varje gång personen är förkyld kallas det för förkylningsastma.

Förkylningsastma är som vanligast hos små barn, men kan även drabba vuxna. Exakt varför förkylningsastma uppstår vet man inte, men det har länge länkats ihop med vanligt förkylningsvirus eller RS-virus. Det är ibland svårt att avgöra exakt vad som är förkylningsastma eller vad som är allergisk astma.

Eftersom förkylningsastma endast uppstår i samband med förkylning, behandlas besvären förknippat med insjuknandet. Behandling kommer i form av luftrörsvidgande läkemedel som personen tar tills förkylningen är över.

Du kan läsa mer om förkylningsastma här.

Arbetsrelaterad astma (s.k. “Occupational asthma”)

Vissa arbetsmiljöer kan naturligt komma att påverka dina lungor och därmed utgöra risk för både astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL). Astma som utvecklas på arbetsplatsen orsakar samma symptom som traditionell astma, det vill säga andningssvårigheter, väsande, pipande eller rosslande andning och sammandragningar i bröstkorgen.

Det finns särskilda arbetsmiljöer som kan inducera astma och det är främst arbetsmiljöer som innehåller rikliga mängder damm, rök och kemikalier. Några vanliga yrkesgrupper som drabbas är:

 • Personer som arbetar inom hälso- och sjukvårdsyrken
 • Personer som arbetar på stålverk
 • Personer som arbetar inom lantbruk, t.ex. en gård
 • Städare
 • Frisörer
 • Bagare och servitörer
Senast granskat:  16-01-2020