Biverkningar _misc

Gemensamt för de allra flesta fall av vårtor i underlivet, eller könsvårtor, är att de orsakar obehag och irritation. Vissa fall kan vara så pass "milda" att de inte kräver läkemedelsbehandling. Andra, mer allvarliga fall, kommer emellertid kräva ett att ett receptbelagt läkemedel ordinerats för att de ska lindras. 

Men först och främst, vad innebär biverkningar? Biverkningar är benämningen på de oönskade effekter som ett läkemedel kan orsaka. En biverkan kan vara mild, exempelvis som huvudvärk eller muntorrhet men kan även orsaka mer allvarliga besvär såsom muntorrhet, förändrad sexlust eller erektionsproblem hos män. Vissa läkemedel kan orsaka allvarliga biverkningar såsom organskada eller förändrad hjärtrytm, även fast det inte är särskilt vanligt. För vissa kan själva ordet biverkningar innebära stor oro. Många härleder det till allvarliga, fysiska hälsokonsekvenser och för många kan listan över biverkningar förknippade med ett läkemedel vara jobbig att läsa. 

Milda biverkningar, som exempelvis huvudvärk, är vanliga vid många receptbelagda, och ibland receptfria, läkemedel. Men när det kommer till kraftigare eller allvarliga biverkningar är det viktigt att förstå varför de kan uppstå. En person som behandlas för cancer äter ofta cytostatika, som ibland kallas för cellgifter. Detta celldödande medel är vitalt vid cancerbehandling. Men det kan orsaka mycket kraftiga biverkningar, inte minst organskada. Dock ordineras läkemedlet i syfte att en patient inte ska avlida av sin cancer och då kan organskada i proportion anses vara en rimlig biverkan. En huvudvärkstablett som exempelvis Alvedon eller Ipren, skulle dock inte godkännas för försäljning om det kunde orsaka t.ex. organskada. Kort och gott kan man säga att biverkningarna måste stå i proportion till den positiva effekten av läkemedlet.

Så, vart hamnar vi då med kondylombehandlingar? Det finns idag tre godkända behandlingar vid kondylom; Warticon, Condyline och Aldara. Warticon säljs i Sverige under namnet Wartec. När det gäller behandling av könsvårtor så är den gemensamma nämnaren vid alla behandlingar att de appliceras direkt på själva vårtorna. De är alltså inte läkemedel som tas oralt, som tabletter eller kapslar. 

Kondylom är ett tillstånd som orsakas av Humant papillomvirus, inte sällan förkortat HPV. Det finns idag inget botemedel mot själva viruset, även fast det går att vaccinera sig mot det. De behandlingar som kan förskrivas av läkare är således till för att lindra besvären med själva könsvårtorna, och inte att behandla själva viruset. Viruset ligger kvar i kroppen, men många smittade kan bära på det i flera år utan att det orsakar besvär. 

• • •

Podofyllotoxin och imiquimod är de två aktiva substanserna i kondylombehandlingar. Med aktiv substans menas den ingrediens i läkemedlet som ger läkemedlet dess effekt. Läkemedel innehållandes podofyllotoxin är de som vanligast förskrivs och omfattar Wartec såväl som Condyline. Imiquimod är den verksamma ingrediensen i Aldara, som förskrivs i de fall där en podofyllotoxinbehandling inte varit tillräcklig. Läkemedlena appliceras, som ovan nämnt, direkt på könsvårtorna - fast på lite olika sätt. Aldara är en vanlig kräm medan Wartec och Condyline kommer i form av kutan lösning, som användaren sedan penslar på könsvårtorna genom en applikator. Wartec finns även som kräm för de som inte kan använda en kutan lösning. 

De vanligaste biverkningarna vid läkemedel som appliceras direkt på huden är föga förvånande irritation i huden. Wartec och Aldara kan alla orsaka detta. Irritation, brännande känsla, klåda och hudrodnad rapporteras ofta i samband med dessa behandlingar. Noterbart är att man inte känner till frekvensen på biverkningar hos Condyline, men även användning av det läkemedlet har rapporterat lokal hudirritation som biverkan. Aldara, som är ett starkare läkemedel, kan utöver hudirritation även orsaka biverkningar inte relaterade till huden såsom illamående, impotens hos män, yrsel och aptitlöshet. 

Listan nedan visar en sammanställning över biverkningar som rapporterats i samband med användning av kondylombehandlingar. 
Aktiv ingrediens i Wartec: podofyllotoxin
Aktiv ingrediens i Condyline: podofyllotoxin
Aktiv ingrediens i Aldara: imiquimod

Biverkningsskala (källa: FASS)
▹Mycket vanliga >1/10 (förekommer hos 1 av 10 användare eller fler)
▹Vanliga 1/10-1/100 (förekommer hos 1 av 10 användare eller färre)
▹Mindre vanliga/ovanliga 1/100-1/1000 (förekommer hos 1 av 10 användare eller färre)
▹Sällsynta 1/1000-1/10 000 (förekommer hos 1 av 1,000 användare eller färre)
▹Mycket sällsynta <1/10 000 (förekommer hos 1 av 10,000 användare eller färre)
▹Okänd frekvens: (reaktioner som är tidigare okända eller ofullständigt klarlagda)

kondylom_biverkningar (1)

Vill du veta mer om kondylombehandlingar och biverkningar?

» Vanliga frågor: behandling vid könsvårtor
» Kondylombehandling: frågor och svar

   
Författare: Elias Hemmilä
elias.hemmila@treated.com
22 maj 2017