För ett par dagar sedan avled den Italienska fotbollsspelaren Davide Astori mycket tragiskt. När en ung elitidrottare plötsligt dör är det inte ovanligt att en rad frågor omgående börjar ställas. Hur kan någon i så exemplarisk fysisk form plötsligt dö? Borde man inte ha kunnat förhindra det på något sätt? Det besynnerliga svaret är att döden kan inträffa även bland unga och till synes fullt friska människor - helt utan yttre orsak eller underliggande sjukdom.

Davide Astori blev 31 år gammal. Ivan Turina blev 32 år gammal. Bägge var professionella fotbollsspelare som plötsligt avled under sina karriärer. Vid bägge fallen har dödsorsaken ansetts vara “naturliga orsaker”. För många är det svårt att förstå hur vältränade atleter kan dö av naturliga orsaker i ung ålder. Men i takt med att sorgen bearbetas sker den efterföljande obduktionen som syftar till att ge kunskap om dödsfallets orsak och eventuella sjukdomar hos den avlidna. Och även fast vissa begrepp kan tyckas gå in i varandra kan det vara bra att känna till vilka skiljelinjer och gränspositioner som faktiskt används, något vi tänkte försöka reda ut nedan.

Vad är “död av naturliga orsaker”?

Så vad innebär då “död av naturliga orsaker”? Faktum är att det i vissa fall inte betyder någonting alls. Men när en obduktion slagit fast att en person dött av naturliga orsaker handlar det egentligen om att utesluta andra, yttre dödsorsaker. Det kan till exempel vara att personen inte har tagit sitt eget liv eller blivit bragd om livet, men även att personen inte har avlidit i sviterna av en olycka eller i en överdos.

När ett dödsintyg utfärdas innehåller det nästan alltid mer detaljer om hur och varför kroppen plötsligt slutade fungera. Det kan exempelvis röra sig om hjärtsjukdom eller njursvikt, även om det i slutändan kan landa i en kvalificerad gissning från läkare (eller rättsläkare/rättsmedicinare), som har som uppgift att fastställa dödsorsaken.

Det är alltid en läkare som är ansvarig för att undersöka en avliden persons kropp. Läkaren arbetar tillsammans med en obduktionstekniker och ibland vissa andra personer. När läkaren fyller i dödsintyget är det deras medicinska åsikt baserat på deras erfarenhet och träning som ligger som grund för fastställandet av dödsorsaken. Läkaren överväger olika faktorer innan de drar en trolig slutsats - inte sällan innehåller dödsintyget även en rad andra, potentiellt bidrgande orsaker.

Men ett dödsfall av naturliga orsaker kan dock ha blivit utlöst av yttre faktorer. Om du idrottar och får en hjärtinfarkt, eller skottar snö och får en hjärtattack på grund av stress, anses dödsfallet ändå ha orsakats av naturliga orsaker. Men om de här aktiviteterna påskyndar en död som inte annars skulle ha inträffat, till exempel om snöskottandet orsakar hypotermi, kan dödsorsaken betraktas som en olycka.

Om dödssättet och dödsorsaken: Ivan Turina och Davide Astori

För att fånga alla dessa nyanser behöver ett dödsintyg vara mer omfattande än att bara fastställa om döden var naturlig eller inte. Dödssättet (t.ex. “naturliga orsaker”, olycka, självmord, mord eller “går inte att fastslå”) är i de flesta fall bara en beskärd del av ett obduktionsutlåtande, medan dödsorsaken är en mer omfattande sektion. En läkare måste försöka att specificera den omedelbara dödsorsaken, tillsammans med underliggande tillstånd som lett upp till den, samt hur länge före döden de inträffat. Exempelvis kan dödssättet vara “naturlig död”, medan den omedelbara dödsorsaken är skador på hjärtmuskeln.

I fallet med Ivan Turina fann man, vid en rättsgenetisk undersökning, en slumpmässig, ärftlig förändring (så kallad “mutation”) i en gen som är förknippad med hjärtmuskelsjukdom - och kan leda till plötslig död i form av hjärtrytmrubbning (arytmi). Obduktionsfynden talade för att Ivan Turina avlidit till följd av plötslig hjärtdöd, orsakad av exempelvis hjärtrytmrubbning, även fast dödsfallet ur rättsmedicinsk synpunkt bedömdes vara naturlig [1].

Det har bara gått ett par dagar sedan Davide Astori, lagkapten för det italienska fotbollslaget Fiorentina och även tidigare italiensk landslagsman, mycket tragiskt avled. Fynden från obduktionen har preliminärt fastställt att Astori avled av “naturliga orsaker”. Baserat på obduktionsundersökningen [2], som utfördes igår (6 mars 2018) på Davide Astori med hänvisning till dödsorsaken, fann man att det är mest troligt att Astori dog i sviterna av bradyarytmi*, med visceral stockning och lungödem. De italienska rättsläkarna har emellertid sagt att den fullständiga rapporten kommer stå klar om omkring 60 dagar.

* - Bradyarytmi är ett tillstånd som faller in under sjukdomen hjärtblock och orsakar långsam hjärtrytm.

Hur vanligt är det med “död av naturliga orsaker?”

Globalt sett anses de flesta dödsfall vara naturliga. Detta var sanningen för 100 år sedan och är sanningen idag. De vanligaste specifika orsakerna till naturliga dödsfall varierar från land till land och har tidigare innehållit bland annat tuberkulos, influensa, infektioner och diarré. Alla tillstånd som idag har en avsevärt mycket lägre dödlighet. Idag är hjärt- och kärlsjukdomar och tumörer de vanligaste dödsorsakerna i Sverige. Bland yngre dominerar skador till följd av olyckor och förgiftningar (överdoser) som dödsorsak [3].

När en läkare bedömer att döden inträffat på grund av naturliga orsaker kan de oftast med en rimlig grad av medicinsk säkerhet kunna uppnå de krav som ställs på en obduktion. Det är inte vanligt att slutsatsen är att dödssättet är “naturliga orsaker” och dödsorsaken är okänd. Men dödsfall är individuella och i vissa fall kan en obduktion kräva ytterligare resurser. Beslut om obduktion tas inte heller vid alla dödsfall.

I Sverige är det läkare som avgör [4] om en klinisk obduktion behöver göras, vilket bedöms utifrån ett par kriterier, bland annat fastställandet av omedelbar dödsorsak men även för att anskaffa kunskap om en sjukdom eller behandling eller analysera eventuell ärftlighet av en sjukdom. Om läkaren inte kan fastställa vad som orsakat dödsfallet anmäls det till polisen, varpå en så kallad rättsmedicinsk obduktion utförs. Detta görs om det finns misstanke om brott som exempelvis mord eller dråp eller om dödsfallet kan bero olyckshändelse, självmord eller som konsekvens av felbehandling inom vården [5]. Här är det värt att notera att Davide Astori avled i Italien, med annan lagstiftning än i Sverige, där Ivan Turina avled.

Sammantaget är läkarens roll inte helt olik en domares roll i ett rättsmål. Läkaren överväger olika bevis och kommer sedan till en slutsats om vad de tror orsakade dödsfallet.

Till minne av Davide Astori
“Il Capitano”
† 
1987-2018

Referenser

[1] AIK Fotboll - Slutgiltig obduktionsrapport. (AIK Fotboll/Internet Archive) (2013). AIK Fotboll.
[2] Davide Astori died 'natural death' from heart issue, autopsy shows (2018).
Espn.
[3] Statistik om dödsorsaker 2016 (2017).
Socialstyrelsen.
[4] Obduktion.
Vårdguiden.
[5] Rättsmedicinsk obduktion (2017).
Rättsmedicinalverket.


   
Författare: Elias Hemmilä 
elias.hemmila@treated.com 
7 mars 2018