World Aids Day eller Världsaidsdagen inträffar den 1 december varje år sedan 1988, och är en global insats i arbetet mot HIV/AIDS, men också för att hedra de som lever med sjukdomen eller har avlidit till följden av aids [1].

Sedan det första fallet av HIV dokumenterades i början av 80-talet har mycket hänt. Enligt statistik från 2018 från UNAIDS, så lever 37,9 personer med HIV, varav 1,7 miljoner var under 15 år. Totalt har 32 miljoner dött av aidsrelaterade sjukdomar. Man beräknar att 1,7 personer infekterades med HIV under 2018 och 770 000 har dött till följd av aids samma år. 2004 är det år då flest människor avled i aids men 1,7 miljoner, vilket innebär att dödssiffran har minskat med 56 procent om man jämför 2018 med 2004 [2]

90-90-90 en global insats i kampen

Förenta staternas organ UNAIDS som är ett globalt initiativ för att bekämpa aids-epidemin 2030, har satt upp en delmål i kampen som kallas 90-90-90. För att nå delmålet ska medlemsländerna leva upp till följande vid år 2020: 

  • 90 procent av de som lever med HIV ska känna till sin HIV-status

  • 90 procent ska ha tillgång till behandling

  • 90 procent ska ha en välinställd behandling där virusnivåerna inte längre är mätbara

 

2017 låg den globala procentsatsen på 75-79-81[3]. Statistiken ovan är tagen från 2017-2018 och visar att Sverige ligger i topp följt av Portugal och Danmark när det kommer till personer som behandlas för HIV. Sverige var det första landet att rapportera att de uppfyllde samtliga krav för 90-90-90 redan år 2016. År 2017 uppskattar UNAIDS att 90 procent känner till sin HIV-status, 97 procent har tillgång till behandling, varav 95 procent av dem som får behandling har omätbara virusnivåer i Sverige [4]. Även Danmark kunde rapportera att de nått målet under 2018, vid den här tidpunkten var Sverige och Danmark de enda länderna att uppfylla alla 90-90-90 krav [5].

HIV i Sverige idag

I Sverige anser man att smittspridningen av HIV är begränsad. Under 2018 rapporterades 481 fall, vilket är en liten ökning jämfört med föregående år. Av de 481 fall som rapporterades uppgav 382 ett annat smittland än Sverige, vanligast var Eritrea och Thailand, 76 fall uppgav Sverige som smittland och i 23 fall saknades information. 75 procent av de diagnostiserade var migranter. 

Om man ser till de 76 personer som smittades i Sverige är majoriteten män som har sex med män 39, följt av 29 genom heterosexuellt sex och 4 från användning av sprutor [6]. I Sverige lever idag cirka 7000 personer med HIV varav circa 160 är under 18 år [7].

Enligt Folkhälsomyndighetens publikation från 2019, anser man att det inte finns någon smittorisk om personen har en en välinställd behandling vid anala eller vaginala samlag även utan kondom. En välinställd behandling innebär att virusnivåerna av hiv ska vara omätbara. Kondom rekommenderas dock av andra anledningar, för att förhindra oönskade graviditeter och spridning av andra sexuellt överförbara sjukdomar. Risken för överföring av viruset är även låg, mindre än 0,5 procent eller 0,1 procent om man ser till data från Irland och Storbritannien, under graviditet och förlossning såvida man börjar behandla kvinnan i ett tidigt skede. Kvinnan har dock en skyldighet att avstå från att amma sitt barn [8].

Smittorisken är alltid störst i början av en HIV-infektion, innan behandling har tillsatts, eller av någon som inte tar sina mediciner. Därför är det viktigt att man använder kondom om man inte känner till sina sexpartners HIV-status och att man testar sig om man tror att man kan ha smittats av HIV.

HIV faller under smittskyddslagen, vilket innebär att det finns en skyldighet att spåra smittan samt att informera sexpartners som kan ha utsatts för viruset. Man har också informationsplikt att meddela sexpartners samt att använda kondom om ens behandling inte är välinställd. Är behandlingen välinställd har man ingen skyldighet att berätta om sin HIV-status eller använda kondom [9].

Hur ser framtiden ut?

Trots den enorma framgången i behandlingen av HIV i Skandinavien om man ser till 90-90-90, så har vi frågat vår kliniska chef Dr. Daniel Atkinson, expert inom sexuellt överförbara infektioner, huruvida han tror att vi kan eliminera nya incidenter av HIV i Skandinavien. Han svarar:

“Även om man i Skandinavien har gjort ett jättebra jobb genom att nå 90-90-90 målet, visar statistiken fortfarande att män som har sex med män är den mest utsatta gruppen när det kommer till nya HIV-infektioner. PrEP kan vara lösningen på hur man avsevärt reducerar dessa siffror” 

 

Vad är PrEP och kan man förebygga HIV?

PrEP står för preexpositionsprofylax och är ett läkemedel som kan tas i förebyggande syfte, alltså för att undvika att smittas med HIV. PrEP i form av Truvada ingår i läkemedelsförmånen och kan endast skrivas ut för kontinuerligt bruk. Det har gjorts ett flertal studier på PrEP och Folkhälsomyndigheten uppskattar att det minskar risken att smittas med med HIV med över 80% för män som har sex med män även om flera andra studier visar på betydligt högre skydd än så. Flera studier visar på goda resultat om man tar PrEP vid behov och kan därmed bli aktuellt i framtiden. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att man skriver ut PrEP till personer i riskzonen. Myndigheten anser att män som har sex med män löper störst risk för att smittas med HIV även om man inte kan peka ut en specifik grupp. Man har också identifierat en del riskfaktorer att ta hänsyn till, dock behöver dessa inte utesluta individer som inte uppfyller några av dessa faktorer från individuell bedömning. Riskfaktorerna innefattar: män som nyligen behandlats för en rektal könssjukdom, sexuellt risktagande som inkluderar oskyddat analsex med nya partners, män som tar droger i samband med sex eller som planerar att ha sex utomlands i länder där hiv är mer förekommande [10]

RFSL menar dock att det finns en del skillnader var i landet du bor, då det saknas rutiner på vissa orter, även om alla läkare har möjlighet att skriva ut PrEP.

Läs mer om PrEP här.