Här reder vi ut några vanliga frågor om sambandet mellan snusning och diabetes.

  1. Hoppa direkt till statistiken!

Snus _diabetes

 

Omkring 450,000 personer har diabetes i Sverige, där den stora majoriteten (85-90 %) har diabetes typ 2. 
Uppskattningsvis en miljon svenskar snusar regelbundet. Av dessa är cirka 80 % män och 20 % kvinnor. Cirka 22 % av den vuxna manliga befolkningen och 5 % av den kvinnliga snusar dagligen. Enligt konsumentstatistik från 2015 konsumerar den genomsnittlige snusaren i Sverige cirka 3,8 dosor per vecka. Men de individuella skillnaderna är stora.

Höga doser av nikotin höjer blodsockret, blodtrycket och en persons hjärtfrekvens. Det finns idag sparsamt med forskning om hur just snus påverkar kroppens insulin men en sak är säker: nikotinet i snus leder till att blodkärlen drar ihop sig, vilket i sin tur ger sämre förutsättningar för kroppen att ta upp socker från blodet.

Nikotin och diabetes

De flesta diabetiker känner säkerligen till att nikotin är en vanligt förekommande bov. Rökning är en av de många faktorer som orsaka typ 2-diabetes - för att inte tala om hur negativ inverkan rökning kan ha på en persons lungor samt hur det orsakar allvarliga sjukdomar som cancer och KOL.

Nikotin i höga doser höjer blodsockret, hjärtfrekvensen och blodtrycket - vilket inte är bra. En prilla med snus innehåller mer nikotin än en cigarett.

Nikotin kan förvärra många av de problem och risker som diabetiker står inför, framförallt hjärt- och kärlsjukdomar. Nikotin ger även en ökad risk för infektioner, ögonskador, impotens och nervsjukdomar. Nikotin bidrar även till insulinresistens vilket gör det svårare att få kontroll på blodsockret. Därmed blir det svårare för kroppen att omsätta socker. Med andra ord: är du rökare eller snusare och har diabetes är det verkligen läge att sluta.

Snus och diabetes
Som nämnt ovan kan nikotinmängden i snus leda till en försämrad effekt av kroppens insulin. Kort och gott kan det göra att kroppens eget insulin fungerar sämre än normalt - vilket är ett tidigt stadium i utvecklingen av typ 2-diabetes. Orsaken till att snus har denna effekt på insulinkänsligheten är dock inte helt klarlagd. Sannolikt beror det på att nikotinmängden gör att blodkärlen drar ihop sig och därmed försämrar blodcirkulationen i kroppens olika organ. Försämrad cirkulation gör att det blir svårare för kroppen att ta upp socker från blodet till musklerna - där sockret fungerar som bränsle.

Men snus är ju mindre farligt än cigaretter?
Det stämmer att snus inte innehåller de andra toxiska ämnen som finns i cigarettrök. Rökning innebär en rad andra hälsorisker som inte snus gör, men det innebär inte på något sätt att snus är ofarligt.
Du som snusare känner säkert till hur okänt snus är utanför norden. Snus är faktiskt olagligt att sälja inom EU, men Sverige har ett permanent undantag från förbudet. Detta förhandlades i samband med Sveriges anslutningsavtal med EU. Men det faktum att snus inte säljs världen över på samma sätt som exempelvis cigaretter gör att det inte är studerat i samma utsträckning.
Snus höjer pulsen och blodtrycket och orsakar perifer kyla i extremiteter, alltså kärlkontraktion i perifera kroppsdelar, inte sällan fingrarna. Snus kan även öka risken för pankreascancer och tandlossning - även fast snus paradoxalt nog verkar höja pH-värdet och därmed ha en skyddande effekt mot karies. Det finns dock inga studier som kan visa på att snus ökar risken för munhåle-, strup- och magcancer - som är en relativt vanlig missuppfattning.

De studier som finns: vad säger de?

Som sagt studeras inte snusandes inverkan på människors hälsa i någon särskilt stor utsträckning utanför Sverige, Norge och Danmark. Men på senare tid har fler studier om sambanden mellan snusande och framförallt typ 2-diabetes genomförts, och de visar att snusare har en viss ökad risk att utveckla sjukdomen.

Ett urval av forskningsresultaten om snus och diabetes:

  1. Det föreligger ett samband mellan snusande och förhöjda insulinnivåer, enligt en tvärsnittstudie beträffande riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdomar.
  2. Snus kan vara förknippat med en ökad prevalens av typ 2-diabetes. Resultaten från denna studie är dock något osäkra och sambandet har inte helt kunnat bekräftas.

Sambandet mellan snusande och insulinresistans eller försämrad glukostolerans kopplat till diabetes har kartlagts i ett par studier. Den starkaste av dessa studier, The Northern Sweden MONICA Study, visade att blodinsulinnivåerna är signifikant högre hos snusare jämfört med icke-snusare och icke-tobaksanvändare.

Även en annan studie (från Karolinska Institutet) har visat på sambandet mellan snusning och typ 2-diabetes. Studien, som är från 2000, visade att snusare hade en ungefär fyrfaldig ökning av prevalensen av typ 2-diabetes jämfört med icke-tobaksanvändare. Utav de 3,100 männen i åldrarna 35-54 år som deltog i studien hade ingen diagnosen diabetes, vare sig typ 1 eller typ 2, och deltagarna ansåg själva att de var allmänt friska. 55 av deltagarna fick veta att deras sockervärden var så pass höga att de klassades som åldersdiabetiker. 531 utav dessa var snusare, och 13 av dem fick diagnosen.

Gemensamt för de studier som visat på samband mellan snus och typ 2-diabetes är dock att de är tvärsnittstudier, och därmed inte kan redovisa orsakssamband. Denna begränsning ska dock inte användas som underlag i tron om att snus är ofarligt. Nikotin är en väldokumenterad faktor vid typ 2-diabetes.

Statistik om snus och diabetes

Senast granskat:  06-12-2016