Nytt från EMA: Metformin kan nu användas för att behandla diabetes typ 2 hos patienter med måttligt nedsatt njurfunktion.

Metformin är ett generiskt läkemedel till för att behandla typ 2-diabetes, eller åldersdiabetes som det ibland kallas. Läkemedlet hjälper kroppen i att kontrollera blodsockernivåerna genom att höja insulinets effektivitet, och detta gör det på tre sätt: genom att reducera mängden socker som produceras av levern, genom att öka cellernas mottaglighet för att ta upp insulin och genom att öka upptaget av glukos från blodet.

Den aktiva ingrediensen metformin tillhör läkemedelsgruppen biguanider som länge sagts kunna förvärra tillståndet hos patienter som har nedsatt njurfunktion. Det tros att metformin kan höja risken för den sällsynta och mycket allvarliga komplikationen laktatacidos. Men så är inte längre fallet. Den europeiska läkemedelsmyndigheten (förkortat EMA) har under hösten 2016 slagit fast att måttliga fall av nedsatt njurfunktion faktiskt kan behandlas genom metformin.  

Substansen metformin återfinns i bl.a. följande läkemedel:

 1. Metformin (generika)
 2. Glucophage
 3. Janumet
 4. Eucreas
 5. Competact
 6. Komboglyze
 7. Jentadueto

Metformin, typ 2-diabetes och laktatacidos

Laktatacidos, ibland kallat mjölksyraförgiftning, är ett tillstånd som kan drabba typ 2-diabetiker med nedsatt njurfunktion som behandlas med metformin. Metformin kan vid sällsynta tillfällen ge upphov till störningar i kroppens mjölksyrabalans, så kallad mjölksyraförgiftning eller laktatacidos. Fram tills oktober i år har läkemedel som innehåller metformin inte rekommenderats till patienter med måttlig till svår njurfunktionsnedsättning. Det har emellertid varit känt att metformin kommit att användas mer frikostigt vid nedsatt njurfunktion, även fast riktlinjerna för behandling av typ 2-diabetes anger att det ska se med försiktighet och dosreduktion. 

Laktatacidos är ett mycket allvarligt tillstånd där mjölksyran ansamlas i blodet snabbare än den kan avlägsnas. Tillståndet kännetecknas av magont, smärta i musklerna, oklar andnöd och att patienten känner sig svag och orkeslös. I vissa fall kan det till och med orsaka medvetslöshet. Om du får ont i magen eller i musklerna, upplever andnöd eller känner dig svag och orkeslös ska du därför omedelbart sluta ta dina metformintabletter och uppsöka akutavdelningen på närmsta sjukhus. 

Nya riktlinjer från EMA

Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA har efter en större granskning kommit med nya riktlinjer för behandling av diabetes typ 2 och metformin hos patienter med måttligt nedsatt njurfunktion. Läkemedel som innehåller metformin kan från och med den 18 oktober 2016 användas till patienter med ett GFR på 30-59 m/min. GFR står för glomerulär filtrationshastighet. 

Hos Läkemedelsverket går det att läsa att produktinformationen för läkemedel med morfin kommer att uppdateras med nya rekommendationer om dosering, övervakning och försiktighetsåtgärder. Kort och gott innebär det att patienter med måttligt nedsatt njurfunktion och typ 2-diabetes nu kan få metformin utskrivet.

Anledningen till att EMA genomfört denna granskning bottnar i att stödet för kontradindikationer hos patienter med måttligt nedsatt njurfunktion blivit ifrågasatt. Produktinformationen har även varierat mellan olika länder och produkter inom EU och inte har inte längre varit i linje med gällande behandlingsrekommendationer.

Vad innebär det här för mig?

Om du har typ 2-diabetes och måttligt nedsatt njurfunktion, vilket definieras som ett GFR mindre än 30 ml/min, kan du enligt EMA:s nya riktlinjer behandlas med metformin. Börja dock aldrig behandlingen utan att konsultera läkare och köp aldrig metformin från ett otryggt, osäkert eller olagligt onlineapotek - även fast det kan marknadsföras till ett billigare pris. Billigare pris på nätet innebär i de allra flesta fallen att läkemedlet är piratkopierat och därmed inte varit föremål för samma rigorösa säkerhetskontroller och kliniska prövningar som licenserade, godkända läkemedel varit.

Metformin kan användas ensamt eller i kombination med andra läkemedel för behandling av typ 2-diabetes. Har du fått ett kost- och motionsprogram uppskissat av din förskrivare eller diabetesläkare ska du fortsätta följa detta. Som nämnt ovan har läkemedel innehållandes metformin hittils inte rekommenderats till patienter med måttlig till svår nedsättning av njurfunktionen. Rekommendationen har nu ändrats till att tillåta användning hos patienter med måttligt nedsatt njurfunktion.

 1. Patienter med måttligt nedsatt njurfunktion kan börja använda metformin.
 2. Måttligt nedsatt njurfunktion definieras som GFR = 30-59 ml/min.
 3. Dosen ska anpassas efter patientens njurfunktion.
 4. Regelbundna kontroller av njurfunktion och dos ska ske hos patienter med måttligt nedsatt njurfunktion.
 5. Om du har kraftiga kräkningar, diarré eller feber eller dricker lite vätska ska du sluta ta metformin under en kortare tidsperiod och tala med din förskrivare eller diabetesläkare för ytterligare instruktioner.
 6. Patienter med kraftigt nedsatt njurfunktion (GFR mindre än 30 ml/min) ska inte använda metformin.

Tala med din läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal om du har ytterligare frågor.

Om du har måttligt nedsatt njurfunktion ska du alltid tala om detta för din förskrivare innan du inleder en behandling. med metformin. Hos Treated.com kan du tryggt, säkert och smidigt få och förnya recept för metformin online. Du kan även ställa frågor direkt till våra legitimerade läkare, så att de kan få en så bra helhetsbild som möjligt om ditt sjukdomstillstånd.

Senast granskat:  15-07-2020