1 141,00 Kr

Levitra tabletter är till för att behandla erektil dysfunktion och dosnivån på 10 mg är den mellersta dosen. Det är även den mest förskrivna dosnivån. Levitra finns även i styrkorna 5 mg och 20 mg som innehåller hälften så mycket respektive dubbelt så mycket av den aktiva ingrediensen vardenafil.

Varför ska jag starta på 10 mg?

Levitra 10 mg är den rekommenderade startdosen för förstagångsanvändare av läkemedlet. Styrkan på 10 mg finns i två utföranden: vanlig, filmdragerad tablett som tas tillsammans med ett glas vatten samt som munsönderfallande tablett.

Om du inte har några underliggande sjukdomstillstånd och har en allmänt god hälsobild kommer 10 mg högst troligen vara där du inleder din behandling. Genom att sätta in 10 mg kan även förskrivaren “helgardera” sig i avseendet att hen ges möjligheten att antingen höja eller sänka din dos, beroende på om den är effektiv nog eller om du t.ex. skulle uppleva biverkningar.

En vanligt förekommande föreställning är att den högre eller den högsta dosen kommer ge de bästa resultaten. Detta är inte alltid fallet. En starkare dos kan ibland vara precis lika effektiv som dosnivån under den, men dock ge upphov till biverkningar. Kliniska prövningar har visat att skillnaden mellan Levitra 10 mg och Levitra 20 mg inte är anmärkningsbart stor.

När du behandlar erektil dysfunktion kommer den lägsta effektiva dosen oftast sättas in till en början. Detta så att läkaren kan minimera risken för att du upplever biverkningar.

När rekommenderas en högre dos?

Om du inleder din behandling med Levitra på 10 mg och du inte upplever att läkemedlet är tillräckligt effektivt i att behandla din impotens kan din dos höjas till 20 mg. Tala dock alltid med din läkare om detta först - justera aldrig dosen på egen hand. Den högsta styrkan, 20 mg, innehåller dubbelt så stor mängd av den aktiva ingrediensen vardenafil.

När rekommenderas en lägre dos?

Dosnivån på 10 mg kan leverera tillräckliga, tillfredsställande resultat i avseende sexuell funktion. Men den kan, emellertid, även orsaka vissa oönskade biverkningar.

I de fall där du skulle uppleva milda biverkningar är det först och främst viktigt att rapportera dessa till din läkare. Därefter kan läkaren komma att justera dosen till 5 mg, som alltså är den lägsta dosen och innehåller hälften så mycket vardenafil som den rekommenderade startdosen.

Hur dosnivån bestäms

Livsstilsfaktorer såväl som allmänt hälsotillstånd, andra eventuella läkemedel du tar och sjukdomshistoria är vitala parametrar i när dosnivån av Levitra bestäms. Samma praxis gäller även när andra läkemedel sätts in.

Levitra finns i tre dosstyrkor just för att en läkare ska kunna justera dosnivån utifrån hur du reagerar på läkemedlet. Om du inleder en potensbehandling och den inte levererar önskade resultat ska du alltid kontakta din läkare.

Senast granskat:  27-12-2017