Säkert
Registrerat EU Apotek
Gratis expressfrakt
Elektroniskt recept

Losec

Omeprazole

Losec kapslar och Losec MUPS-tabletter är behandlingar vid halsbränna och andra tillstånd som rör gastroesofageal refluxsjukdom, även känt som GERD.

Att få tillgång till din receptbelagda behandling vid besvärande halsbränna behöver inte vara svårt. Fyll i vårt medicinska frågeformulär, sen sköter vi resten. Alla våra godkända beställningar levereras redan nästa arbetsdag.

+1300 recensioner via Trustpilot
Losec Capsules20 mg

Läkare kan komma att skriva ut 20 mg om det uppstått skador i matstrupen. Dessa piller tas en gång om dagen i 4-8 veckors tid. Maxdosen rekommenderas endast i de fall som lägre doser varit otillräckliga. Tabletten tas en gång om dagen för en specificerad behandlingstid, oftast åtta veckor.

+ Gratis expressfrakt
Losec Capsules10 mg

10 mg är den lägsta dosen.

+ Gratis expressfrakt
Losec Mups10 mg

MUPS-tabletten på 10 mg är startdosen för de som inte vill eller kan svälja hela kapslar. Tas en gång om dagen enligt läkares anvisningar.

+ Gratis expressfrakt
Losec Mups20 mg

MUPS-tabletten på 20 mg används i de fall som skada på matstrupen uppstått. Tas en gång om dagen.

+ Gratis expressfrakt
Losec Mups40 mg

Maxdosen för MUPS-tabletten är 40 mg. Används i de fall som lägre doser inte effektivt lyckats lindra symptom. Tas en gång om dagen i åtta veckor.

+ Gratis expressfrakt
Beställ nu för leverans tisdag 30 november

Losec kapslar och Losec MUPS-tabletter är behandlingar vid halsbränna och andra tillstånd som rör gastroesofageal refluxsjukdom, även känt som GERD.

Att få tillgång till din receptbelagda behandling vid besvärande halsbränna behöver inte vara svårt. Fyll i vårt medicinska frågeformulär, sen sköter vi resten. Alla våra godkända beställningar levereras redan nästa arbetsdag.

Översikt

Losec mot halsbränna

Losec är en korttidsbehandling av refluxsymptom (t.ex. halsbränna och sura uppstötningar) som tillverkas av läkemedelsföretaget AstraZeneca. Losec är ett så kallat syrahämmande medel, som verkar genom att hämma produktionen av gastriska syror i magen, och tillhör läkemedelsgruppen protonpumpshämmare. Funktionen av Losec gör att läkemedlet är skickligt på att behandla matsmältningsbesvär såsom duodenal och magsår samt sura uppstötningar.

Köpa Losec online

Behandlingen finns tillgänglig att köpa Losec hos vårat onlineapotek, både som kapsel och som “Multiple-Unit Pellet System”, förkortat MUPS-tablett. MUPS-tabletten består av små pellets som är täckt av en skyddande film. Denna version av Losec är speciellt utformad för de som upplever besvär med att svälja kapslar hela. MUPS-tabletten kan öppnas och innehållet kan antingen tas direkt med vatten eller spädas ut med vätska och sväljas.

Vad är halsbränna?

Halsbränna karaktäriseras ofta av smärta eller bränningar i bröstet, som är vanliga symptom på ett tillstånd som kallas gastroesofageal refluxsjukdom, förkortat GERD. Emellertid är dessa symptom mer kända som sura uppstötningar. Andra vanliga symptom är obehag vid sväljning och magsyra som tränger upp i munnen och ger en mycket obehaglig smak.

De flesta kommer vid något skede i livet uppleva halsbränna och sura uppstötningar, som vanligtvis orsakas av ett par anledningar. Det är mer sannolikt att uppleva halsbränna när magen är för full, t.ex. efter intag av en väldigt stor måltid, eller om personen är överviktig. Gravida kvinnor löper även en större risk att drabbas.

När en person äter fungerar esofagussfinktern, belägen precis under struphuvudet, som en slags sluss. Esofagussfinktern består av en serie muskler och har i uppgift att öppna upp för mat samt utestänga magsyra från att tränga sig upp tillbaka i luftstrupen. Halsbränna och sura uppstötningar uppstår när dessa muskler är under tryck och misslyckas med att åtstramas efteråt. Detta, i sin tur, gör att magsyror tränger upp igenom matstrupen. Dessa orsakar ovan nämnda besvärande symptom och i vissa allvarliga fall inflammation och skador.

Omeprazol som aktiv ingrediens

Den aktiva ingrediensen i Losec är omeprazol, som är en protonpumpshämmare. I magslemhinnan finns så kallade protonpumpar, som genererar den syra som hjälper till med att smälta maten vi äter. Omeprazol verkar genom att minska mängden syra dessa pumpar producerar, därigenom minskas symptomen vid GERD, som exempelvis halsbränna.

Behandling med Losec kan komma att kombineras med antibiotika vid behandling av helicobacter pylori, som är en infektion med potential att orsaka magsår.

Det har aldrig varit såhär enkelt att köpa Losec kapslar och Losec MUPS-tabletter online. Om du fyller i vårt medicinska frågeformulär idag, och får ditt ärende godkänt av en av våra legitimerade läkare, kan du inleda din behandling redan imorgon. Detta då vi levererar alla godkända beställningar redan nästa arbetsdag.

Beställ nu
Senast granskat:  19-08-2020
Bruksanvisning

Bruksanvisning

Använd alltid Losec enligt beskrivningen i den bifogade bipacksedeln samt enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Detta kommer hjälpa till med att säkerhetsställa att effekten av läkemedlet maximeras medan risken för eventuella biverkningar minimeras. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker eller har några frågor.

 1. Använd alltid Losec enligt din läkares anvisningar.
 2. Typisk behandlingstid är 4-8 veckor.
 3. Rekommenderad startdos är en tablett à 10 mg en gång dagligen.
 4. Vid fall av ihållande halsbränna kan en högre dos om 20 mg eller i vissa fall 40 mg dagligen skrivas ut.
 5. Behandling av sår i samband med sura uppstötningar kan kräva en justerad dos.
 6. Svälj kapslarna hela med ett glas vatten.
 7. MUPS-tabletterna kan försiktigt öppnas och innehållet ska sväljas, eller spädas ut med vätska innan de sväljes. Se den bifogade bipacksedeln för ytterligare instruktioner.
 8. Ta ej tabletterna tillsammans med kolsyrat vatten.
 9. Överskrid aldrig mängden som ordinerats av din läkare.
 10. Om du glömt att ta Losec, ta den så snart du upptäcker det. Om det är nära tidpunkten för nästa dos – hoppa över den missade dosen. Ta aldrig dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Ovan punkter är endast en summering över hur du använder Losec. För detaljerade anvisningar, se den bifogade bipacksedeln. 

Ladda ner bipacksedel

(Ovan bipacksedel avser Losec kapslar och Losec MUPS-tabletter)

 

Senast granskat:  19-08-2020
Vänligen läs bipacksedeln för detta läkamedel noggrant innan användning:

Losec Capsules 10 mg

Losec Capsules 20 mg

Losec Mups 10 mg

Losec Mups 20 mg

Losec Mups 40 mg

Biverkningar

Biverkningar

Meddela din läkare omedelbart om du skulle uppleva några biverkningar som gör dig orolig. Uppsök omedelbart akutvård om du skulle uppleva någon biverkning som kan vara en indikation på allergisk reaktion, allvarlig hudsjukdom eller hepatit. Detaljerad information om hur dessa tecken kan ta sig i uttryck återfinns i bipacksedeln.

Vanliga (förekommer hos 1 av 10 användare eller färre):

Huvudvärk, diarré, buksmärtor, förstoppning, gaser, illamående eller kräkningar.

Ovanliga (förekommer hos 1 av 100 användare eller färre):

Svullnad i fötter eller anklar, sömnlöshet, yrsel, domningar och stickningar, sömnighet, yrsel, förändrad leverfunktion, hudutslag, klåda eller trötthet.

Mycket ovanliga (förekommer hos 1 av 1.000 användare eller färre):

Minskad förekomst av vita blodkroppar eller blodplättar, allergiska reaktioner, långa natriumnivåer, humörsvängningar, smakförändringar, dimsyn, plötslig väsande andning eller andnöd, muntorrhet, trast, leverproblem, håravfall, ljuskänslighet, muskelverk eller ledverk, svåra njurproblem eller svettningar.

Ovan är endast en summering av de eventuella biverkningar Losec kan orsaka. Se den bifogade bipacksedeln för detaljerad lista över biverkningar förknippade med Losec.

Andra läkemedel och Losec

Ta inte Losec om du samtidigt använder läkemedel som innehåller nelfinavir. Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar något av följande, då de kan interagera med Losec och påverka funktionen av läkemedlet: vissa svampmedel som t.ex. ketokonazol, itrakonazol, posakonazol eller vorikonazol, digoxin, diazepam, fenytoin, vissa typer av blodförtunnande medel, som t.ex. warfarin eller andra antivitamin-K läkemedel, rifampicin, atazanavir, takrolimus, johannesört, cilostazol, saquinavir, klopidogrel, erlotinib eller metotrexat.

Andra sjukdomar och Losec

Informera alltid din förskrivare om din sjukdomshistoria, då en historia av vissa sjukdomar och tillstånd kan hämma din förmåga att använda Losec.

Ta inte Losec om du är intolerant mot liknande produkter, som pantoprazol, lansoprazol, rabeprazol eller esomeprazol.

Vår legitimerade läkare kommer även behöva veta om du har eller har haft: allvarliga viktfluktuationer, problem med att svälja, återkommande magont och matsmältningsbesvär, blod i uppkastningar eller avföring, laktos- eller sackarosintolerans, ihållande diarré, allvarliga leverproblem eller osteoporos.

Senast granskat:  19-08-2020
Vänligen läs bipacksedeln för detta läkamedel noggrant innan användning:

Losec Capsules 10 mg

Losec Capsules 20 mg

Losec Mups 10 mg

Losec Mups 20 mg

Losec Mups 40 mg

Vanliga frågor: Losec

Vanliga frågor: Losec

Kan jag konsumera alkohol i kombination med Losec?

Intag av alkohol tros inte ha en direkt påverkan på detta läkemedel och dess funktion. Ha dock i åtanke att överdrivet alkoholintag kan förvärra allvarsgraden av gastroesofageal refluxsjukdom. Därför rekommenderas inte samtidig konsumtion av Losec och alkohol.

Kan jag köra bil när jag använder Losec?

Ja. Din körförmåga ska inte påverkas av detta läkemedel. Om du dock skulle uppleva någon eller några biverkningar som kan försämra din körförmåga eller ditt omdöme ska du avstå från att köra och snarast kontakta läkare.

Kan Losec användas när jag är gravid?

Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar detta läkemedel om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn. Läkare kan komma att rekommendera en alternativ behandlingsform.

Hur ska Losec förvaras?

Förvara Losec läkemedel utom syn- och räckhåll för barn. Förvaras i sin originalförpackning, isolerat ifrån direkt solljus eller fukt, och under 30°C.

Kan jag vara allergisk mot Losec?

Losec kapslar innehåller: omeprazol, dinatriumfosfatdihydrat, hydroxipropylcellulosa, hypromellos, vattenfri laktos, magnesiumstearat, mannitol, metakrylsyra-etylakrylatsampolymer (1:1) dispersion 30 %, mikrokristallin cellulosa, makrogol (polyetylenglykol 400) , natriumlaurilsulfat, järnoxid E172, titandioxid E171, gelatin, tryckfärg (innehållande shellack, ammoniak, kaliumhydroxid, svart järnoxid (E172)), kolloidal vattenfri kiseldioxid och paraffinvätska.

Losec MUPS-tabletter innehåller: omeprazol, mikrokristallin cellulosa, glycerolmonostearat 40-55, hydroxipropylcellulosa, hypromellos, magnesiumstearat, metakrylsyra-etylakrylatsampolymer (1:1) dispersion 30 %, sockersfärer, syntetiskt paraffin (NF), makrogol (polyetylenglykol 6000), polysorbat 80, krospovidon, natriumhydroxid (för pH-justering), natriumstearylfumarat, talk, trietylcitrat, järnoxid E172 och titandioxid E171.

Använd inte Losec om du är allergisk mot någon av ingredienserna ovan.

Kan jag köpa Losec receptfritt?

Nej. Losec är en receptbelagd behandling. Hos oss på Treated.com erbjuds läkarkonsultation gratis i samband med beställning. Om en av våra legitimerade läkare bedömer att behandlingen är säker och ändamålsenlig för dig skrivs ett elektroniskt recept ut.

Är Losec rätt behandling för mig?

Det kan du ta reda på genom att fylla i vårt medicinska frågeformulär, vilket endast tar ett par minuter. Alla våra godkända beställningar skickas med spårbar sändning och levereras redan nästa arbetsdag. Vi har utformat vår tjänst på detta vis så att du kan inleda din behandling så snabbt som möjligt efter att en av våra legitimerade läkare godkänt din beställning.

 

Senast granskat:  19-08-2020
Treated.com har betyget 4,6 av 5 av 1286 kunder på TrustPilot!
En himla smidig process!
Att få professionell hjälp när det passar dig har aldrig varit enklare eller säkrare.
 • Sök efter läkemedel

  Hitta den behandling du behöver.
 • Medicinskt frågeformulär

  En legitimerad förskrivare granskar dina uppgifter
 • Expressleverans

  Spårbar leverans nästa dag.
 • Receptförnyelse

  Förnya ditt recept smidigt och snabbt online.

Inga läkemedel eller sjukdomar matchade din sökning. Du hittar alla våra läkemedel här