Säkert
Registrerat EU Apotek
Gratis expressfrakt
Elektroniskt recept

Exforge

Amlodipine/Valsartan

Exforge är ett läkemedel till för att behandla högt blodtryck. De två aktiva ingredienserna valsartan och amlodipin hjälper till med att förhindra sammandragning av blodkärlen.

Det är inte alltid enkelt att hitta tiden till att få och förnya ditt recept. Vår tjänst är utformad så att du endast behöver fylla i ett kort medicinskt frågeformulär, som sedan en av våra legitimerade läkare granskar, och resten sköter vi!

+1300 recensioner via Trustpilot
Exforge5 mg/80 mg

Denna dos innehåller 5 mg amlodipin och 80 mg valsartan. Rekommenderad startdos.

+ Gratis expressfrakt
Exforge5 mg/160 mg

Denna dos innehåller 5 mg amlodipin och 160 mg valsartan. Skrivs ut när den lägre dosen inte varit tillräcklig i att lindra symptom.

+ Gratis expressfrakt
Exforge10 mg/160 mg

Denna dosnivå innehåller 10 mg amlodipin och 160 mg valsartan. Förskrivs endast i de fall där de lägre doserna inte lyckats minska blodtrycket.

+ Gratis expressfrakt
Beställ nu för leverans onsdag 8 december

Exforge är ett läkemedel till för att behandla högt blodtryck. De två aktiva ingredienserna valsartan och amlodipin hjälper till med att förhindra sammandragning av blodkärlen.

Det är inte alltid enkelt att hitta tiden till att få och förnya ditt recept. Vår tjänst är utformad så att du endast behöver fylla i ett kort medicinskt frågeformulär, som sedan en av våra legitimerade läkare granskar, och resten sköter vi!

Översikt

Exforge (valsartan och amlodipin)

Exforge är en behandling vid högt blodtryck som kommer i form av filmdragerad tablett som tas en gång dagligen. Tabletten tillverkas av läkemedelsföretaget Novartis och finns tillgänglig i tre dosnivåer. Exforge innehåller de två aktiva ingredienserna valsartan och amlodipin som båda verkar genom att förhindra sammandragning av blodkärlen. Detta gör att blodkärlen slappnar av och att blodtrycket sjunker.

Högt blodtryck är ett tillstånd som karaktäriseras av att hjärtat behöver pumpa ut blod med mer kraft än vanligt, för att lyckas få blodet att cirkulera i kroppen. När du mäter blodtrycket på en vårdcentral används en så kallad blodtrycksmätare, som ger två resultat. Systoliskt tryck är det första. Det mäter hur mycket tryck ditt hjärta använder för att pumpa ut blod. Det diastoliska trycket, det andra, är en indikation på hur mycket motstånd dina artärer ger som gensvar. Avläsningarna tas sedan in i en enhet för tryckmätning kallad mmHg. Den visar om patienten de facto har högt blodtryck, vilket definieras om hen har två läsningar på över 140 respektive 90. Resultat läses ut genom två tal, t.ex. 120 över 80.

Högt blodtryck är ett vanligt tillstånd som dessutom är lätt att missa. I Sverige uppskattas det att omkring två miljoner människor har högt blodtryck, vilket alltså nästan är var femte svensk. Det höga antalet beror till stor del på den icke-specifika naturen av symptomen i samband med tillståndet, såsom näsblod, huvudvärk eller synproblem.  

Behandla högt blodtryck

Om högt blodtryck inte behandlas kan det resultera i långsiktiga konsekvenser. Högt blodtryck ökar chanserna för hjärtattack eller stroke, embolism eller njursjukdom. Enligt Hjärt-Lungfonden ligger högt blodtryck bakom de omkring 30,000 fall av stroke och lika många hjärtinfarkter som sker varje år i Sverige. Risken att utveckla högt blodtryck ökar ju äldre du blir. Precis som de flesta vaskulära tillstånd spelar livsstil en viktig roll. Även etnicitet tros spela en roll, som inte är fullt klarlagt. Personer med afrikanskt eller afro-karibisikt etniskt ursprung är mer benägna att uppleva högt blodtryck.

Saltrik kost, rökning, hög alkoholkonsumtion och för lite motion är alla faktorer som kan bidra till en ökning av blodtrycket. När högt blodtryck behandlas är patientens kost- och motionsvanor något som läkaren kommer vilja ta itu med. Men i de fall där patienten inte svarar på dessa åtgärder, eller fortsatt har högt blodtryck, kan ett receptbelagt läkemedel sättas in.

Exforge innehåller två aktiva ingredienser och är till för de fall där monoterapi inte varit tillräcklig. Amlodipin tillhör läkemedelsgruppen kalciumkanalblockerare och verkar genom att begränsa aktiviteten av kalcium i blodkärlens muskelväggar. Detta hjälper dem att slappna av. Valsartan, den andra ingrediensen, tillhör en grupp av substanser som kallas för angiotensin II-receptorantagonister. Detta medel förhindrar effekten av ett hormon som gör att artärerna drar ihop sig och således gör det svårare för blodet att cirkulera. Tillsammans sänker dessa ingredienser blodtrycket.

Köpa Exforge online

Hos Treated.com kan du snabbt, smidigt och säkert köpa Exforge genom vårt onlineapotek. Allt du behöver göra är att fylla i vårt medicinska frågeformulär, sedan kommer en av våra legitimerade läkare att granska ditt ärende. Godkänns beställningen skrivs ett e-recept ut följt av att läkemedlet skickas med spårbar sändning - och levereras direkt hem till dig inom 24 timmar.

 

Beställ nu
Senast granskat:  27-05-2021
Bruksanvisning

Bruksanvisning

Använd alltid Exforge i linje med din förskrivares anvisningar och de riktlinjer som finns i den bifogade bipacksedeln. På detta sätt maximerar du effekten av läkemedlet samtidigt som risken för biverkningar minimeras.

 1. Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga apotekspersonal om du är osäker.
 2. I de flesta fallen är den rekommenderade startdosen den lägsta dosen. Din förskrivare kan komma att höja eller sänka dosen utifrån hur du reagerar på behandlingen.
 3. Ta en tablett om dagen. Svälj den hel tillsammans med ett glas vatten.
 4. Försök att ta din dos vid samma tidpunkt varje dag. Detta så att du kommer ihåg att ta den.
 5. Följ de livsstilsråd och anvisningar du fått av din läkare.
 6. Drick inte grapefruktjuice samtidigt som du tar Exforge. Detta då grapefruktjuice kan påverka funktionen av detta läkemedel.
 7. Överskrid aldrig den ordinerade dosen.
 8. Ta aldrig dubbel dos för att kompensera för glömd dos. Om du glömt att ta Exforge kan du ta din dos så snart som du kommer ihåg, såvida det inte är dags för din nästa dos. Om så är fallet ska du bara hoppa över den glömda dosen.

Ovan punkter är endast en sammanfattande guide över hur du använder Exforge. Detaljerade anvisningar hittar du i den bifogade bipacksedeln.

Ladda ner bipacksedlar
Exforge 5 mg/80 mg
Exforge 5 mg/160 mg
Exforge 10 mg/160 mg

Senast granskat:  27-05-2021
Vänligen läs bipacksedeln för detta läkamedel noggrant innan användning:

Exforge 5 mg/80 mg

Exforge 5 mg/160 mg

Exforge 10 mg/160 mg

Biverkningar

Biverkningar

Som med alla andra läkemdel kan Exforge orsaka vissa biverkningar, men alla behöver inte uppleva dem. Uppsök omedelbart sjukvård om du skulle uppleva några som helst tecken på en allergisk reaktion som t.ex. utslag, klåda, svullnad i ansikte, läppar eller tunga, svårigheter att andas eller lågt blodtryck.

Vanliga (förekommer hos 1 av 10 användare eller färre):

Huvudvärk, svullnad i armar, händer, ben, vrister eller fötter, influensaliknande symptom, trötthet eller rodnad.

Ovanliga (förekommer hos 1 av 100 användare eller färre):

Yrsel, illamående eller kräkningar, buksmärta, muntorrhet, stickningar eller domningar i händer eller fötter, vertigo, hjärtklappning, hosta, diarré, förstoppning, hudutslag, svullnad leder eller ryggsmärta.

Mycket ovanliga (förekommer hos 1 av 1,000 användare eller färre):

Tinnitus, ångest, svimning, ökat behov att gå på toaletten, erektionsproblem (erektil dysfunktion), lågt blodtryck, svettningar eller klåda.

De listade biverkningarna ovan är endast en summering av de eventuella biverkningar som Exforge kan orsaka. En mer detaljerad lista finns i den bifogade bipacksedeln.

Andra läkemedel och Exforge

Informera alltid din förskrivare om andra eventuella läkemedel du tar eller har tagit. Exforge kan interagera med bland annat: ACE-hämmare som t.ex. aliskiren och diuretika, litium, kaliumsparande diuretka eller kaliumtillskott, NSAID, COX-2-hämmare, kramplösande läkemedel som t.ex. karbamazepin, fenobarbital, fenytoin, fosfenytoin eller primidon, johannesört, nitroglycerin och andra nitrater, vasodilatorer, antivirala läkemedel mot HIV/AIDS som ketokonazol eller itrakonazol, dantrolen, rifampicin, erytromycin, klaritromycin, talithromycin eller andra antibiotika, verapamil eller diltiazem, simvastatin eller ciklosporin.

Andra sjukdomar och Exforge

De som har en historia av något av följande ska inte använda detta läkemedel. intolerans mot amlodipin eller andra kalciumantagonister, eller valsartan, allvarliga lever- eller gallproblem, lågt blodtryck, förträngning av aortaklaffen, kardiogen chock, hjärtsvikt eller en hjärtattack, diabetes eller nedsatt njurfunktion som behandlas med aliskiren.

Exforge kan även vara olämpligt för dig som varit sjuk eller haft lever- eller njurproblem, undergått en njurtransplantation, haft hyperaldosteronism, hjärtproblem eller för dig som tagit ACE-hämmare.

Redogör alltid för din sjukdomshistoria till din förskrivare före användning.

Senast granskat:  27-05-2021
Vänligen läs bipacksedeln för detta läkamedel noggrant innan användning:

Exforge 5 mg/80 mg

Exforge 5 mg/160 mg

Exforge 10 mg/160 mg

Vanliga frågor: Exforge

Vanliga frågor: Exforge

Kan jag dricka alkohol när jag använder Exforge?

Det rekommenderas inte då alkohol kan orsaka förhöjt blodtryck.

Kan jag köra bil när jag använder Exforge?

Ja, under förutsättning att du inte upplever några biverkningar som kan påverka din körförmåga. Det är dock viktigt att du stämmer av hur du reagerar mot läkemedlet innan du kör bil. Om du inte upplever något som gör dig bekymrad eller som du tror kan påverkar ditt omdöme ska du avstå från att köra bil och kontakta din läkare så snart du kan.

Kan Exforge användas när jag är gravid?

Nej. Detta läkemedel är inte lämpligt för dig som är gravid eller ammar. Om så är fallet kan din läkare komma att föreslå en alternativ behandlingsform.

Hur ska Exforge förvaras?

Detta läkemedel ska förvaras på en säker plats och under 30°C.

Kan jag vara allergisk mot Exforge?

Exforge innehåller: amlodipin, valsartan, mikrokristallin cellulosa, krospovidon typ A, kiseldioxid, kolloidal vattenfri, magnesiumstearat, hypromellos, makrogol 4000, talk, titandioxid (E171) och gul järnoxid (E172).

Använd inte detta läkemedel om du är allergisk mot några av ovan nämnda ingredienser.

Kan jag köpa Exforge receptfritt?

Nej. Exforge är en receptbelagd behandling som kräver att du fått ett recept utskrivet av en läkare. Hos Treated.com kan du få ett recept utskrivet om en av våra legitimerade läkare bedömer att behandlingen är säker, lämplig och ändamålsenlig för dina besvär.

Är Exforge rätt behandling för mig?

Det kan du ta reda på genom att fylla i vårt medicinska frågeformulär. Svara noggrant på frågorna för att ge en så bra helhetsbild om ditt tillstånd som möjligt. Efter detta kommer en av våra legitimerade läkare att granska ditt ärende och om behandlingen bedöms säker och lämplig för dig skrivs ett elektroniskt recept ut. Därefter skickas läkemedlet med spårbar expressleverans direkt hem till dig inom 24 timmar - på så vis kan du inleda din behandling redan nästa arbetsdag.

Senast granskat:  27-05-2021
Treated.com har betyget 4,6 av 5 av 1292 kunder på TrustPilot!
En himla smidig process!
Att få professionell hjälp när det passar dig har aldrig varit enklare eller säkrare.
 • Sök efter läkemedel

  Hitta den behandling du behöver.
 • Medicinskt frågeformulär

  En legitimerad förskrivare granskar dina uppgifter
 • Expressleverans

  Spårbar leverans nästa dag.
 • Receptförnyelse

  Förnya ditt recept smidigt och snabbt online.

Inga läkemedel eller sjukdomar matchade din sökning. Du hittar alla våra läkemedel här