Säkert
Registrerat EU Apotek
Gratis expressfrakt
Elektroniskt recept

Lisinopril

Lisinopril

Lisinopril är en behandling vid högt blodtryck som kommer i tablettform. Det är den generiska versionen av läkemedlet Zestril, och tillverkas av Almus.

Få snabbt och smidigt tillgång till ditt e-recept online, utan att fysiskt behöva besöka varken vårdcentral eller apotek. Allt du behöver göra är att fylla i vårt medicinska frågeformulär på fem minuter.

Detta är ett generiskt läkemedel. Tillverkaren av produkten kan därför variera.

+1300 recensioner via Trustpilot
Lisinopril2,5 mg

Den lägsta dosen på 2,5 mg kan förskrivas som startdos för de som återhämtar sig från hjärtfel. Tas en gång dagligen.

+ Gratis expressfrakt
Lisinopril5 mg

Denna dos innehåller 5 mg lisinopril. Kan sättas in som behandling vid högt blodtryck efter att patienten haft en hjärtattack. Tas en gång dagligen.

+ Gratis expressfrakt
Lisinopril10 mg

Rekommenderad startdos för att behandla högt blodtryck är i de flesta fall 10 mg. Tabletten tas en gång dagligen.

+ Gratis expressfrakt
Lisinopril20 mg

Din förskrivare kan komma att höja dosen till 20 mg efter en tid. Ta denna dos enligt din förskrivares anvisningar.

+ Gratis expressfrakt
Beställ nu för leverans onsdag 8 december

Lisinopril är en behandling vid högt blodtryck som kommer i tablettform. Det är den generiska versionen av läkemedlet Zestril, och tillverkas av Almus.

Få snabbt och smidigt tillgång till ditt e-recept online, utan att fysiskt behöva besöka varken vårdcentral eller apotek. Allt du behöver göra är att fylla i vårt medicinska frågeformulär på fem minuter.

Detta är ett generiskt läkemedel. Tillverkaren av produkten kan därför variera.

Översikt

Lisinopril vid högt blodtryck

Lisinopril tillhör läkemedelsgruppen ACE-hämmare och används för att behandla högt blodtryck. Läkemedlet är den generiska versionen av Zestril och innehåller samma aktiva ingrediens (lisinopril). Som med de flesta generiska läkemedel tillverkas Lisinopril av en rad tillverkare, inklusive Almus. Läkemedlet kommer som lättanvändlig tablett.

 1. Generiska versionen av Zestril
 2. Minskar effektivt blodtrycket i blodkärlen
 3. Enkelt att beställa via vårt onlineapotek

Det uppskattas att omkring en miljon svenskar lever med högt blodtryck. Blodtrycksnivån mäts genom en enhet som kallas för blodtrycksmätare (på engelska “gauge”), som genererar två stycken värden.

De två värdena som tas i en blodtrycksmätning är systoliskt tryck och diastoliskt tryck. Det första mäter trycket av blodet som exporteras från hjärtat under hjärtslagen medan det andra mäter trycket mellan varje hjärtslag, vilket ger en indikation på den mothållande kvaliteten av artärerna. Resultaten skrivs ofta ut som två tal, t.ex. 120 över 80, vilket innebär att det systoliska trycket är 120 och det diastoliska är 80. Högt blodtryck kännetecknas av två separata avläsningar om 140 över 90, eller högre.

Personer med högt blodtryck vet inte alltid om att de har sjukdomen, då den inte alltid har tydliga, framträdande symptom. De som är överviktiga, konsumerar stora mängder koffein eller alkohol, har högt saltintag, röker eller får lite motion är alltid i riskzonen för att utveckla högt blodtryck. Det är som vanligast att utvecklas i medelåldern, i synnerhet bland personer över 65 år.

Om inga blodtryckssänkande insatser görs kan sjukdomen leda till allvarliga komplikationer, såsom artärproblem, hjärtsjukdomar och njursvikt. Ett första steg i att sänka blodtrycket är att ta itu med de livsstilsfaktorer som bidragit till att utveckla sjukdomen. Därför kommer alltid en läkare uppmana till att minska patientens alkoholintag såväl som att sluta röka. Kostomläggning i syfte att undvika saltrik mat och ett träningsprogram med lättare motion är även vanliga åtgärder.

Men dessa åtgärder är inte alltid tillräckliga för att sänka blodtrycket. I de fall där blodtrycket fortsätter att vara högt kan ett receptbelagt, blodtryckssänkande läkemedel sättas in.

Lisinopril är ett läkemedel som minskar blodtrycket i blodkärlen. Läkemedlet är en så kallad ACE-hämmare och denna läkemedelsgrupp verkar genom att begränsa funktionen av ett enzym i kroppen. ACE-hämmare minskar halten av angiotensin, som är ett hormon som drar ihop kroppens blodkärl och därmed ökar motståndet i blodomloppet. Då halten av angiotensin minskar ökar blodkärlens diameter och konsekvensen blir ett sänkt blodtryck.

Lisinopril är ett så kallat generiskt läkemedel, det vill säga ett medicinskt utbytbart läkemedel med samma funktion som originalläkemedlet. Som med all generika är det viktigt att alltid se till att du köper ett licenserad produkt som är godkänd för försäljning i Sverige och EES.

Beställ Lisinopril online

Om du fyller i vårt medicinska frågeformulär kan du ta reda på om Lisinopril är rätt behandlingsform för dig. Formuläret tar bara ett par minuter att fylla i och därefter kommer en av våra legitimerade läkare att granska ditt ärende. Godkänns beställningen skrivs ett e-recept ut och läkemedlet skickas därefter med spårbar sändning och levereras redan nästa arbetsdag.

Beställ nu
Senast granskat:  17-08-2020
Bruksanvisning

Bruksanvisning

Din läkare eller förskrivare kommer förse dig med specifika anvisningar om hur du använder läkemedlet. Se alltid till att följa dessa, och att du läst igenom informationen som finns i den bifogade bipacksedeln. På så sätt kan du maximera effekten av Lisinopril och minimera risken för biverkningar

 1. Ta enligt din förskrivares anvisningar.
 2. Rekommenderad startdos är 10 mg dagligen.
 3. Dosnivån kan retroaktivt justeras till 20 mg eller högre av läkare.
 4. Maxdosen är 80 mg om dagen.
 5. Detta kan dock variera beroende på om du inleder din behandling efter ett hjärtfel eller en hjärtattack.
 6. Svälj tabletterna hela tillsammans med ett glas vatten. Försök ta tabletterna vid samma tidpunkt varje dag.
 7. Om du för närvarande tar diuretika kan din förskrivare instruera dig att fasa in din dos under en specificerad tidsperiod.
 8. Om du glömt att ta Lisinopril ska du bara hoppa över den glömda dosen och fortsätta som schemalagt därefter.

Ovan punkter är endast en summering över hur du använder detta läkemedel. Mer information finns i den bifogade bipacksedeln.

Ladda ner bipacksedel

Ovan bipacksedel innehåller Lisinopril 5 mg, 10 mg och 20 mg.
Vänligen observera att Lisinopril tillverkas av Actavis i Sverige och inte Almus.

Senast granskat:  17-08-2020
Vänligen läs bipacksedeln för detta läkamedel noggrant innan användning:

Lisinopril 2,5 mg

Lisinopril 5 mg

Lisinopril 10 mg

Lisinopril 20 mg

Biverkningar

Biverkningar

Som med alla läkemedel är det viktigt att på förhand känna till vilka eventuella biverkningar Lisinopril kan orsaka, då vissa av dem kräver att du uppsöker sjukvård.

Uppsök omedelbart närmsta sjukhus om du skulle få gulsot, yrsel, förhöjda leverenzymer (som visar sig i ett blodprov) eller en allergisk reaktion. Rapportera även alltid övriga biverkningar till din läkare.

Vanliga (förekommer hos 1 av 10 användare eller färre):

Huvudvärk, yrsel, lågt blodtryck, hosta, diarré, illamående eller kräkningar eller förlust av njurfunktion.

Ovanliga (förekommer hos 1 av 100 användare eller färre):

Humörsvängningar, stickningar, balansrubbningar, smakförändringar, sömnstörningar, hjärtinfarkt, stroke, hjärtklappning, smärta, domningar, kyla eller blåhet i fingrarna, rinnande näsa, magont, matsmältningsbesvär, minskad sexuell potens hos män, trötthet, svaghetskänsla, utslag eller klåda.

Mycket ovanliga (förekommer hos 1 av 1,000 användare eller färre):

Fall i hemoglobin, mental förvirring, muntorrhet, nässelfeber, håravfall, psoriasis, njursvikt, gynekomasti, stigande bilirubinnivåer, sänkta nivåer av natrium i blodet eller otillräcklig utsöndring av ett hormon i hjärnan som reglerar vattenbalansen i kroppen (inadekvat ADH-sekretion/SIADH).

Listan ovan är endast en sammanfattning över eventuella biverkningar förknippade med Lisinopril. Läs alltid igenom den bifogade bipacksedeln innan du inleder behandlingen.

Andra läkemedel och Lisinopril

Lisinopril kan vara olämpligt att använda tillsammans med vissa andra läkemedel eftersom behandlingarna kan störa eller påverka varandras funktion. Tala alltid om för vår läkare vilka andra läkemedel du tar, i synnerhet följande: diuretika, kaliumsparande diuretika som t.ex. spironolakton, triamteren eller amilorid, bedövningsmedel, litium, icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel, allopurinol, tricykliska antidepressiva medel, tablettbehandlingar vid diabetes och insulin, nitrater eller vasodilatorer såsom hydralazin, guldpreparat, angiotensin II-receptorblockerare, aliskiren, muskelavslappnande medel, antipsykotika, andra blodtrycksbehandlingar eller sympatomimetika.

Andra sjukdomar och Lisinopril

Ge alltid en utförlig redogörelse om din sjukdomshistoria när du undergår vår onlinekonsultation. Använd inte denna behandling om du har diabetes eller njurdysfunktion som du behandlar med aliskiren.

Lisinopril är även olämpligt för användning, eller kan behövas tas med särskild försiktighet, hos dem som har något av följande: uttorkning på grund av sjukdom och diarré, ischemisk hjärtsjukdom, hjärtsvikt, förträngning av öppningen av aorta eller mitralisklaffen, förstorat hjärta, patienter som som fått en hjärtattack, kardiogen chock eller har lågt blodtryck, nedsatt njurfunktion, renovaskulär hypertoni, dialys, har genomfört en njurtransplantation eller har diabetes.. Lisinopril är även olämpligt för dig som behandlar en reaktion på geting- eller bistick, genomfört kirurgi i luftvägarna eller har en sjukdom eller tillstånd som påverkar funktionen av immunsystemet.

Rådfråga din läkare om din dos av Lisinopril kan behöva justeras eller om du behöver ta särskild hänsyn för eventuell reducerad reaktion på läkemedlet om du är av afro-karibiskt etniskt ursprung.

Senast granskat:  17-08-2020
Vänligen läs bipacksedeln för detta läkamedel noggrant innan användning:

Lisinopril 2,5 mg

Lisinopril 5 mg

Lisinopril 10 mg

Lisinopril 20 mg

Vanliga frågor: Lisinopril

Vanliga frågor: Lisinopril

Kan jag dricka alkohol när jag använder Lisinopril?

Det rekommenderas inte att du dricker alkohol när du använder denna behandling då det kan påverka effekten av läkemedlet negativt.

Kan jag köra bil när jag använder Lisinopril?

Ja, under förutsättning att du inte upplever några biverkningar som kan påverkar din körförmåga. Om så är fallet ska du kontakta läkare snarast.

Kan Lisinopril användas när jag är gravid?

Det rekommenderas inte att du använder detta läkemedel under graviditetens tre första månader, och det ska absolut inte användas om din graviditet är mer än tre månader gången. Om du under behandling med Lisinopril blir gravid ska du omedelbart tala om detta för din läkare. Högst troligen kommer då denna produkt sättas ut och en alternativ behandling föreslås.,

Det rekommenderas inte heller att du använder Lisinopril när du ammar. Även där kan en läkare komma att föreslå en alternativ behandling.

Hur ska Lisinopril förvaras?

Förvara detta läkemedel på en säker plats och under 25°C.

Kan jag vara allergisk mot Lisinopril?

Lisinopril innehåller: lisinoprildihydrat, mannitol (E421), kalciumvätefosfatdihydrat (E341), pregelatiniserad majsstärkelse, kroskarmellosnatrium, magnesiumstearat och järnoxid (E172).
Ta inte detta läkemedel om du är allergisk eller intolerant mot någon av dessa ingredienser.

Kan jag köpa Lisinopril receptfritt?

Nej. Lisinopril är en receptbelagd behandling och du behöver därmed ha fått ett recept utskrivet för att kunna köpa läkemedlet. En av våra läkare kan skriva ut ett elektroniskt recept åt dig om hen bedömer att Lisinopril är en säker, lämplig och ändamålsenlig blodtrycksbehandling för dig.

Är Lisinopril rätt behandling för mig?

Det kan du ta reda på genom att fylla i vårt medicinska frågeformulär som endast tar ett par minuter. Se till att noggrant redogöra för din sjukdomsbild, symptom och vilka andra behandlingar du tar eller har tagit. Därefter kommer en av våra legitimerade läkare att granska ditt ärende och om behandlingen bedöms lämplig skrivs ett e-recept ut. Alla godkända beställningar skickas med spårbar sändning och levereras direkt hem till patienten redan nästa arbetsdag.

Senast granskat:  17-08-2020
Treated.com har betyget 4,6 av 5 av 1292 kunder på TrustPilot!
En himla smidig process!
Att få professionell hjälp när det passar dig har aldrig varit enklare eller säkrare.
 • Sök efter läkemedel

  Hitta den behandling du behöver.
 • Medicinskt frågeformulär

  En legitimerad förskrivare granskar dina uppgifter
 • Expressleverans

  Spårbar leverans nästa dag.
 • Receptförnyelse

  Förnya ditt recept smidigt och snabbt online.

Inga läkemedel eller sjukdomar matchade din sökning. Du hittar alla våra läkemedel här