Säkert
Registrerat EU Apotek
Gratis expressfrakt
Elektroniskt recept

Lisinopril/Hydroklortiazid

Lisinopril/Hydrochlorothiazide

Lisinopril/Hydroklortiazid är den generiska versionen av läkemedlet Zestoretic och är till för att behandla högt blodtryck.

Få enkelt din blodtrycksbehandling hemlevererad genom vår smarta onlinetjänst. Läkarkonsultation, receptförskrivning och hemleverans ingår i priset och receptförnyelse är en ännu smidigare process.

Detta är ett generiskt läkemedel. Tillverkaren av produkten kan därför variera.

+1300 recensioner via Trustpilot
Lisinopril/Hydrochlorothiazide20 mg / 12,5 mg

Den högre styrkan om 20 mg lisinopril och 12,5 mg hydroklortiazid kan förskrivas i de fall där den lägre dosen inte varit tillräckligt effektiv.

+ Gratis expressfrakt
Lisinopril/Hydrochlorothiazide10 mg / 12,5 mg

Denna dos innehåller 10 mg lisinopril och 12,5 mg hydroklortiazid. Rekommenderad startdos som tas en gång dagligen. Din förskrivare kan sedan komma att höja dosnivån.

+ Gratis expressfrakt
Beställ nu för leverans onsdag 8 december

Lisinopril/Hydroklortiazid är den generiska versionen av läkemedlet Zestoretic och är till för att behandla högt blodtryck.

Få enkelt din blodtrycksbehandling hemlevererad genom vår smarta onlinetjänst. Läkarkonsultation, receptförskrivning och hemleverans ingår i priset och receptförnyelse är en ännu smidigare process.

Detta är ett generiskt läkemedel. Tillverkaren av produkten kan därför variera.

Översikt

Översikt

Lisinopril/Hydroklortiazid, som ibland kallas Lisinopril/HCTZ, är en generisk, kombinerad blodtrycksbehandling som tillverkas av olika läkemedelsföretag - däribland Teva. Det varumärkta läkemedlet heter Zestoretic. Lisinopril/Hydroklortiazid innehåller två ingredienser: en ACE-hämmare och ett diuretikum. Det är inte helt ovanligt att läkemedlet förskrivs i de fall där monoterapi, alltså behandling med ett läkemedel med endast en aktiv ingrediens, varit otillräcklig.

Omkring var tionde svensk tros ha vad som definieras som högt blodtryck (ett värde på 140 över 90). Men symptomen är inte alltid helt enkla att identifiera då de inte nödvändigtvis behöver träda fram som tydliga. De som är drabbade kan märka av återkommande huvudvärk och trötthet. Obehandlat högt blodtryck kan leda till mycket allvarliga komplikationer som hjärtsjukdomar, t.ex. ateroskleros, angina, hjärtinfarkt och stroke.

Högt blodtryck orsakas inte av en isolerad faktor utan har sin rot i livsstil och ålder, i synnerhet om en person är över 65. Men det kan i vissa fall vara ärftligt. Om du har högt blodtryck i familjen är du något mer benägen att själv utveckla tillståndet.

Livsstil, som nämndes ovan, är dock den vanligaste faktorn. Dålig kosthållning och brist på motion höjer en persons blodtryck. Övervikt, alkohol, koffein, salt och rökning höjer alla blodtrycket, såväl som för lite motion.

När en läkare behandlar en patient med högt blodtryck är det därför mycket vanligt att hen föreslår kostomläggning och ett träningsprogram med lättare motion. Dock är detta ingen garanti på att blodtrycket sjunker, och i de fallen där det fortsatt är högt kan ett receptbelagt läkemedel skrivas ut.

De två aktiva ingredienserna i Lisinopril/Hydroklortiazid är lisinopril och hydroklortiazid. Dessa två verkar på lite olika sätt i att sänka blodtrycket. Lisinopril är en ACE-hämmare och verkar genom att minska halten av angiotensin, som är ett hormon som orsakar sammandragningar i kroppens blodkärl och därmed ökar motståndet i blodomloppet. När halten antgiotensin minskar vidgas blodkärlen och blodtrycket sänks.

Hydroklortiazid, i sin tur, är en vätskedrivande läkemedelssubstans som sänker blodtrycket genom att öka urinutsöndringen. Detta sker genom att höja mängden salt som njurarna tar upp från blodet. Genom denna process sjunker även mängden vatten i blodet vilket gör att det är enklare att få ut överflödigt vatten genom urinering.

Lisinopril/Hydroklortiazid är likt alla andra blodtrycksbehandlingar receptbelagd. För att få ett recept utskrivet måste en läkare granska ditt ärende och bedöma att läkemedlet är en ändamålsenlig och säker behandling för ditt höga blodtryck. Hos Treated.com sker både läkarkonsultation och receptförskrivning online vilket gör att du slipper stå i kö på en vårdcentral och besöka ett fysiskt apotek för att få tillgång till din behandling. Vi levererar alla godkända beställningar direkt till patientens ytterdörr inom 24 timmar.

Beställ nu
Senast granskat:  05-06-2018
Bruksanvisning

Bruksanvisning

Innan du inleder denna behandling är det viktigt att du förstått din förskrivares instruktioner samt att du läst igenom den bifogade bipacksedeln. På detta vis maximerar du effekten av läkemedlet samtidigt som risken för eventuella biverkningar minimeras.

 1. Ta enligt din läkares anvisningar.
 2. Rekommenderad dos är i de flesta fall en tablett dagligen. Den exakta dosnivån bestäms av din läkare och baseras på din mottaglighet för läkemedlet.
 3. Maxdosen är 40 mg/25 mg.
 4. Du måste genomföra regelbundna blodtrycksmätningar under behandlingens gång.
 5. Svälj tabletterna hela tillsammans med ett glas vatten.
 6. Överskrid aldrig mängden som ordinerats till dig.
 7. Om du skulle glömma att ta Lisinopril ska du bara ta tabletten så snart du kommer på, såvida det inte är dags för din nästa dos. I sådant fall ska du bara ta nästa tablett vid vanlid tidpunkt. Ta inte dubbla doser för att kompensera de doser du glömt.

Ovan hållpunkt är endast en summering över hur du använder Lisinopril/Hydroklortiazid. Fullständiga anvisningar finns i den bifogade bipacksedeln. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Ladda ner bipacksedel

Ovan bipacksedel avser Lisinopril/Hydroklortiazid 10 mg/12,5 mg.
Vänligen observera att Lisinopril/Hydroklortiazid tillverkas av Actavis i Sverige och inte Almus. 

Senast granskat:  05-06-2018
Vänligen läs bipacksedeln för detta läkamedel noggrant innan användning:

Lisinopril/Hydrochlorothiazide 10 mg / 12,5 mg

Lisinopril/Hydrochlorothiazide 20 mg / 12,5 mg

Biverkningar

Biverkningar

Liksom alla läkemedel kan Lisinopril/Hydroklortiazid orsaka vissa biverkningar men alla användare behöver inte uppleva dem. Det är dock viktigt att du på förhand känner till dessa då vissa kan kräva att du uppsöker sjukvård. Tala genast om för din läkare om du upplever något av följande: pankreatit, hjärtattack eller stroke, Stevens-Johnsons sjukdom, toxisk epidermal nekrolys, hepatit, ihållande torrhosta, muskelsmärta eller kramper, ökad hjärtfrekvens, akut allvarlig neutrofilbrist (brist på vita blodkroppar i blodet) eller om du får en allergisk reaktion mot läkemedlet. Vanliga symptom vid allergisk reaktion är svullnad i läppar, ansikte eller hals eller nässelutslag.

Vanliga (förekommer hos 1 av 10 användare eller färre):

Huvudvärk, trötthet, slöhet, illamående eller kräkningar, njurproblem eller diarré.

Ovanliga (förekommer hos 1 av 100 användare eller färre):

Svaghetskänsla, yrsel, förändrat smaksinne, muntorrhet, matsmältningsbesvär, buksmärta, utslag, klåda, gikt, bröstsmärtor, hjärtklappning, dålig cirkulation, kalla fingrar och tår, muskelspasmer, stickningar och domningar, impotens, humörsvängningar eller sömnsvårigheter.

Mycket ovanliga (förekommer hos 1 av 1,000 användare eller färre):

Muskel- och ledvärk, feber, smärta och inflammation i blodkärlen, ljuskänslighet eller andra hudproblem, ovanliga blödningar, blåmärken, halsont, sår i mun eller hals, anemi, psoriasis, manlig bröstförstoring, förvirring, håravfall eller njurfel.

Mycket sällsynta (förekommer hos 1 av 10,000 användare eller färre):

Minskat antal blodplättar, svullnad lymfkörtlar, ökat immunsvar, andningssvårigheter, bihåleinflammation, lunginflammation, urineringsproblem, svullnad i slemhinnan i tarmen, hudproblem, ökade svettningar eller blodsockerfall.

Ovan lista är endast ett urval av eventuella biverkningar som kan orsakas av Lisinopril/Hydroklortiazid. I den bifogade bipacksedeln hittar du en komplett lista över biverkningar förknippade med detta läkemedel.

Andra läkemedel och Lisinopril/Hydroklortiazid

Vissa behandlingar kan vara olämpliga att kombinera med Lisinopril/Hydroklortiazid. Tala därför alltid om för din läkare om du tar några som helst andra läkemedel. Lisinopril/Hydroklortiazid kan interagera med följande: diuretika såsom furosemid, torasemid eller amilorid, icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel som acetylsalicylsyra eller ibuprofen, guldpreparat, sympatomimetika t.ex. adrenalin, noradrenalin eller efedrin, diabetesbehandlingar i tablettform, allopurinol, ciklosporin, lovastatin, prokainamid, cytostatika, immunsuppresiva medel, amfotericin B, andra blodtryckssänkande läkemedel, tricykliska antidepressiva medel som t.ex. amitriptylin, antipsykotika som t.ex. klorpromazin, karbenoxolon, kortikosteroider som prednisolon, corticotropine, laxermedel (laxeringsmedel), kalciumtillskott, hjärtglykosider som digoxin, kolesterolsänkande läkemedel som kolestyramin eller kolestipol, sotalol, kaliumtillägg, litium eller trimetoprim.

Andra sjukdomar och Lisinopril/Hydroklortiazid

Vissa patienter med särskild sjukdomsbild kan avrådas från att använda denna behandling. Använd inte Lisinopril/Hydroklortiazid om du har eller har haft allvarlig lever- eller njursvikt, fått en allergisk reaktion mot andra ACE-hämmare eller sulfonamider, angioödem eller om du har diabetes som behandlas med aliskiren.

Det är även viktigt att du som har afro-karibiskt etniskt påbrå påtalar detta när du fyller i vårt medicinska frågeformulär.

Denna behandling kan även vara olämplig för dig som har diarré, en obalans av blodsalter, haft en sjukdom i hjärtklaffen eller ett förstorat hjärta, lever- eller njurproblem, diabetes, gikt, bronkial astma eller systemisk lupus erythematosus.

Senast granskat:  05-06-2018
Vänligen läs bipacksedeln för detta läkamedel noggrant innan användning:

Lisinopril/Hydrochlorothiazide 10 mg / 12,5 mg

Lisinopril/Hydrochlorothiazide 20 mg / 12,5 mg

Vanliga frågor: Lisinopril/Hydroklortiazid

Vanliga frågor: Lisinopril/Hydroklortiazid

Kan jag dricka alkohol när jag tar Lisinopril/Hydroklortiazid?

Det rekommenderas inte, eftersom alkohol både höjer blodtrycket och ökar risken för eventuella biverkningar.

Kan jag köra bil när jag använder Lisinopril/Hydroklortiazid?

Ja, men endast om du redan tagit startosen och inte upplevt några biverkningar. Om du tror att din körförmåga kan äventyras eller försämras av behandlingen ska du avstå från att köra och rådfråga läkare.

Kan jag som professionell idrottare ta detta läkemedel?

Nej. Hydroklortiazid är en förbjuden substans inom idrotten och kan därför dyka upp i dopingkontroller. Om du idrottar professionellt bör du därför inte ta detta läkemedel. Vänd dig till relevant förbund eller till din förening eller klubb innan du tar Lisinopril/Hydroklortiazid. »Läs mer här.

Kan Lisinopril/Hydroklortiazid användas när jag är gravid?

Det rekommenderas inte att du använder detta läkemedel under de tre första månaderna av din graviditet. Lisinopril/Hydroklortiazid ska absolut inte användas om din graviditet är mer än tre månader gången. Om du under behandlingstiden blir gravid ska du omedelbart tala om detta för din läkare. Högst troligen kommer då detta läkemedel sättas ut och en alternativ behandling föreslås.

Det rekommenderas inte heller att du använder Lisinopril/Hydroklortiazid när du ammar. Även där kan en läkare komma att föreslå en alternativ behandling.

Hur ska Lisinopril/Hydroklortiazid förvaras?

Förvara detta läkemedel på en säker plats och under 30°C.

Kan jag vara allergisk mot Lisinopril/Hydroklortiazid?

Lisinopril/Hydroklortiazid innehåller: lisinopril, hydroklortiazid, pregelatiniserad stärkelse, majsstärkelse, kalciumvätefosfat, mannitol och magnesiumstearat. Använd aldrig detta läkemedel om du är allergisk mot någon av dessa ingredienser.

Kan jag köpa Lisinopril/Hydroklortiazid receptfritt?

För att kunna köpa Lisinopril/Hydroklortiazid måste du ha fått ett recept utskrivet av en legitimerad läkare. En av våra läkare kan skriva ut ett e-recept åt dig om det bedöms att behandlingen är säker såväl som lämplig och ändamålsenlig för ditt höga blodtryck.

Är Lisinopril/Hydroklortiazid rätt behandling för mig?

Det kan du snabbt ta reda på. Fyll i vårt medicinska frågeformulär, vilket endast tar ett par minuter. Se till att noggrant redogöra för din sjukdomsbild, symptom och eventuellt vilka andra läkemedel du tar eller har tagit. Därefter kommer en av våra legitimerade läkare att granska ditt ärende och om behandlingen bedöms lämplig skrivs ett e-recept ut. Alla godkända beställningar skickas med spårbar sändning och levereras direkt hem till patienten redan nästa arbetsdag.

Senast granskat:  05-06-2018
Treated.com har betyget 4,6 av 5 av 1292 kunder på TrustPilot!
En himla smidig process!
Att få professionell hjälp när det passar dig har aldrig varit enklare eller säkrare.
 • Sök efter läkemedel

  Hitta den behandling du behöver.
 • Medicinskt frågeformulär

  En legitimerad förskrivare granskar dina uppgifter
 • Expressleverans

  Spårbar leverans nästa dag.
 • Receptförnyelse

  Förnya ditt recept smidigt och snabbt online.

Inga läkemedel eller sjukdomar matchade din sökning. Du hittar alla våra läkemedel här