Nya Treated Är Snart Här. Läs mer.
×
Säkert
Registrerat EU Apotek
Gratis expressfrakt
Elektroniskt recept

Prestim

Timolol Maleate/Bendroflumethiazide

Prestin är ett kombinationsläkemedel för att sänka högt blodtryck. Det innehåller två aktiva ingredienser; ett diuretikum och en betablockerare.

Genom vår smidiga och smarta onlinetjänst är det alltid enkelt att få och förnya dina recept online. Alla godkända beställningar skickas samma dag och levereras med spårbar sändning redan nästa arbetsdag.

+1400 recensioner via Trustpilot
VÄNLIGEN NOTERA: Denna produkt är inte tillgänglig genom vår onlineapotekstjänst. Denna sida är endast till för att informera. Om du upplever några av de symtom förknippade med det sjukdomstillstånd som detta läkamedel behandlar rekommenderar vi starkt att du bokar in en tid med din husläkare så snart som du har möjlighet.
Översikt

Översikt

Prestim är ett läkemedel som används vid behandling av milda till måttliga fall av högt blodtryck. Prestim är ett kombinationsläkemedel som innehåller två aktiva ingredienser; bendroflumetiazid och timololmaleat. Prestim tillverkas av Meda Pharmaceuticals och läkemedlet kommer i tablettform.

Högt blodtryck är ett tillstånd som inte alltid ger några omedelbara märkbara symptom vilket innebär att de som har högt blodtryck inte alltid kommer att inse att de är drabbade. Men tillståndet är de facto väldigt vanligt och det tros att ungefär en miljon svenskar har högt blodtryck. Obehandlat högt blodtryck kan leda till besvärliga komplikationer såsom hjärt- och kärlsjukdomar som stroke, hjärtinfarkt och kärlkramp.

När du mäter ditt blodtryck kommer dina värden att presenteras i en så kallad blodtrycksmätare. Blodtrycket ges som två värden, i tal, och läses oftast ut digitalt. De två värdena mäter det systoliska trycket och det diastoliska trycket.

Det systoliska trycket definierar mängden kraft som krävs av hjärtat för att pumpa ut blod under sina hjärtslag. Det diastoliska trycket, å andra sidan, är trycket mellan hjärtslagen och ger en indikation på det resistenta trycket i artärerna. Till exempel kan en läsning vara 120 över 80, vilket innebär att det systoliska trycket är 120 och det diastoliska är 80. Högt blodtryck definieras som 140 över 90 eller högre.

Det finns ingen enskild orsak till sjukdomen men det är mer sannolikt att uppstå hos dem som är äldre. Även vissa livsstilsfaktorer kan öka en persons känslighet för högt blodtryck. Vanliga faktorer är saltrik kost, övevikt, rökning, hög alkoholkonsumtion eller otillräcklig fysisk ansträngning. I vissa fall kan personer som har en familjehistoria av sjukdomen även vara mer benägna att själv utveckla tillståndet.

Läkare kommer i regel alltid föreslå att du tar itu med eventuella bidragande riskfaktorer. Om du dricker mycket alkohol, röker eller snusar kommer läkare eller sjukvårdspersonal uppmana till dig att skära ner eller sluta helt. Att lägga om din kost i syfte att minska mängden salt eller fettig mat, såväl som uppmana till att börja motionera är även vanliga åtgärder.

Prestim innehåller två aktiva substanser och skrivs ut till patienter som har lindriga, icke-allvarliga fall av högt blodtryck. Timolol, som är en betablockerare, verkar genom att hämma funktionen av vissa hormoner som kan orsaka att hjärtat slår med mer kraft. Genom detta sänks blodtrycket.

Den andra ingrediensen, bendroflumetiazid, tillhör läkemedelsgruppen diuretika. Detta verkar genom att öka mängden salt och vatten som levern tar upp ur blodet innan de överförs till urinen. Detta sänker närvaron av vatten i blodet och sänker på det viset blodtrycket.

Det är alltid enkelt, tryggt och smidigt att få ditt recept utskrivet och förnyat hos Treated.com. Allt du behöver göra är att fylla i vårt medicinska frågeformulär, sedan sköter vi resten. En av våra legitimerade läkare kommer att granska ditt ärende och om behandlingen bedöms säker, lämplig och ändamålsenlig skrivs därefter ett e-recept ut. Alla våra godkända beställningar skickas med spårbar expressändning och levereras direkt hem till din ytterdörr redan nästa arbetsdag.

Senast granskat:  05-08-2020
Bruksanvisning

Bruksanvisning

Innan du börjar ta Prestim är det viktigt att du bekantat dig med informationen som finns i bipacksedeln samt att du förstått din förskrivares instruktioner. På detta sätt kan du se till att effekten av läkemedlet maximeras samtidigt som risken för eventuella biverkningar hålls låg.

 1. Ta enligt din förskrivares anvisningar.
 2. Rekommenderad dos är en till fyra tabletter dagligen.
 3. Tas antingen en gång dagligen eller som två doser, företrädesvis en på morgonen och en på kvällen.
 4. Svälj tabletterna hela tillsammans med ett glas vatten.
 5. Din förskrivare kan vilja att du regelbundet mäter ditt blodtryck under behandlingstiden.
 6. Ta aldrig mer än dosen som ordinerats till dig.
 7. Om du glömt att ta en dos ska du inte kompensera för detta genom att ta dubbel dos. Vid glömd dos ska du bara hoppa över den glömda dosen och därefter fortsätta behandlingen som schemalagt.

Ovan hållpunkter är endast en summering av hur du använder Prestim. Omfattande instruktioner återfinner du i den bifogade bipacksedeln.

Ladda ner bipacksedel (Engelska)

Vänligen observera att denna bipacksedel är på engelska då detta läkemedel inte marknadsförs i Sverige.

Senast granskat:  05-08-2020
Vänligen läs bipacksedeln för detta läkemedel noggrant innan användning:

Prestim 2,5 mg / 10 mg

Biverkningar

Biverkningar

Likt alla läkemedel kan Prestim orsaka vissa biverkningar men alla användare behöver inte få dem. Det är dock viktigt att du på förhand känner till dessa då vissa kan kräva att du omedelbart uppsöker sjukvård. Tala genast om för din läkare om du skulle uppleva några tecken på en allergisk reaktion såsom inflammation i blodkärlen med små röda eller lila hudförändringar på benen, händer eller annanstans på kroppen, blåa fingrar eller tår, hudutslag, synstörningar, torra ögon, svåra buksmärtor eller kräkningar.

Övriga biverkningar (okänd frekvens):

Magbesvär, yrsel, trötthet, depression, svaghet, sömnlöshet, andningssvårigheter, minskad hjärtrytm eller andra hjärtproblem, muskeltrötthet eller värkande muskler, törst, minskad miktionsfrekvens, dålig blodcirkulation, lågt blodtryck, myrkrypningar, stickningar i händer eller ben, erektionsproblem, ledvärk, illamående eller kräkningar, diarré, huvudvärk, depression, hallucinationer, förvirring eller andra psykiska problem.

Detta är inte en komplett lista över eventuella biverkningar förknippade med Prestim. Komplett lista över biverkningar hittar du i bipacksedeln.

Andra läkemedel och Prestim

Detta läkemedel kan vara olämpligt att ta tillsammans med vissa andra behandlingar. Därför är det viktigt att du alltid redogör för vilka andra läkemedel du tar, har tagit eller kan tänkas ta när du fyller i vårt medicinska frågeformulär.

Prestim kan interagera med följande: andra läkemedel vid högt blodtryck som lignokain, tokainid, diltiazem, kinidin, verapamil, disopyramid, amiodaron, klonidin, digitalisglykosider, hydralazin, dihydropyridinderivat eller antiarrytmiska medel, läkemedel som påverkar QT-intervallet av hjärtat som t.ex. astemizol, terfenadin, halofantrin, pimozid och sotalol, antidepressiva preparat som t.ex. litium, tricykliska antidepressiva, MAO-hämmare eller fentiaziner, barbiturater, cimetidin, rifampicin, tetracykliner, vissa smärtstillande medel som ibuprofen och aspirin, steroider, teofyllin, sympatomimetiska medel som t.ex. salbutamol eller isoprenali,; insulin eller antidiabetiska läkemedel (antidiabetika) eller viss anestetika som eter, cyklopropan eller trikloretylen.

Andra sjukdomar och Prestim

Använd inte Prestim om du har något av följande: astma eller kronisk lungsjukdom, en historia av väsande eller rosslande andning, allvarliga njur- eller leverproblem, svårigheter att urinera, lägre nivåer av kalium eller natrium än vad som är normalt, höga urinsyranivåer i blodet, Addisons sjukdom, okontrollerad hjärtsvikt, mycket långsam hjärtfrekvens, andra hjärtproblem eller prinzmetals variantangina, lågtryck eller problem med blodcirkulationen, feokromcytom eller metabolisk acidos.

Prestim kan även vara olämpligt att använda eller bör användas med särskild försiktighet om du har eller har haft diabetes, hypoglykemi, hjärt-, lever- eller njurproblem, portal hypertension, onormalt höga nivåer av kalium-, natrium- eller kalciumnivåer i blodet, svullnad i vrister, händer eller ögon, njurproblem, hyperaldosteronism, myastenia gravis, överaktiv sköldkörtel, gikt, systemisk lupus erythematosus eller psoriasis.

Senast granskat:  05-08-2020
Vänligen läs bipacksedeln för detta läkemedel noggrant innan användning:

Prestim 2,5 mg / 10 mg

Vanliga frågor: Prestim

Vanliga frågor: Prestim

Kan jag dricka alkohol när jag använder Prestim?

Det rekommenderas att du endast dricker alkohol i måttliga mängder när du använder detta läkemedel.

Kan jag köra bil när jag använder Prestim?

Ja, men endast om du inte upplever några biverkningar som kan påverkar din körförmåga. I sådant fall ska du avstå från att köra bil och tala om detta för din läkare.

Kan Prestim användas när jag är gravid?

Nej. Det är inte lämpligt för dig som är gravid. Om du ammar ska du tala om detta för din förskrivare då en alternativ behandling kan sättas in istället.

Hur ska Prestim förvaras?

Förvaras på en säker plats och under 25°C.

Kan jag vara allergisk mot Prestim?

Prestim innehåller: timololmaleat, bendroflumetiazid, mikrokristallin cellulosa, pregelatiniserad stärkelse och magnesiumstearat. Använd inte detta läkemedel om du är allergisk mot någon av ingredienserna ovan.

Kan jag köpa Prestim receptfritt?

Nej. Prestim är en receptbelagd behandling som endast kan köpas om du fått ett recept utskrivet av en legitimerad läkare.

Är Prestim rätt behandling för mig?

Det kan du snabbt ta reda på. Genom att fylla i vårt medicinska frågeformulär kommer du få ditt medicinska ärende granskat av en av våra legitimerade läkare. Bedömer hen att behandlingen är såväl säker som lämplig för dig så skrivs ett e-recept ut. Därefter skickas läkemedlet med leverans direkt hem till dig nästa arbetsdag.

Senast granskat:  05-08-2020
Treated.com har betyget 4,6 av 5 av 1394 kunder på TrustPilot!
En himla smidig process!
Att få professionell hjälp när det passar dig har aldrig varit enklare eller säkrare.
 • Sök efter läkemedel

  Hitta den behandling du behöver.
 • Medicinskt frågeformulär

  En legitimerad förskrivare granskar dina uppgifter.
 • Expressleverans

  Spårbar leverans nästa dag.
 • Receptförnyelse

  Förnya ditt recept smidigt och snabbt online.

Inga läkemedel eller sjukdomar matchade din sökning. Du hittar alla våra läkemedel här