Nya Treated Är Snart Här. Läs mer.
×
Säkert
Registrerat EU Apotek
Gratis expressfrakt
Elektroniskt recept

Kombinerad behandling vid gonorré

Azithromycin & cefixime

Gonorré kan behandlas med en kombinerad behandling, bestående av två antibiotikum; azithromycin och cefixime (som går under namnet Suprax). Du kan beställa denna behandling om du har testats positivt för gonorré.

Hos Treated.com kan du säkert och smidigt köpa en behandling vid gonorré online. Fyll i vårt medicinska frågeformulär för att få ditt ärende granskat av en av våra legitimerade läkare. Godkända beställningar levereras oftast nästföljande arbetsdag.

+1400 recensioner via Trustpilot
Azithromycin, Suprax2,000 mg+400 mg

Kombinerad behandling vid gonorré som innehåller 2,000 mg (2 gram) azithromycin och 400 mg cefixime (Suprax).

+ Gratis expressfrakt
Beställ nu för leverans fredag 8 juli

Gonorré kan behandlas med en kombinerad behandling, bestående av två antibiotikum; azithromycin och cefixime (som går under namnet Suprax). Du kan beställa denna behandling om du har testats positivt för gonorré.

Hos Treated.com kan du säkert och smidigt köpa en behandling vid gonorré online. Fyll i vårt medicinska frågeformulär för att få ditt ärende granskat av en av våra legitimerade läkare. Godkända beställningar levereras oftast nästföljande arbetsdag.

Översikt

Översikt - Kombinerad behandling vid gonorré (azithromycin + cefixime)

Genom två stycken antibiotikum, azithromycin och cefixime (som går under namnet Suprax), kan en gonorréinfektion rensas upp effektivt. Denna kombinerade behandling vid gonorré är till för den som inte kan ta första linjens behandling i form av intramuskulär injektion. Anledningen till att behandlingen kommer som två olika typer av antibiotika är för att vissa gonorréstammar utvecklat resistens mot antibiotika. Det är viktigt att ta Azithromycin och Suprax tillsammans, då de ensamt inte är effektiva nog för att behandla gonorré. Suprax är ett varumärkesskyddat läkemedel som tillverkas av Sanofi. Azithromycin är ett generiskt läkemedel som tillverkas av olika läkemedelsföretag.

 1. Kombinerad behandling som innehåller två antibiotikum
 2. Tas som engångsdos vid ett tillfälle
 3. Kan förskrivas om patienten ej kan ta en spruta

Viktigt att behandla gonorré

Det är viktigt att behandla sin gonorréinfektion eftersom obehandlad gonorré kan leda till sterilitet. Det är därför oerhört viktigt att testa sig om man tror att man har blivit infekterad. Att testa sig går snabbt och det är någonting du kan göra på din vårdcentral eller närmaste sex- och samlevnadsklinik. När du testar dig tar du ansvar för att infektionen inte sprider sig, samtidigt som du förhindrar att symptomen blir värre. Ett gonorrétest görs med tops eller via urinprov.

För att en infektion ska kunna sprida sig behöver dess celler kunna utföra särskilda funktioner och processer. Bland annat så behöver de kunna skapa en kemikalie som tillåter dem att bibehålla deras struktur, men de behöver även kunna skapa självförsörjande proteiner för att dela sig och öka i antal.

Vilka symptom orsakar gonorré?

Gonorré kan vara asymptomatiskt, det vill säga att en person har smittats utan att uppleva några tydliga symptom. Personer som har smittats med gonorré och som upplever symptom kan uppleva något av följande:

 • Sveda i samband med urinering
 • Flytningar från underlivet
 • Flytningar från analöppningen
 • Röda eller svullna ögon om du har fått sperma eller slidsekret i ögonen
 • Mellanblödningar hos kvinnor
 • Testikelsmärta (ont i pungen) hos män

Behandling vid gonorré kräver antibiotika

Om du har testats positivt för gonorré kommer du att behöva behandla din infektion med antibiotika för att den ska läka ut. En kombinerad behandling vid gonorréinfektion består av två olika antibiotika; azithromycin och cefixime (som går under det varumärkesskyddade namnet Suprax).

Azithromycin, som också kan förskrivas vid klamydiainfektion, hämmar bakteriernas förmåga att producera särskilda enzymer som de behöver för att föröka sig. När bakterierna sedan inte längre kan föröka sig ges kroppens immunförsvar möjlighet att rensa upp resten av infektionen.

Suprax innehåller det verksamma ämnet cefixime (cefixim), som verkar genom att rubba stabiliteten i bakteriernas cellmembran, vilket skapar små hål. Detta resulterar sedan att cellerna inte kan förhindra att dess innehåll sipprar ut eller att bekämpande substanser bryter sig in.

Information om riktlinjer vid behandling av gonorréinfektion

Första linjens behandling vid gonorréinfektion är intramuskulär injektion av antibiotika. Du ska endast begära recept på denna behandling ifall du inte kan ta första linjens behandling, exempelvis på grund av sprutfobi. 2011 års riktlinjer i Storbritannien (utfärdade av BASHH) för andra linjens behandling vid gonorréinfektion har varit 1 gram azithromycin tillsammans med 400 mg cefixime. Europeiska riktlinjer vid behandling av gonorréinfektion från 2012 är 2 gram azithromycin, vilket är den mängd vi förskriver.

Bör jag ta en kombinerad behandling vid gonorré?

En gonorréinfektion kommer inte läka ut av sig självt utan kräver behandling med antibiotika. Första linjens behandling i både Storbritannien och Sverige är antibiotika genom intramuskulär injektion, alltså en spruta i lår eller rumpa. Om du av någon anledning, till exempel spruträdsla (trypanofobi) inte kan ta behandlingen i formen av injektion, kan en kombination av två olika antibiotikum utfärdas.

För att få ett recept utskrivet på en kombinerad behandling vid gonorré från Treated.com behöver du ha testats positivt för gonorré. Detta kan göras antingen på en vårdcentral, sex- och samlevnadsmottagning eller genom ett hemtest. Vissa hemtest visar emellertid inte vilken typ av antibiotika patientens infektion är känslig inför.

Om du har fått ett positivt testresultat för gonorré och inte kan ta första linjens behandling som kommer i formen av en injektion, kan du säkert och smidigt beställa din behandling online hos Treated.com. Fyll i vårt medicinska frågeformulär för att begära ditt recept - därefter granskas din information av en av våra legitimerade läkare. Bedöms det att behandlingen är säker och lämplig för dig att ta förskrivs ett e-recept, följt av att läkemedlet skickas hem till dig. De flesta godkända beställningar levereras redan nästföljande arbetsdag.

Beställ nu
Senast granskat:  30-07-2020
Bruksanvisning

Så tar du denna behandling vid gonorréinfektion

Ta denna behandling exakt så som den förskrivits åt dig från läkare. Följ alltid läkarens instruktioner noga, och se till att läsa igenom informationen i de bifogade bipacksedlarna noga. På detta vis säkerhetsställer du att behandlingen får maximal effekt. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker över något.

Vänligen observera att denna behandling endast förskrivs ifall du inte kan ta första linjens behandling vid gonorréinfektion, som kommer i form av injektion.

 1. Ta denna behandling enligt läkarens anvisningar.
 2. Både Azithromycin och Suprax kan delas om du upplever problem med att svälja tabletterna hela.
 3. Tas som engångsdos.
 4. Ta fyra tabletter Azithromycin 500 mg och två tabletter Suprax (cefixime) samtidigt. Detta är totalt 2,000 mg (två gram) azithromycin och 400 mg cefixime.
 5. Drick inte alkohol innan du tar denna behandling.
 6. Undvik att dricka alkohol i upp till 48 timmar efter att du har tagit behandlingen.
 7. Överstig inte ordinerad dos.
 8. För att säkerhetsställa att infektionen har läkt ut rekommenderas det att du testar dig igen efter att du fullföljt behandlingen. Låt gå minst två veckor innan du testar dig.
 9. Avstå helt från att ha sex tills dess att du har testat dig igen och det slagits fast att hela infektionen har läkt ut.

Punkterna ovan är endast en summering. Denna behandling ges ut som två läkemedel, läs alltid igenom bägge bipacksedlarna noga. Om du fortfarande är osäker på hur du tar behandlingen, rådfråga din läkare eller sjukvårdspersonal.

Behandling vid gonorré: bipacksedlar och ytterligare information

Eftersom denna behandling består av två olika antibiotika så finns två separata bipacksedlar för läkemedlen. Utöver det finns specifik information om denna behandling i dokumentet längst ned. Läs igenom dessa mycket noga innan du börjar din behandling. Rådfråga läkare om du är osäker över något.

Azithromycin bipacksedel (svenska)

Suprax (cefixim) bipacksedel (engelska)

Ytterligare information om kombinerad behandling vid gonorré

Senast granskat:  30-07-2020
Vänligen läs bipacksedeln för detta läkemedel noggrant innan användning:

Azithromycin, Suprax 2,000 mg+400 mg

Biverkningar

Biverkningar, varningar och försiktighet

Som med alla läkemedel kan antibiotika orsaka biverkningar hos vissa användare. Det är viktigt att du tar del av denna information och är medveten om hur biverkningarna kan yttra sig samt när du bör söka läkarvård för dem.

Azithromycin

Mycket vanliga (förekommer hos fler än 1 av 10 användare):

Magsmärtor, diarré, illamående, gaser i magen.

Vanliga (förekommer hos 1 av 10 användare):

Nedsatt aptit, huvuvärk, yrsel, stickningar eller domningar, synnedsättning, dövhet, kräkning, kramper i magen, hudutslag, ledsmärta, trötthet.

Ovanliga (förekommer hos 1 av 100 användare):

Torsk (svampinfektion), andfåddhet, överkänslighet, dåsighet, sömnlöshet, hjärtklappning, inflammation i magens slemhinna, muntorrhet, munsår, leverproblem, allergiska hudreaktioner, ökad svettning, muskelsmärta, ryggvärk, nacksmärta, smärta vid urinering, sjukdom i testikel, nässelfeber, bröstsmärta, ansiktssvullnad, feber, svaghet, förändring i leverenzymer och blodnivåer. 

Sällsynta (förkommer hos upp till 1 av 1,000 användare):

Avvikande leverfunktion, njurproblem.

Eventuella biverkningar (okänd frekvens):

Infektion i tjocktarmen, minskat antal röda blodkroppar, ångest, förvirring, hallucination, krampanfall, känsla av överaktivitet, muskelsvaghet, oregelbundna hjärtslag, lågt blodtryck, inflammation i bukspottkörteln, färgförändring i tungan och tänderna, leversvikt, allergiska hudreaktioner.

Suprax

Ovanliga (förekommer hos 1 av 100 användare):

Blåsbildning, influensaliknande symptom, feber, allergisk reaktion, diarré, illamående, magsmärtor, matsmältningsbesvär, huvudvärk, yrsel, klåda.

Biverkningarna listade ovan är ej en komplett lista av kända biverkningar. För mer information om biverkningar kopplade till detta läkemedel ber vi dig prata med din läkare eller apotekspersonal. Om du upplever någon av ovan nämnda biverkningar ska du kontakta din läkare omedelbart.

Ta Azithromycin och Suprax med andra läkemedel

Vissa läkemedel kan påverka lämpligheten för användandet av denna behandling.

Meddela läkaren när du fyller i vårt undersökningsformulär om du tar eller har tagit något av följande: Ergotamin, statiner, kinidin, cyklosporin, warfarin, cisaprid, terfenadin, zidovudin, nelfinavir, rifabutin, alfentanil, antacider, teofyllin, digoxin, astemizol eller pimozid.

Azithromycin och Suprax och andra sjukdomar

Vissa sjukdomar eller tillstånd kan påverka lämpligheten för detta läkemedel. Meddela läkaren om du har diabetes, eller har haft njur-, eller leverproblem, någon tarmsjukdom, hjärtproblem samt neurologiska eller psykiatriska sjukdomar.

Senast granskat:  30-07-2020
Vänligen läs bipacksedeln för detta läkemedel noggrant innan användning:

Azithromycin, Suprax 2,000 mg+400 mg

Vanliga frågor: gonorrébehandling

Vanliga frågor: Azithromycin och Suprax (kombinerad behandling vid gonorré)

Kan jag dricka alkohol i kombination med Azithromycin och Suprax?

Nej, alkohol kan påverka effekten av denna behandling. Du bör vänta med att dricka alkohol tills 48 timmar efter att du har tagit tabletterna.

Kan jag köra bil när jag tar Azithromycin och Suprax?

Ja. Undvik dock att köra bil om du upplever några biverkningar och rådfråga din läkare eller närmsta apotek så snart som möjligt.

Kan jag ta Azithromycin och Suprax om jag är gravid?

Nej. Denna behandling rekommenderas ej då du är gravid eller ammar. Rådfråga din läkare för mer information.

Hur ska Azithromycin och Suprax förvaras?

Förvara alltid läkemedel i rumstemperatur, under 30°C om inget annat anges. Förvaras utom räckhåll för barn.

Kan jag vara allergisk mot Azithromycin eller Suprax?

Ingredienser, Azithromycin: azitromycindihydrat, kroskarmellosnatrium (E468), magnesiumstearat (E572), mikrokristallin cellulosa (E460), kiseldioxid, (E551), poloxamer, povidon (E1201), talk, vattenfri laktos, hypromellos (E464), hydroxipropylcellulosa, makrogol och titan dioxid (E171).

Ingredienser, Suprax: cefixim, mikrokristallin, fosfat dihydrat, magnesiumstearat, hypromellos, cellulosa, pregelatiniserad stärkelse, kalciumväte, makrogol 6000 och titan.

Ta inte denna behandling om du är allergisk mot någon av ingredienserna ovan.

Kan jag köpa Azithromycin och Suprax receptfritt?

Nej. Både Azithromycin och Suprax är receptbelagda läkemedel och kan endast köpas om en läkare förskrivit någon av behandlingarna. De förskrivs tillsammans vid gonorré, om en läkare bedömer att det är lämpligt och ändamålsenligt för patienten.

Är Azithromycin och Suprax rätt behandling för mig?

Fyll i vårt medicinska frågeformulär för att ta reda på det. Om det bedöms att behandlingen är lämplig för dig av en av våra legitimerade läkare kan hen skriva ut ett recept åt dig. Godkänns din beställning levereras den nästföljande arbetsdag - så att du kan börja din behandling så snart som möjligt.

Senast granskat:  30-07-2020
Treated.com har betyget 4,6 av 5 av 1394 kunder på TrustPilot!
En himla smidig process!
Att få professionell hjälp när det passar dig har aldrig varit enklare eller säkrare.
 • Sök efter läkemedel

  Hitta den behandling du behöver.
 • Medicinskt frågeformulär

  En legitimerad förskrivare granskar dina uppgifter.
 • Expressleverans

  Spårbar leverans nästa dag.
 • Receptförnyelse

  Förnya ditt recept smidigt och snabbt online.

Inga läkemedel eller sjukdomar matchade din sökning. Du hittar alla våra läkemedel här