Nya Treated Är Snart Här. Läs mer.
×
Säkert
Registrerat EU Apotek
Gratis expressfrakt
Elektroniskt recept

Erythromycin

Erythromycin Ethylsuccinate

Erythromycin är ett antibiotikum till för att behandla infektioner som t.ex. klamydia och syfilis. Läkemedlet finns som standardtablett och som oral suspension (pulver till infusionsvätska). Erythromycin är en andrahandsbehandling vid klamydia.

Genom att använda vår tjänst på Treated.com behöver du inte uppsöka en vårdcentral eller ungdomsmottagning för att få ett recept utskrivet för din klamydiabehandling. Fyll i vårt medicinska frågeformulär och få ditt ärende granskat redan idag.

Erythromycin har tyvärr utgått i vårt apotek. För behandling vid klamydiainfektion, vänligen beställ Doxycyklin eller Azithromycin.

+1400 recensioner via Trustpilot
VÄNLIGEN NOTERA: Denna produkt är inte tillgänglig genom vår onlineapotekstjänst. Denna sida är endast till för att informera. Om du upplever några av de symtom förknippade med det sjukdomstillstånd som detta läkamedel behandlar rekommenderar vi starkt att du bokar in en tid med din husläkare så snart som du har möjlighet.
Översikt

Översikt

Erythromycin är ett bredspektrumantibiotika som används för att behandla ett antal olika bakterieinfektioner, inklusive klamydia. Behandlingen tillverkades ursprungligen av läkemedelsföretaget Lilly under 1950-talet, under namnet Ilosone, men är idag ett licenserat, generiskt läkemedel. Erythromycin finns som ural suspension och som standardtablett.

 1. Rensar upp infektionen i kroppen
 2. Vanlig andrahandsbehandling vid klamydia
 3. Finns som standardtablett och oral suspension

Vad är Erythromycin och vad används det för

Erythromycin är idag en andrahandsbehandling vid klamydia. Detta innebär att en läkare kan förskriva behandlingen vid de fall där förstahandsbehandlingen, Doxycyklin inte lämpat sig för patienten. Erythromycin är ett typ av antibiotikum som kallas makrolid. Dessa typer av antibiotikum verkar genom att hindra bakterier från att växa och föröka sig.

Aktiv substans

Den verksamma ingrediensen i Erythromycin, både standardtablett och oral suspension, är erytromycin (erytromycinlaktobionat) som är ett så kallat makrolidantibiotika. Denna typen av antibiotika har funnits och utvecklats sedan 1950-talet. Substansen erytromycin, som är ett bredspektrumsantibiotika, behandlar många typer av bakteriella infektioner, inklusive den sexuellt överförbara sjukdomen klamydia.

Vid behandling av klamydia verkar ingrediensen genom att neutralisera bakteriernas förmåga att reproduceras och växa. Detta gör läkemedlet genom att förhindra frisättningen av ett enzym som bakterierna själva genererar och livnär sig på i syfte att öka i antal. Efter att medicinen har hindrat bakterierna från att producera enzymet, rensar det upp infektionen genom att döda av bakterierna.

Vad är klamydia?

Klamydia är den vanligaste sexuellt överförbara sjukdomen i Sverige med över 40,000 årliga rapporterade fall. Könssjukdomen sprids främst genom oskyddat penetrerande samlag men kan även föras över från en person till en annan genom oralsex, analsex och genom användande av gemensamma sexleksaker.

Vanliga symptom vid klamydiainfektioner är flytningar i underlivet hos både män och kvinnor, men kvinnor kan även uppleva riktliga menstruationsblödningar, blödningar mellan menstruationer och buksmärta. Män kan även uppleva testikelsmärta. Gemensamt för både kvinnor och män är även smärta i samband med urinering.

Vad som är viktigt att veta är att majoriteten av alla klamydiafall är asymtomatiska, alltså att den infekterade personen inte uppvisar tydliga, framträdande symptom. Ungefär hälften av alla manliga klamydiafall är asymtomatiska medan hela tre fjärdedelar av alla fall hos kvinnor. Detta innebär att många människor bär på infektionen utan att inse att de faktiskt gör det.

Det är mycket viktigt att behandla din klamydiainfektion. En obehandlad infektion kan leda till ytterligare komplikationer som inflammatoriska sjukdomar och infertilitet. De som tror att de kan ha kommit i kontakt med smittan bör testas så snart de över huvud taget kan och även inleda sin behandling snarast. Ett klamydiatest kan du göra på en vårdcentral eller ungdomsmottagning.

Behandla klamydia med Erythromycin

Klamydia behandlas med antibiotikum, som t.ex. Erythromycin, som verkar genom att angripa bakterierna som bär ansvaret för infektionen. För att upprätthålla sig själva och växa behöver denna bakterie producera ett visst protein och det är det proteinet som gör att bakterierna förökar sig och ökar sin närvaro i kroppen. Erythromycin hämmar utvecklingen av detta protein och stoppar därmed spridningen av infektionen. När den kommit till ett stopp behandlas sedan resten av smittan av kroppens naturliga försvar.

Erythromycin kan du beställa genom att fylla i vårt medicinska frågeformulär, vilket endast tar ett par minuter. Det är mycket viktigt att du noga redogör för dina eventuella symptom och berättar ifall du eller din sexpartner mottagit ett positivt testresultat. Efter att du fyllt i formuläret granskas det av en av våra legitimeradae läkare, och bedöms behandlingen säker, lämplig och ändamålsenlig för dig förskrivs ett e-recept. Godkända beställningar levereras redan nästa arbetsdag.

Senast granskat:  30-12-2019
Bruksanvisning

Bruksanvisning

Ta alltid Erythromycin exakt enligt läkarens anvisningar och i linje med den information som finns i den bifogade bipacksedeln, som du även kan ladda ner nedan. På detta vis maximerar du effekten av behandlingen samtidigt som risken för eventuella biverkningar hålls så låg som möjligt.

 1. Ta enligt läkarens anvisningar.
 2. Erythromycin är en andrahandsbehandling vid klamydia. En läkare kan förskriva detta läkemedel vid de fall där förstahandsbehandlingen inte varit tillräcklig i att rensa upp infektionen.

Vid fall av klamydia, se doser nedan:

Erythromycin tabletter:

 1. Ta två 250 mg-tabletter (totalt 500 mg), två gånger dagligen i 10-14 dagar.
 2. Svälj tabletterna hela tillsammans med vatten.

Erythromycin oral suspension:

 1. En 500 mg-dos (20 ml, eller fyra matskedar à 5 ml) tas två gånger dagligen i 10-14 dagar.

För både Erythromycin tabletter och oral suspension:

 1. Överskrid aldrig ordinerad dos.
 2. Kompensera aldrig för en glömd dos genom att ta dubbel dos. Om du glömt att ta din dos ska du bara fortsätta behandlingen som schemalagt.

Punkterna ovan är endast en summering över hur du tar Erythromycin. Läs alltid igenom den bifogade bipacksedeln innan du inleder din behandling, där hittar du kompletta anvisningar över hur du tar detta läkemedel.

Erythromycin (500 mg tabletter) bipacksedel hos FASS

Ladda ner bipacksedel för Erythromycin (500 mg tabletter) från FASS

Erythromycin (oral lösning) bipacksedel hos FASS

Ladda ner bipacksedel för Erythromycin (oral lösning) från FASS

Vänligen notera att Erythromycin oral lösning tillverkas av Mylan i Sverige och inte Amdipharm. Erythromycin 500 mg tabletter marknadsförs i Sverige under namnet Abboticin.

Senast granskat:  30-12-2019
Vänligen läs bipacksedeln för detta läkemedel noggrant innan användning:

Erythromycin 250mg

Erythromycin Oral lösning 125mg/5ml

Biverkningar

Biverkningar

Liksom alla läkemedel kan Erythromycin orsaka vissa biverkningar även fast alla användare inte kommer att uppleva dem. Det är trots detta viktigt att du är medveten om de eventuella biverkningar som Erythromycin kan orsaka, så att du kan vidta lämpliga åtgärder i händelse av att de skulle inträffa.

Erythromycin tabletter:

Eventuella biverkningar (okänd frekvens):

Illamående, kräkningar, diarré, hörselnedsättning, leverproblem, överkänslighet, Stevens-Johnson syndrom, njurproblem, magbesvär, allergisk reaktion, hjärtarytmi, toxisk epidermal nekrolys, bröstsmärta, yrsel eller hjärtklappning.

Erythromycin oral suspension:

Eventuella biverkningar (okänd frekvens):

Diarré, illamående eller kräkningar, magsmärtor, tinnitus, feber, aptitlöshet, allergisk reaktion, hjärtklappning, lever- eller njurproblem, hallucinationer, förvirring eller sänkt blodtryck.

Ovan förteckning är endast en sammanfattning över eventuella biverkningar förknippade med användandet av Erythromycin som tidigare rapporterats. En mer detaljerad redogörelse finns i den bifogade bipacksedeln, som du bör läsa igenom innan användning. Om du upplever några biverkningar eller har andra frågor eller bekymmer ska du tala med din läkare.

Andra läkemedel och Erythromycin

Det är viktigt att du alltid talar om för din läkare om du tar några som helst andra läkemedel, även receptfria sådana, när du fyller i vårt medicinska frågeformulär. Din förskrivare kan välja att inte förskriva ett recept eller ordinera läkemedlet med särskild försiktighet om du tar vissa andra läkemedel.

Erythromycin kan interagera med följande:

Dronedaron, amisulprid, astemizol eller eletriptan, ergotamin, cisaprid, dihydroergotamin, ivabradin, lerkanidipin, terfenadin, mizolastin, moxifloxacin, pimozid, saquinavir, sertindol, simvastatin, tolterodin, vinblastin, alfentanil, alprazolam, bromokriptin, busprion, kabergolin, karbamazepin, ciklosporin, cilostazol, klozapin, kolkicin, darifenacin, digoxin, disopyramid, epierenon, everolimus, felodipin, galantamin, kortikosteroider, midazolam, fenytoin, pravastatin, quetiapin, reboxetin, rifabutin, rupatadine, sildenafil, tadalafi, sirolimus, vardenafil, takrolimus, teofyllin, triazolam, valproat, verapamil, zopiklon, atorvastatin, lovastatin, simvastatin, cimetidin, HIv-behandlingar som ritonavir, lopinavir, saquinavir och amprenavir, amiodaron, antimalariamedel, antipsykotika, disopyramid, kinidin, nicoumalon och warfarin.

Andra sjukdomar och Erythromycin

Se till att din förskrivare alltid får god kännedom om din sjukdomshistoria när du begär ditt recept på Erythromycin. De kan välja att inte förskriva denna behandling om du har eller har haft en historia av lever- eller njurproblem, oregelbunden hjärtrytm, antibiotikainducerad diarré, myastenia gravis eller porfyri.

Senast granskat:  30-12-2019
Vänligen läs bipacksedeln för detta läkemedel noggrant innan användning:

Erythromycin 250mg

Erythromycin Oral lösning 125mg/5ml

Vanliga frågor: Erythromycin

Vanliga frågor: Erythromycin

Kan jag dricka alkohol när jag tar Erythromycin?

Då alkohol kan påverka effekten av viss antibiotika rekommenderas det inte att du dricker alkohol när du tar detta läkemedel eller snarlika behandlingar.

Kan jag köra bil när jag tar Erythromycin?

Om du skulle uppleva några som helst besvärliga biverkningar som kan påverka din förmåga att köra bör du avstå från att göra så, och kontakta din läkare så snart du får tillfälle. Om du inte upplever några biverkningar tros det inte att din körförmåga ska påverkas.

Kan jag ta Erythromycin när jag är gravid?

Om du är gravid och tror att du blivit smittad med klamydia bör du tala med din läkare personligen så snart som du kan.

Om du är gravid, tror att du kan vara gravid, försöker bli gravid eller ammar ska du alltid rådfråga läkare innan du använder Erythromycin. Läkaren kommer avgöra om läkemedlet är lämpligt för dig att ta.

Hur ska Erythromycin förvaras?

Förvara detta läkemedel i en trygg och säker miljö, utom räckhåll för barn, och under 25 grader.

Kan jag vara allergisk mot Erythromycin?

Erythromycin tabletter innehåller: erytromycin, majsstärkelse, kroskarmellosnatrium typ A, povidon, talk, magnesiumstearat (E572), hypromellos (E464), makrogol 6000, erytrosin (E127), metakrylsyra etylakrylat-sampolymer (1: 1) och polysorbat 80 (E433).

Erythromycin oral lösning innehåller: erytromycinetylsuccinat, natriumcitrat, sackarinnatrium, poloxamer, xantangummi, natriummetylhydroxibensoat, kolloidal kiseldioxid, konstgjord banan- och gräddsmak, renat vatten, sorbitol och acesulfam.

Ta aldrig detta läkemedel om du har en allergi mot någon av ingredienserna.

Kan jag köpa Erythromycin receptfritt?

Nej. Erythromycin tabletter och oral lösning finns endast tillgängligt för dem som fått ett recept utskrivet av en legitimerad läkare. En av våra läkare kan skriva ut ett elektroniskt recept åt dig ifall behandlingen bedöms säker och lämplig.

Är Erythromycin rätt behandling för mig?

Ta reda på det genom att fylla i vårt medicinska frågeformulär - vilket endast tar ett par minuter. Därefter kommer en av våra legitimerade läkare att granska ditt ärende och, om behandlingen bedöms lämplig, förskriva ett e-recept åt dig. Alla våra godkända beställningar skickas med spårbar expressleverans (med UPS) raka spåret hem till din ytterdörr följande arbetsdag.

Senast granskat:  30-12-2019
Treated.com har betyget 4,6 av 5 av 1394 kunder på TrustPilot!
En himla smidig process!
Att få professionell hjälp när det passar dig har aldrig varit enklare eller säkrare.
 • Sök efter läkemedel

  Hitta den behandling du behöver.
 • Medicinskt frågeformulär

  En legitimerad förskrivare granskar dina uppgifter.
 • Expressleverans

  Spårbar leverans nästa dag.
 • Receptförnyelse

  Förnya ditt recept smidigt och snabbt online.

Inga läkemedel eller sjukdomar matchade din sökning. Du hittar alla våra läkemedel här