Svaret är ja.

Om du bär på en könssjukdom kan det påverka såväl din graviditet som din förlossning. 

Kvinnor som är bärare av en könssjukdom kan bli med barn. Redan gravida kvinnor kan även infekteras av en sexuellt överförbar sjukdom under sin graviditet och de komplikationer som könssjukdomen kan orsaka kan i vissa fall vara allvarliga. De flesta gravida kvinnor kommer ombes att testa sig för könssjukdomar som en del av mödravården - i synnerhet hepatit B, syfilis och HIV.

De effekter som en sexuellt överförbar sjukdom kan orsaka under graviditeten varierar kraftigt mellan de olika infektionstyperna.

Bakterier

De vanligaste sexuellt överförbara sjukdomar som orsakas av en bakteria är klamydia, gonorré, syfilis och bakteriell vaginos. Dessa orsakas av oönskade bakterier som infekterar kroppen.

Klamydia, gonorré och bakteriell vaginos kan alla orsaka ungefär snarlika komplikationer under en graviditet. Vanliga eventuella komplikationer är prematur hinnbristning (även känt som att “vattnet gått”), för tidig födsel och missfall. Klamydia och gonorré kan även överföras från den infekterade mamman till det nyfödda barnet under normal vaginal förlossning. Detta, i sin tur, kan leda till att barnet föds med en infektion i ögonen eller lungorna.

Obehandlad syfilis kan utgöra en betydande risk för utvecklingen hos spädbarn. Detta då även syfilis kan orsaka för tidig födsel, att barnet dör i samband med förlossningen eller så kallad plötslig spädbarnsdöd - alltså att barnet, ofta inom sex månaders ålder, plötsligt dör. Om det nyfödda barnet inte behandlas kan hen komma att utveckla multipel organsvikt, hjärnskador eller skador i ögonen, hjärta, öron, hud, ben och tänder. Bakteriella könssjukdomar kan oftast behandlas på ett säkert sätt under graviditeten, inte sällan genom en antibiotikakur.

Virus

Könssjukdomar orsakade av ett virus, som t.ex. herpes, könsvårtor (kondylom), HIV och hepatit, kan även de orsaka problem i samband med graviditet och potentiellt överföras till barnet. Herpes simplex, även förkortat HSV, kan vara mycket allvarligt om det drabbar barnet. Överföringen kan ske under själva graviditeten eller under vaginal förlossning. Om du har en pågående herpesinfektion och är gravid är det därför mycket viktigt att du som gravid och även barnet får antivirala läkemedel. I vissa fall får barnet födas med kejsarsnitt, detta då viruset kan orsaka att barnet blir blint eller drabbas av såra skador på nervsystemet eller till och med dödsfall. Du kan läsa mer om herpes och graviditet hos 1177 Vårdguiden.

Könsvårtor orsakas av något som kallas humant papillomvirus, förkortat HPV. Om viruset finns i kroppen under graviditeten kan det orsaka ett utbrott eller en att vårtorna blir större och fler i antal. Beroende på vart på kroppen könsvårtorna sitter kan det krävas att de tas bort kirurgiskt innan förlossning. Annars är risken att vaginal förlossning inte kommer att vara möjlig. HPV kan överföras från mamman till barnet, och i vissa sällsynta fall orsaka att en godartad tillväxt runt barnets hals. Könsvårtor kan behandlas säkert under graviditeten men vissa behandlingar behöver vänta tills efter förlossning.

Humant immunbristvirus, mer känt som HIV, kan överföras från den gravida mamman till barnet under graviditetens alla skeden. Det finns dock behandlingar som kan minimera risken för att detta sker, och de är i regel relativt effektiva i att förhindra detta. The British HIV Association uppskattar att chansen för att HIV-smittan överförs till barnet idag är under två procent.

Hepatit B kan smitta direkt från mamman till det ofödda barnet. Ofödda barn är som mest i fara om den gravida mamman smittats av infektionen relativt nära innan förlossningsdatumet. Barn som befinner sig i riskzonen får inte sällan ett hepatitvaccin för att minska risken för att de utvecklar allvarliga leversjukdomar eller levercancer senare i livet.

  1. Effekter på tidig graviditet och förlossning

Sexuellt överförbara sjukdomar bör vara en anledning till oro för kvinnor som försöker bli gravida. Även om majoriteten av dem som har en könssjukdom och får behandling i tid inte behöver uppleva några problem. Det är dock mycket viktigt att notera att en obehandlad könssjukdom kan leda till komplikationer hos både män och kvinnor, inte minst i fertilitetsavseende. Kvinnor som vill bli gravida kan uppleva svårigheter, såsom skadade äggledare.

Vissa könssjukdomar kan även orsaka missfall eller utomkvedshavandeskap. Detta då de reproduktiva organen kan påverkas om en infektion infiltrerar livmodern eller livmoderhalsen. Om infektionen lämnas obehandlad kan den leda till inflammatoriska sjukdomar såsom akut salpingit och permanent skada en del av det reproduktiva systemet. De sexuellt överförbara sjukdomen som vanligen förknippas med akut salpingit är klamydia och gonorré .

  1. Under graviditeten

Gravida kvinnor som bär på könssjukdomar kan uppleva att symptomen blossar upp. Vissa kvinnor inser inte heller att de bär på en könssjukdom innan du är gravida och symptomen träder fram för första gången. Det finns symptom som kan förvärras i takt med graviditeten, och de är inte sällan obekväma att uppleva. Särskilt nya, eller förstorade, smärtsamma kluster av könsvårtor som träder fram och, i vissa fall, kan hindra möjligheten till vaginal förlossning.

  1. Behandling före eller under graviditeten

De flesta antibiotikabehandlingar vid könssjukdomar orsakade av bakterier kan fortfarande användas under graviditeten. Dessa innefattar behandlingar vid klamydia, behandlingar vid gonorré och behandlingar vid syfilis. Som nämnt ovan kan de eventuella komplikationer som en obehandlad könssjukdom vid graviditet orsaka vara mycket allvarliga. Tala alltid med din läkare om du är gravid eller planerar på att bli gravid men samtidigt bär på en könssjukdom. Läkare eller sjukvårdspersonal kommer att avgöra vilken behandlingsform som passar sig bäst och när behandlingen i sådant fall ska inledas.

  1. Säkert sex innan, under och efter graviditeten

Att praktisera säkert sex under graviditeten är extremt viktigt. Könssjukdomar kan överföras till en kvinna under alla faser av hennes graviditet. Det är helt enkelt inte värt att riskera att drabbas av ovan nämnda komplikationer. Rådfråga din läkare om du är orolig eller bekymrad, så att du kan säkerhetsställa en säker och hälsosam graviditet och förlossning.

Senast granskat:  26-05-2017