Säkert
Registrerat EU Apotek
Gratis expressfrakt
Elektroniskt recept

Maloff Protect (Malastad)

Atovakvon & proguanil

Maloff Protect, som i Sverige heter Malastad, är ett malariamedel som skyddar mot malaria när du reser till ett område med hög risk för smitta. Malastad innehåller två verksamma ingredienser; atovakvon och progauanil.

För att köpa Malastad behöver du fylla i vårt medicinska frågeformulär online. Där får du bland annat berätta vart du ska resa och hur länge du planerar på att vara borta. Godkända beställningar levereras redan nästa dag.

+1300 recensioner via Trustpilot
Maloff Protect250 mg/100 mg

Varje tablett innehåller 250 mg atovakvon och 100 mg proguanil. Börja ta Malastad två dagar innan din avresa, fortsätt varje dag under din resa och sju dagar efter återkomst.

+ Gratis expressfrakt
Beställ nu för leverans onsdag 8 december

Maloff Protect, som i Sverige heter Malastad, är ett malariamedel som skyddar mot malaria när du reser till ett område med hög risk för smitta. Malastad innehåller två verksamma ingredienser; atovakvon och progauanil.

För att köpa Malastad behöver du fylla i vårt medicinska frågeformulär online. Där får du bland annat berätta vart du ska resa och hur länge du planerar på att vara borta. Godkända beställningar levereras redan nästa dag.

Översikt

Översikt - Malastad mot malaria

Malastad, som heter Maloff Protect i Storbritannien, är ett läkemedel som används förebyggande för att undvika att smittas med malaria när en person reser till ett område med hög smittorisk. Malastad innehåller två verksamma ingredienser: atovakvon och proguanil, som förhindrar spridningen av parasiten som orsakar malaria i blodomloppet. Malastad tillverkas i Storbritannien av Glenmark Pharmaceuticals Europe Ltd. och i Sverige av läkemedelsföretaget STADA Nordic.

 1. Förhindrar att man drabbas av malaria
 2. Tabletter som tas en gång dagligen
 3. Vanligt förskriven förebyggande behandling mot malaria

Vad är malaria?

Malaria är en sjukdom som orsakas av en parasit som bärs av myggor. Ifall en människa får ett myggbett ifrån en mygga som bär på malaria kan parasiten överföras in i blodomloppet och orsaka sjukdom. Det finns ett par olika stammar av sjukdomen och Malastad förebygger versionen som kallas Plasmodium falciparum och anses vara den mest allvarliga formen av malaria.

Malaria är en av världens farligaste sjukdomar, som resulterar i tusentals dödsfall årligen. Ifall du ska resa till ett område med hög risk för malaria är det mycket viktigt att planera din resa. Förutom att ta antimalariamedicin (ibland kallat “malariaprofylax”) behöver du även se till att vidta åtgärder för att minska risken för myggbett. Helst ska du försöka täcka så mycket som möjligt av armar och ben, använda myggmedel eller insektsmedel och sova under myggnät. Det är viktigt att förstå att Malastad inte hindrar myggbett.

Inkubationstiden vid malariainfektion är mellan 7-18 dagar. Under denna tid kan flera symptom utvecklas, såsom influensaliknande symptom, huvudvärk, illamående och kräkningar, feber, muskelsmärta och diarré. Eftersom malaria kan ha dödlig utgång är det därför oerhört viktigt att ta de rätta försiktighetsåtgärderna för att minimera risken av att smittas.

Hur förebygger Malastad malaria?

Malastad, som i Storbritannien heter Maloff Protect, innehåller en kombination av två aktiva ingredienser; atovakvon och proguanilhydroklorid (som proguanil). Dessa substanser verkar genom att förhindra parasiter från att kunna reproduceras. De verkar även genom att försvaga parasiterna och därmed göra dem mottagliga för angrepp från kroppens immunsystem. Läkemedel som tas förebyggande mot malaria kallas ofta för “malariaprofylax”.

När du ska resa iväg till ett område med hög risk för malariasmitta börjar du att ta Malastad redan två dagar innan ankomst till området. Därefter ska du fortsätta att ta behandlingen varje dag under din vistelse, följt av ytterligare sju dagar efter återkomst hem. Det rekommenderas att du tar Malastad tillsammans med mat eller med en mjölkdryck.

Det är mycket viktigt att du beställer rätt mängd tabletter för din resa. Du måste se till att du har tillräckligt av läkemedlet för din vistelse i området plus ytterligare nio tabletter (två som tas innan avresa och sju som tas efter återkomst).

Hur mycket Malastad ska jag ta?

Se tabellen nedan för en enkel förklaring över hur mycket du ska beställa.

Antal dagar i område med malariariskMängd tabletter som behövsMängd tablett du kan beställa
Upp till 3 dagar12 tabletter12 eller 24 tabletter
Mellan 4-15 dagar24 tabletter24 eller 36 tabletter
Mellan 16-27 dagar36 tabletter36 eller 48 tabletter
Mellan 28-39 dagar48 tabletter48 eller 60 tabletter
Mellan 40-51 dagar60 tabletter60 eller 72 tabletter
Mellan 52-63 dagar72 tabletter72 eller 84 tabletter
Mellan 64-75 dagar84 tabletter84 eller 96 tabletter

* - Vänligen notera att Malastad (Maloff Protect) endast kommer i paket om 24 eller 36 tabletter. Om du endast är i behov av 12 tabletter rekommenderar vi att du beställer Malarone istället - eftersom denna behandling finns tillgänglig i mindre volymer. Malarone innehåller även atovakvon och proguanil och verkar på samma sätt som Malastad.

Ifall du av någon anledning skulle vara i behov av extra tabletter, exempelvis på grund av oro för att någon del av din resa kan bli försenad eller någon annan omständighet som kan göra att du är i högriskområdet fler dagar än vad du initialt planerat, erbjuder vi 12 extra tabletter beroende på dina reseplaner.

Köpa Malastad online hos Treated.com

Du kan köpa Malastad (Maloff Protect) smidigt och säkert online hos Treated.com. I Storbritannien är Maloff Protect (som heter Malastad i Sverige) ett apoteksläkemedel (pharmacy medicine). Detta innebär att du inte behöver få ett recept utskrivet av läkare för att köpa det - en apotekare kan ge ut det till dig. Emellertid behöver apotekaren ställa dig några frågor om din allmänhälsa och dina reseplaner, i syfte att säkerhetsställa att behandlingen är lämplig och ändamålsenlig för dig. I Sverige är Malastad emellertid ett receptbelagt läkemedel. De flesta läkemedel har samma receptstatus i hela Europa men det finns alltid några undantag - Malastad (Maloff Protect) är ett sådant.

För att köpa Malastad online hos Treated.com behöver du alltså, som ovan nämnt, fylla i ett medicinskt frågeformulär där du får svara på frågor om din hälsa, ifall du tar några andra läkemedel, vart du ska resa och hur länge du planerar på att vara borta. Dina svar kommer sedan att granskas av en av våra legitimerade läkare eller av våra apotekare. Ifall beställningen godkänns skickas läkemedlet direkt från ett av våra samarbetsapotek.

Vänligen notera att vi i de flesta fall kan garantera att ditt läkemedel blir levererat redan nästföljande arbetsdag - men det finns undantag. Detta beror lite på vart i Sverige du bor. Ifall du är osäker på leveranstiden kan du kontakta vår kundtjänst innan du lägger din beställning - eftersom det är viktigt att du får ditt paket i god tid innan din avresa.

Beställ nu
Senast granskat:  08-09-2020
Bruksanvisning

Så tar du Malastad

Det är mycket viktigt att du tar Malastad på rätt sätt. I läkemedlets bifogade bipacksedel hittar du detaljerade anvisningar om hur du tar Malarone. Din läkare kommer även att utfärda instruktioner. Följ alltid dessa mycket noga. Detta maximerar effekten av läkemedlet och minimerar därmed risken att smittas av malaria och även att drabbas av biverkningar.

 1. Du ska ta en tablett Malastad dagligen. Försök i största möjliga mån att ta din tablett vid samma tidpunkt varje dag. Försök ta tabletten tillsammans med mat eller mjölkdryck.
 2. Börja ta Malastad en eller två dagar innan du reser iväg till ett område med hög risk för malaria.
 3. Du ska ta en tablett dagligen under din vistelse i området med hög malariarisk.
 4. Fortsätt ta din behandling i sju dagar efter din återkomst från området med hög malariarisk.
 5. Det är mycket viktigt att du fullföljer hela kuren med Malastad. Om du inte gör det kan du riskera att få sjukdomen, även ifall du har lämnat området med risk för smittan. När du fullföljer hela kuren säkerhetsställer du att alla parasiter som kan leva i ditt blod dödas bort.
 6. Malastad är endast till för vuxna. Om ditt barn är i behov av behandling  bör du konsultera läkare som kan vägleda dig ytterligare.

Instruktionerna ovan är endast en summering över hur du tar Malastad. Det är extremt viktigt att du följer de anvisningar som finns i bipacksedeln samt som utfärdats av läkare. Rådfråga läkare eller sjukvårdspersonal om du skulle vara osäker över någonting.

Malastad bipacksedel hos FASS

Ladda ner bipacksedel för Malastad från FASS

Senast granskat:  08-09-2020
Vänligen läs bipacksedeln för detta läkamedel noggrant innan användning:

Maloff Protect 250 mg/100 mg

Biverkningar

Malastad: biverkningar, varningar och försiktighet

Ifall du skulle uppleva några tecken på en allergisk reaktion, såsom hudutslag, blåsor, Stevens-Johnson syndrom eller andra allvarliga biverkningar är det viktigt att du omedelbart uppsöker läkarvård. Nedan kommer en sammanfattning över eventuella biverkningar förknippade med Malastad. Vänligen observera att detta endast är en summering, en komplett förteckning över eventuella biverkningar hittas i läkemedlets bifogade bipacksedel.

Mycket vanliga (förekommer hos 1 av 10 användare eller fler):

Magsmärtor, diarre, huvudvärk, illamående eller kräkningar.

Vanliga (förekommer hos 1 av 10 användare eller färre):

Dåsighet, insomnia, ovanliga drömmar, depression, allergiska reaktioner, klåda, aptitförlust, feber, utslag eller hosta.

Malastad kan också orsaka vissa biverkningar som kan visas med blodprov, såsom:

 • Minskat antal röda blodkroppar (detta kallas för “anemi” eller blodbrist). Detta kan orsaka trötthet, huvudvärk och att man känner sig andfådd.
 • Minskat antal vita blodkroppar (även kallat “neutropeni”). Detta kan göra att du lättare råkar ut för infektioner.
 • Låga halter av natrium i blodet (hyponatremi).
 • Förhöjda leverenzymvärden.

Ovanliga (förekommer hos 1 av 100 användare eller färre):

Ångest, hjärtklappning, svullnad eller rodnad runt munnen, nässelutslag eller håravfall.

Sällsynta (förekommer hos 1 av 1,000 användare eller färre):

Hallucinationer.

Eventuella biverkningar (okänd frekvens):

Hepatit, takykardi, inflammerade blodkärl, krampanfall, mardrömmar, panikattacker, allvarlig mental ohälsa, sår runt munnen, känslighet för solljus, gastrisk intolerans eller blåsor.

Ovan punkter är endast en sammanfattning över eventuella biverkningar som rapporterats i samband med användande av Malastad. I läkemedlets bifogade bipacksedel hittar du en komplett förteckning över biverkningar. Läs alltid igenom bipacksedeln innan du börjar din behandling.

Andra läkemedel och Malastad

Se till att du talar om för vår läkare ifall du tar några som helst andra läkemedel, detta inkluderar även receptfria läkemedel, naturläkemedel eller olika typer av tillskott. Malastad ska inte tas tillsammans med etoposid, metoklopramid, tetracyklin, rifampicin, rifabutin, andra hiv-behandlingar, waran (warfarin) eller antikoagulantia.

Andra sjukdomar och Malastad

Malastad kan vara olämplig för användare med njur- eller leversjukdom, epilepsi, depression eller tuberkulos. Det är viktigt att du noga redogör för din sjukdomshistoria när du beställer Malastad.

Graviditet och amning

Ifall du är gravid, försöker att bli gravid eller ammar är det viktigt att du talar om detta för en läkare eller annan sjukvårdspersonal innan du reser till ett område med risk för malaria. Gravida kvinnor löper en större risk att drabbas av allvarlig malaria.

Körförmåga och hantering av maskiner

Malastad kan orsaka dåsighet hos vissa patienter. Ifall du skulle uppleva dåsighet ska du inte köra bil eller hantera maskiner. Det är alltid ditt ansvar att se till att du är i skick för att köra bil.

Senast granskat:  08-09-2020
Vänligen läs bipacksedeln för detta läkamedel noggrant innan användning:

Maloff Protect 250 mg/100 mg

Vanliga frågor: Malastad

Vanliga frågor: Malastad

Kan jag dricka alkohol när jag tar Malastad?

Det finns inga kända interaktioner mellan Malastad och alkohol. Det är dock viktigt att du ser till att du tar Malastad vid samma tidpunkt varje dag, vilket är varför det rekommenderas att du håller alkoholkonsumtionen till ett minimum.

Kan jag köra bil när jag tar Malastad?

Denna behandling kan orsaka dåsighet. Ifall du skulle drabbas av dåsighet ska du avstå från att köra bil och tala om detta för din läkare.

Kan jag ta Malastad när jag är gravid?

Det rekommenderas inte att du tar Malastad ifall du är gravid. Om du är gravid eller tror att du är gravid bör du rådfråga din läkare för bästa behandlingsalternativ.

Hur ska jag förvara Malastad?

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Kan jag vara allergisk mot Malastad?

Malastad (Maloff Protect) innehåller följande: atovakvon, proguanilhydroklorid (som proguanil), poloxamer 188, mikrokristallin cellulosa, lågsubstituerad hydroxipropylcellulosa, povidon K30, natriumstärkelseglykolat typ A, vattenfri kiselkolloidal vatten, magnesiumstearatbeläggningshypromellos, titandioxid (E171), järnoxidröd (E172), makrogol 400 och makrogol 8000.

Ta inte Malastad ifall du är allergisk mot någon av ovan nämnda ingredienser.

Vad kostar Malastad hos Treated.com?

24 tabletter1,299 kr
36 tabletter1,699 kr
48 tabletter2,089 kr
72 tabletter2,889 kr
96 tabletter3,699 kr
108 tabletter4,089 kr
120 tabletter4,489 kr

* - Priserna ovan inkluderar läkarkonsultation online, receptförskrivning och hemleverans av ditt läkemedel.

Hur snabb är leveransen hos Treated.com?

I de allra flesta fall blir paketet levererat redan nästföljande arbetsdag. I regel är leveranstiden längre i norra Sverige, nordvästra Sverige och på Gotland. Kontakta vår kundtjänst om du vill veta mer om leveranstider. Det är viktigt att du får ditt läkemedel i god tid, eftersom du ska börja ta det två dagar innan din avresa.

Kan jag köpa Malastad receptfritt?

Malastad heter Maloff Protect i Storbritannien, där vi på Treated.com är baserade. I Storbritannien krävs inte att en läkare skriver ut ett recept åt dig för att du ska kunna köpa behandlingen. I Sverige, emellertid, är Malastad receptbelagt och kräver att en läkare ska ha skrivit ut läkemedlet åt dig.

Även fast det inte krävs att en läkare skriver ut Maloff Protect (Malastad) åt dig i Storbritannien, går det inte att köpa läkemedlet receptfritt “över disken” på ett apotek. En apotekare behöver fortfarande ställa dig ett par frågor om din resa och din allmänhälsa. Hos Treated.com behöver du fylla i ett medicinskt frågeformulär online, som innehåller frågor om din hälsa och om din resa. Se till att du svarar på dessa frågor så utförligt som möjligt.

Är Malastad rätt behandling för mig?

Ifall du ska åka till ett område med risk för malariasmitta behöver du se till att du är förberedd, antingen i formen av vaccin eller ett antimalariamedel som Malastad, Lariam, Malarone eller Doxycyklin.

Ifall du vill beställa Malastad behöver du se till att du beställer rätt mängd för din resa. Du kan enkelt beräkna mängden tabletter du ska beställa genom att ta antal dagar du är bortrest plus nio (9). Detta eftersom du ska ta två tabletter innan avfärd och sju tabletter efter återkomst. Oavsett vilken form av malariaprofylax du är ute efter behöver du se till att du är ute i god tid.

Senast granskat:  08-09-2020
Treated.com har betyget 4,6 av 5 av 1292 kunder på TrustPilot!
En himla smidig process!
Att få professionell hjälp när det passar dig har aldrig varit enklare eller säkrare.
 • Sök efter läkemedel

  Hitta den behandling du behöver.
 • Medicinskt frågeformulär

  En legitimerad förskrivare granskar dina uppgifter
 • Expressleverans

  Spårbar leverans nästa dag.
 • Receptförnyelse

  Förnya ditt recept smidigt och snabbt online.

Inga läkemedel eller sjukdomar matchade din sökning. Du hittar alla våra läkemedel här