Extrakt av johannesört (Hypericum perforatum) ingår som ingrediens i flertalet godkända naturläkemedel som säljs fritt i Sverige. Men johannesört kan även öka aktiviteten hos en rad olika enzym som metaboliserar läkemedel. I motsats till den normala situationen vid läkemedelsinteraktioner så är det inte bara ett eller ett fåtal system som påverkats av johannesört - utan många

Vad är läkemedelsinteraktion?

Med läkemedelsinteraktion avses att ett läkemedel påverkar effekten av ett annat läkemedel när de samtidigt tas. Denna växelverkan mellan läkemedel kan potentiellt inträffa med alla läkemedel där interaktioner finns angivna i dess respektive bipacksedel. En interaktion kan vara att två läkemedel påverkar varandras effekt genom att förändra upptaget av ett läkemedel från tarmen till blodet, nedbrytningen i levern, utsöndringen i njurarna, bindningen till receptorer, etc. 

Det finns också ett antal läkemedel som växelverkar med vissa födoämnen. Till exempel grapefruktjuice och kalkhaltiga livsmedel som mjölkprodukter.

Vart finns johannesört?

Extrakt av johannesört (Hypericum perforatum) ingår i bland annat följande godkända naturläkemedel:

 1. Calmigen
 2. Esbericum
 3. Hypermin
 4. Kira
 5. Lugn och ro
 6. Movina
 7. Neurokan
 8. Nocturne
 9. Salusan

Rapporter om interaktioner

Rapporter om interaktioner mellan johannesört och andra läkemedel har rapporterats med:

 1. Ciklosporin
 2. P-piller
 3. Digoxin
 4. Teofyllin
 5. Amitriptylin
 6. Nortriptylin
 7. Indinavir
 8. Sertralin
 9. Nefazodon

Interaktioner/biverkningar

Vid samtliga fall av interaktion har minskad effekt av de aktuella läkemedlen rapporterats. Detta tros tyda på att substanser i johannesört kan orsaka levermetabolism. 

Interaktion med ciklosporin och p-piller samt ökad utsöndring av 6-beta-hydroxykortisol (6, 7) visar på en ökad aktivitet hos isoenzymet cytokrom P450 3A4 (CYP 3A4). Detta är ett enzym som metaboliserar ett stort antal läkemedel.

För teofyllin föreligger en fallrapport där en kvinna som sedan länge var stabiliserad på en dos av teofyllin fick öka dosen betydligt (från 600 mg/dag till 1,600 mg/dag) för att uppnå önskade plasmakoncentrationer efter att ha börjat med intag av johannesörtpreparat. Vid utsättning av johannesörtpreparatet ökade plasmanivåerna av teofyllin och dosen justerades därefter. I in vitro-studier utförda med rent hypericin observerades en dosberoende inducerande effekt. Dessa data tyder på en induktion av enzymet CYP1A2.

Minskad effekt av warfarin tyder på en induktion av enzymet CYP2C9.

För amitriptylin och nortriptylin har en minskning av plasmakoncentrationerna med 20 respektive 40% observerats efter 14 dagars behandling med johannesört, vilket skulle kunna bero på en induktion av enzymen CYP2C19 och 3A4.

Upprepad dosering med johannesört under tio dagar sänkte även plasmakoncentrationerna av digoxin med 25-30%. Digoxin elimineras endast till en mycket liten del via metabolism och mekanismen bakom detta skulle därför kunna vara en induktion av transportproteinet p-glykoprotein, P-gp

Tillgängliga farmakokinetiska data samt biverkningsrapporter tyder på att substanser i johannesörtpreparat inducerar ett flertal läkemedelsmetaboliserande cytokrom P450-isoenzym samt möjligen även transportproteinet P-gp. Detta innebär att risk för interaktion föreligger i form av minskade nivåer och minskad effekt av ett stort antal övriga läkemedel som metaboliseras via dessa enzym.

Johannesört och sertralin

»Farmakodynamiska interaktioner: serotoninergt syndrom efter behandling med antidepressiva och johannesört.

Senast granskat:  07-01-2020