Vad är sertralin?

Sertralin är en så kallad selektiv serotoninåterupptagshämmare, förkortat SSRI. SSRI-preparat är avsett för att behandla framförallt depression och är ett så kallat antidepressivt läkemedel. SSRI används också för att behandla vissa typer av ångest, som t.ex. panikångest, andra former av psykiska besvär som tvångstankar och tvångshandlingar, social fobi eller så kallat posttraumatiskt stressyndrom. 

Vart finns sertralin?

Läkemedel som innehåller sertralin finns i:

 1. Oralin
 2. Sertralin Actavis
 3. Sertralin Bluefish
 4. Sertralin Hexal
 5. Sertralin Krka
 6. Sertralin Mylan
 7. Sertralin Ranbaxy
 8. Sertralin ratiopharm
 9. Sertralin Teva
 10. Sertrone
 11. Zoloft

Sertralin och johannesört

Farmakokinetiska interaktioner har konstaterat ett centralt serotoninergt syndrom hos fyra patienter som behandlades med sertralin och en som stod på nefazodon innan tillägg av johanessört gjordes. Inom 2-4 dagar utvecklade patienterna illamående, kräkningar, magsmärtor, oro, konfusion, smärtsam rastlöshet och irritation. Symptomen försvann inom en vecka eller utsättandet av johannesört.

Kliniskt konstaterat centralt serotoninergt syndrom har rapporterats hos fem äldre patienter (64-84 år, två kvinnor och tre män) som tagit johannesört i kombination med antidepressiva. Fyra patienter stod på sertralin och en patient hade nefazodon innan johannesört inkluderades i behandlingen mot depression. Inom 2-4 dagar av kombinationsbehandlingen utvecklade patienterna symptom som illamående, kräkningar, magsmärtor, oro, konfusion, känsla av rastlöshet och irritation. Samtliga symptom försvann inom ungefär en vecka efter det att man upphört med kombinationsbehandlingen, med eller utan behandling med cyproheptadin, en serotoninantagonist. Samtliga fyra patienter som behandlades med sertralin kunde senare återuppta behandlingen med detta antidepressiva medel utan problem, medan patienten med nefazodon senare valde behandling med enbart johannesört och upplevde inga ytterligare problem.

Serotoninergt syndrom är ett allvarligt tillstånd, orsakat av överskott på serotonin. De fem patienter som beskrivits ovan utvecklade symtom på så kallat centralt serotoninergt syndrom. Två patienter fick uppsöka akutklinik, som innefattar psykiska förändringar, tremor, autonom instabilitet, mag-tarmbesvär, huvudvärk, myalgi och motorisk oro. Tillståndet kan ha fatalt förlopp, alltså vara dödligt, särskilt hos äldre.

Senast granskat:  03-01-2020