Säkert
Registrerat EU Apotek
Gratis expressfrakt
Elektroniskt recept

Adalat

Nifedipin

Adalat är en varumärkesskyddad behandling vid Raynauds sjukdom (ibland kallat Raynauds fenomen). Läkemedlet verkar genom att minska förträngning i blodkärlen, vilket ökar blodflödet till fingrar och tår.

Det har aldrig varit såhär tryggt och smidigt att beställa din behandling online. Allt du behöver göra är att fylla i vårt medicinska frågeformulär för att få ditt ärende granskat och begära ditt recept. Godkända beställningar levereras direkt hem följande dag.

+1300 recensioner via Trustpilot
VÄNLIGEN NOTERA: Denna produkt är inte tillgänglig genom vår onlineapotekstjänst. Denna sida är endast till för att informera. Om du upplever några av de symtom förknippade med det sjukdomstillstånd som detta läkamedel behandlar rekommenderar vi starkt att du bokar in en tid med din husläkare så snart som du har möjlighet.
Översikt

Översikt

Adalat är en en mjuk kapsel som tas för att behandla cirkulationstillstånd som Raynauds sjukdom, ibland kallat Raynauds fenomen. Läkemedlet innehåller den aktiva ingrediensen nifedipin, som ger lindring av symptomen genom att slappna av blodkärlen och därmed underlätta blodflödet. Bayer är läkemedelsföretaget som tillverkar Adalat, som är en receptbelagd behandling. Du kan smidigt och snabbt begära ditt recept online hos Treated.com.

 1. Raynauds drabbar var femte frisk kvinna
 2. Adalat underlättar blodflödet
 3. Symptomlindrande kalciumkanalblockerare

Vita fingrar: Raynauds sjukdom (Raynauds fenomen)

Raynauds sjukdom är ett tillstånd som orsakar kramp i perifera blodkärl, som fingrar och tår. Tillståndet orsakar tillfällig missfärgning i armar och ben, vilket orsakar att de blir vita och sedan blåa. Ibland kan även andra symptom, såsom smärta, stickningar och känselbortfall, träda fram. Dessa försvinner ofta efter några minuter eller timmar. Raynauds sjukdom är inte ett allvarligt tillstånd men kan vara frustrerande på grund av dess effekt på funktionen av händerna. Varför exakt tillståndet uppstår inte fullt klarlagt, men vad man vet är att sjukdomen är klart vanligare hos kvinnor än hos män.

Vid Raynauds sjukdom skiljer man ofta på primär och sekundär form. Primärt raynaudfenomen uppkommer utan känd orsak. Sekundärt raynaudfenomen, i sin tur, orsakas ofta av skador från arbete (som t.ex. vibrerande verktyg) men kan också komma till stånd som en följd av autoimmuna sjukdomar. Vanliga sådana är reumatoid artrit (där immunsystemet angriper annars frisk vävnad), arterioskleros (SLE) eller tidigare köldskador, såväl som biverkning av behandling med betablockerare. Vita fingrar och primärt raynaudfenomen kan även ofta utlösas av stress eller kallt väder.

I Sverige uppskattas det att 90 % av alla med Raynauds sjukdom har den primära formen. I Sverige tros det att hela 20 % av i övrigt friska kvinnor har sjukdomen. Hos män är prevalensen lägre, endast cirka 2 % av svenska män insjuknar i Raynauds sjukdom. Det är alltså många svenskar, i synnerhet kvinnor, som lever med sjukdomen. Om en patient insjuknar efter 30 års ålder kan ytterligare tester krävas för att avgöra huruvida en underliggande sjukdom föreligger.

Många fall av Raynauds sjukdom kommer inte kräva medicinering. Det finns olika former av självhjälp som effektivt kan förebygga symptomen, såsom att hålla kroppen varm, sluta röka och förbättra blodcirkulationen, vidta åtgärder för att förebygga stress och även försöka motionera regelbundet. Men i de fall där symptomen inte visar tecken på att förbättras genom dessa åtgärder kan en receptbelagd behandling rekommenderas.

Vad är Adalat och hur används det?

Den aktiva ingrediensen i Adalat är en substans som heter nifedipin. Detta är en kalciumkanalblockerare, vilket innebär att det hindrar kalcium från att verka på muskelväggarna i blodkärlen: en process som kan få dem att bli anspända och sammandragna. På så sätt hjälper nifedipin blodkärlen att slappna av, vilket möjliggör för bättre blodflöde till de delar av kroppen som berövats, som i fallet av Raynauds, i regel är fingrar och tår.

Hur tar jag Adalat?

 1. Normal dosering vid Raynauds sjukdom är en tablett (10 eller 20 mg) som tas två gånger dagligen.
 2. Högre doser kan förekomma. Din läkare bestämmer alltid din dos.
 3. Tabletterna sväljes hela och ska inte krossas eller tuggas. Du kan ta Adalat oberoende av måltid.

Få snabbt, smidigt och framförallt tryggt tillgång till ett recept för Adalat online hos Treated.com. Allt du behöver göra är att fylla i vårt medicinska frågeformulär för att begära ditt recept. Därefter granskas ditt ärende av en av våra legitimerade läkare och bedöms behandlingen säker, lämplig och ändamålsenlig skrivs ett e-recept ut åt dig. Alla godkända beställningar levereras redan nästa arbetsdag, så att du kan börja behandla dina besvär redan imorgon.

Senast granskat:  22-07-2020
Bruksanvisning

Bruksanvisning

Ta alltid Adalat exakt enligt din förskrivares anvisningar, och i linje med de instruktioner som finns i den bifogade bipacksedeln. På detta vis maximerar du läkemedlets effekt samtidigt som riskerna för eventuella biverkningar hålls låg. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

 1. Ta Adalat exakt enligt läkarens anvisningar.
 2. Rekommenderad dos är en 10 mg-tablett var åttonde timme. Din läkare kan dock välja att förskriva en lägre dos om 5 mg som startdos.
 3. Maxdosen för Adalat är 20 mg var åttonde timme.
 4. Svälj kapslarna hela tillsammans med vatten.
 5. Tugga inte kapslarna.
 6. Undvik att dricka grapefruktjuice samtidigt som du tar Adalat, eftersom grapefruktjuice kan påverka funktionen av läkemedlet.
 7. Överskrid aldrig dosen som ordinerats till dig.
 8. Om du glömt att ta Adalat kan du ta din kapsel så snart du kommer ihåg. Se dock till att du alltid lämnar åtta timmar mellan varje dos. Fortsätt därefter behandlingen var åttonde timme.

Ovanstående hållpunkter är endast en summering över hur du använder Adalat. Detaljerade anvisningar återfinner du i den bifogade bipacksedeln, som du kan ladda ner nedan. Läs alltid igenom bipacksedeln före användning.

Adalat® bipacksedel hos FASS

Ladda ner bipacksedel för Adalat® från FASS

 

Senast granskat:  22-07-2020
Vänligen läs bipacksedeln för detta läkamedel noggrant innan användning:

Adalat Capsule 10 mg

Biverkningar

Biverkningar

Liksom alla läkemedel kan Adalat orsaka vissa biverkningar även fast alla användare inte kommer att uppleva dem. Om du skulle uppleva några som helst allvarliga biverkningar, som en allergisk reaktion, ska du omedelbart sluta att ta Adalat och omedelbart tala med din läkare, eller uppsöka akutavdelningen på närmsta sjukhus.

Allergisk reaktion

Vanliga tecken på en allergisk reaktion är: andningssvårigheter, blodtrycksfall, snabb puls, svullnad i ansikte, läppar, näsa eller hals eller nässelutslag.

Eventuella biverkningar

Vanliga (förekommer hos 1 av 10 användare eller färre):

Huvudvärk, rodnad, förstoppning eller ödem.

Ovanliga (förekommer hos 1 av 100 användare eller färre):

Magont, blodtrycksfall i samband med att du ställer dig upp, svimning, hjärtklappning, muntorrhet, matsmältningsbesvär, flatulens, illamående, muskelkramper, ledsvullnad, sömnstörningar, ångest eller nervositet, hudrodnad, näsblod, nästäppa, vertigo, migrän, yrsel, skakningar, ökat behov att urinera, smärta eller svårigheter i samband med urinering, dimsyn (suddig syn) eller upphöjda enzymer i levern.

Mycket ovanliga (förekommer hos 1 av 1,000 användare eller färre):

Myrkrypningar, inflammation i tandköttet eller blödande tandkött.

Biverkningarna listade ovan är endast en summering över de som rapporterats i samband med användning av Adalat. Läs alltid igenom den bifogade bipacksedeln innan du inleder behandlingen. Där hittar du en komplett förteckning över eventuella biverkningar.

Andra läkemedel och Adalat

Tala alltid om för din läkare ifall du tar några som helst andra läkemedel, vare sig receptfria eller receptbelagda. Detta då samtidigt intag av vissa läkemedel och Adalat kan påverka funktionen hos läkemedlet, eller vice versa.

Ta inte Adalat samtidigt som du tar något av följande: rifampicin, cimetidin, digoxin, diltiazem, kinidin eller betablockerare, quinupristin eller dalfopristin, fenytoin, karbamazepin eller valproat, cisaprid, injektioner av magnesiumsulfat, erytromycin, ketokonazol, itrakonazol eller flukonazol, indinavir, nelfinavir, ritonavir, saquinavir eller amprenavir, fluoxetin eller nefazodon, takrolimus eller fenobarbital.

Adalat med mat och dryck

Grapefruktjuice kan negativt påverka effekten av Adalat. Därför rekommenderas det att du inte dricker grapefruktjuice samtidigt som du tar detta läkemedel.

Andra sjukdomar och Adalat

Denna behandling ska inte användas av dem som har haft en hjärtinfarkt den senaste månaden eller de som har instabil angina (kärlkramp), en allergi mot nifedipin eller något av de övriga innehållsämnena i detta läkemedel, något tillstånd som kräver behandling med rifampicin, förträngning av aortahjärtklaffen, har högt blodtryck, eller någonsin haft en kollaps orsakat av hjärtproblem.

Adalat kan även vara olämpligt för dig med lågt blodtryck eller mycket högt blodtryck, hjärtproblem, diabetes, leverproblem eller för dig som undergår dialys.

Senast granskat:  22-07-2020
Vänligen läs bipacksedeln för detta läkamedel noggrant innan användning:

Adalat Capsule 10 mg

Vanliga frågor: Adalat

Vanliga frågor: Adalat

Kan jag dricka alkohol när jag tar Adalat?

Ja, det finns inga kända interaktioner mellan alkohol och Adalat. Notera dock att större mängder alkohol kan påverka din cirkulation och försämra dina symptom.

Kan jag köra bil när jag tar Adalat?

Ja, detta läkemedel ska inte försämra din körförmåga. Skulle du dock uppleva några biverkningar som kan göra det osäkert för dig att köra bil ska du avstå från att göra det och rapportera detta till din läkare.

Kan Adalat användas när jag är gravid?

Om du är gravid eller ammar ska du alltid tala om detta för din läkare. Din läkare kommer bedöma lämpligheten i läkemedlet i sådant fall.

Hur ska Adalat förvaras?

Förvaras på en säker plats, utom syn- och räckhåll från barn och under 30°C.

Kan jag vara allergisk mot Adalat?

Adalat innehåller: nifedipin, glycerol, renat vatten, sackarinnatrium, pepparmyntolja, makrogol 400, gelatin, titandioxid (E171) och gul orange S (E110).

Ta inte denna behandling om du är allergisk mot någon av ingredienserna.

Kan jag köpa Adalat receptfritt?

Nej, för att kunna köpa Adalat måste du ha fått ett recept utskrivet av en legitimerad läkare. Du kan begära ditt recept genom att fylla i vårt snabba, medicinska frågeformulär.

Är Adalat rätt behandling för mig?

Ta snabbt reda på det genom att fylla i vårt medicinska frågeformulär. En av våra legitimerade läkare kommer att granska ditt ärende och om det bedöms säkert och ändamålsenligt för dina besvär skrivs ett recept ut. Alla godkända beställningar levereras med spårbar UPS-sändning, hela vägen till din ytterdörr, redan nästa arbetsdag.

Senast granskat:  22-07-2020
Treated.com har betyget 4,6 av 5 av 1303 kunder på TrustPilot!
En himla smidig process!
Att få professionell hjälp när det passar dig har aldrig varit enklare eller säkrare.
 • Sök efter läkemedel

  Hitta den behandling du behöver.
 • Medicinskt frågeformulär

  En legitimerad förskrivare granskar dina uppgifter
 • Expressleverans

  Spårbar leverans nästa dag.
 • Receptförnyelse

  Förnya ditt recept smidigt och snabbt online.

Inga läkemedel eller sjukdomar matchade din sökning. Du hittar alla våra läkemedel här