Användandet av nikotin tillsammans med vareniklin kan orsaka ökad frekvens av biverkningar. Därför är det viktigt att du kontaktar din läkare om du upplever illamående, huvudvärk, kräkningar, yrsel eller trötthet. I vissa särskilda fall kan din dos behöva justeras. Det är, som med alla läkemedel, viktigt att du talar om för din läkare ifall du tar några andra läkemedel, inklusive vitamintillskott, naturläkemedel och andra receptbelagda läkemedel. Vissa interaktioner mellan vareniklin och andra läkemedel kan orsaka en ökad berusning vid intag av läkemedel.

Några få som tar vareniklin kan uppleva humörförändringar eller humörsvängningar, bli lättirriterade och agiterade, bli deprimerade eller utveckla tankar om att skada andra eller sig själva (självskadebeteende). Andra, som slutat att röka eller snusa, kan känna känslor av lättretlighet på grund av nikotinabstinens eller av det psykologiska behovet som tar ut sin rätt. Allt ovan kan uppstå oavsett om personen har en historia av psykisk ohälsa eller ej. Och då alkohol i sig kan öka risken för förändringar i humör eller beteende så kan kombinationen för vissa orsaka påtagliga bieffekter.

Vareniklin i sig tros även kunna påverka hur du reagerar på alkohol. Vissa patienter som behandlas med vareniklin har upplevt minskad tolerans mot alkohol. Den påverkade toleransen mot alkohol kan bland annat ta sig i uttryck genom:

  • Ökad berusning
  • Ovanligt beteende eller humörsvängningar
  • Aggressivt beteende
  • Minnesluckor (saknar minne från vad som hänt under berusningen)

Huruvida Champix verkligen ökar förgiftningseffekten av alkohol är dock inte helt klarlagt. Enheten för läkemedelssäkerhet på Läkemedelsverket, som ansvarar för rapportering av biverkningar, har inte fått in några rapporter om ökad förgiftningseffekt - men det rekommenderas, det till trots, att man avstår från att dricka under behandlingen. Vissa patienter som behandlats med vareniklin har dock upplevt ökad berusning, därför kan det vara bra att begränsa alkoholkonsumtionen tills man vet vilken reaktion man får av läkemedlet. Väljer man ändå att konsumera alkohol bör det göras i måttliga mängder.

Kan vareniklin även behandla alkoholberoende?

Relativt ny forskning har visat att vareniklin, den aktiva substansen i Champix, även kunnat minska alkoholkonsumtion hos personer med alkoholberoende. Detta då även alkohol påverkar hjärnans belöningssystem genom att aktivera nikotinreceptorer - vilket har gjort att man börjat pröva vareniklins verkan även på alkoholberoende.

En studie från 2015, som inkluderade 160 försökspersoner med alkoholberoende, granskade vareniklins effekt i jämförelse med placebunder 12 veckor. Under studien dokumenterades personernas alkoholkonsumtion i en loggbok och personerna fick komma på regelbundna besök där prover lämnades för att analysera markörer för alkoholkonsumtion.

Studien visade bland annat:

  1. Individer med alkoholberoende som fick Champix sänkte sin alkoholkonsumtion med mellan 25 och 30 % i jämförelse med gruppen som fick placebo.
  2. Man använde sig av en ny alkoholmarkör, så kallad phosphatidylethanol (förkortat PEth)*, som är särskild utvecklad vid Lunds universitet.
  3. Skillnaden mellan placebogruppen och de som behandlades med vareniklin blev signifikant vid analys av loggböckerna som innehöll anteckningar om alkoholkonsumtion.
  4. PEth ansågs, i jämförelse med de uppgifter som patienterna själva lämnade, vara den metod som gav en mest korrekt bild av en individs alkoholkonsumtion.

* - PEth är en alkoholmarkör, utvecklad av forskare vid Lunds universitet, i studier som visar om ett särskilt ämne, som bara kan bildas genom alkohol i blodet, är närvarande. PEth-test är så pass känsligt att det även kan mäta små mängder av alkohol som konsumerats över de senaste veckorna.

Senast granskat:  28-09-2017