Nya Treated Är Snart Här. Läs mer.
×
Säkert
Registrerat EU Apotek
Gratis expressfrakt
Elektroniskt recept

Fluconazol

Flukonazol

Fluconazol är ett läkemedel som används för att behandla svampinfektioner i huden som exempelvis fotsvamp och ringorm (även känt som revorm).

Det behöver inte vara svårt eller tidskrävande att börja behandla besvärande svampinfektioner. Fyll i vårt medicinska frågeformulär för att få ditt ärende granskat av en av våra läkare. Bedöms Fluconazol lämplig för dig skrivs ett elektroniskt recept ut.

Detta är ett generiskt läkemedel. Tillverkaren av produkten kan därför variera.

+1400 recensioner via Trustpilot
Fluconazole50 mg

Denna tablett innehåller 50 mg flukonazol. Rekommenderad dos vid svampinfektioner i huden är en tablett dagligen.

+ Gratis expressfrakt
Fluconazole200 mg

Denna tablett innehåller 200 mg flukonazol. Rekommenderad dos vid svampinfektioner i huden är en tablett dagligen.

+ Gratis expressfrakt
Beställ nu för leverans fredag 8 juli

Fluconazol är ett läkemedel som används för att behandla svampinfektioner i huden som exempelvis fotsvamp och ringorm (även känt som revorm).

Det behöver inte vara svårt eller tidskrävande att börja behandla besvärande svampinfektioner. Fyll i vårt medicinska frågeformulär för att få ditt ärende granskat av en av våra läkare. Bedöms Fluconazol lämplig för dig skrivs ett elektroniskt recept ut.

Detta är ett generiskt läkemedel. Tillverkaren av produkten kan därför variera.

Översikt

Fluconazol - Behandla svampinfektioner

Fluconazol är en behandling vid svampinfektioner som är den generiska versionen av läkemedlet Diflucan. Läkemedlet kommer i form av hård kapsel och behandlingskuren kommer att bestämmas av din läkare beroende på hur din symptombild ser ut. Vid fall av svampinfektion i huden, som t.ex. fotsvamp och ringorm, är den rekommenderade dosen en tablett dagligen under en period om sex veckor.

 1. Generisk version av Diflucan
 2. Behandlar svampinfektioner effektivt
 3. Innehåller den aktiva substansen flukonazol

Det finns flera typer av svampar som lever helt naturligt och ofarligt på kroppen. Men under vissa omständigheter kan balansen hos dessa svampar bli störd, och när en av dessa börjar bli alltför framträdande kan en infektion uppstå och huden irriteras. Beroende på var infektionen träder fram kan vissa symptom utvecklas. I fall av fotsvamp träder svampinfektionen fram mellan tårna. Detta kan leda till utslag, avflagning och fjällning.

Ringorm, som även kallas revorm, är en annan form av svampinfektion i huden. Ringorm kan träda fram på olika ställen på kroppen, som .tex. på armar och händer, nacke och ansikte. Åkomman kännetecknas av ett utslag som kan ta formen av små röda, upphöjda och kliande, runda eller ovala utslag. När ringorm uppstår på låren eller kring könsorganet kallas detta ibland för ljumsksvamp, som ofta orsakas av hårt åtsittande kläder eller svett under fysisk ansträngning som träning.  

Denna typ av svampinfektion är överförbar mellan människor. Direkt hudkontakt är ett sätt, men sjukdomen kan även överföras indirekt genom exempelvis handdukar eller delade, gemensamma utrymmen som dusch eller sängkläder. Sjukdomen kan även överföras från djur till människa genom att klappa på eller stryka ett husdjur.

Behandla svampinfektioner med Fluconazol

Svampinfektioner behandlas ofta effektivt genom svampdödande läkemedel, så kallade antimykotikum. Sådana läkemedel verkar genom att återställa svampbalansen i det infekterade området. Fluconazol, som innehåller den aktiva substansen flukonazol, är en sådan behandling. Läkemedlet är receptbelagt och kommer i form av hård kapsel som verkar genom att störa cellstrukturen.

Substansen flukonazol gör detta genom att stoppa svampen från att producera substansen ergosterol, som är ett essentiellt ämne de behöver för att hålla sina celler intakta. När produktionen av ergosterol avbryts uppstår hål på svampcellernas väggar och vitala beståndsdelar läcker ut. De angripande cellerna dör sedan av, varpå balansen återställs.

Köpa Fluconazol online

Hos oss på Treated.com kan du snabbt och säkert få tillgång till en receptbelagd behandling vid besvärande svampinfektioner. Genom att fylla i vårt medicinska frågeformulär får du ditt ärende granskat av en av våra legitimerade läkare. Vår läkarkonsultation online är belagd med samma konfidentialitet som när du fysiskt besöker en vårdcentral. Om ditt köp av Fluconazol godkänns skickas sedan läkemedlet direkt hem till dig med leverans redan nästa arbetsdag så att du kan påbörja din behandling så fort som möjligt.

Beställ nu
Senast granskat:  28-07-2020
Bruksanvisning

Bruksanvisning

Använd alltid Fluconazol enligt din läkares eller förskrivares anvisningar. På detta vis maximerar du effekten av läkemedlet. Det är även viktigt att du läst igenom och förstått den bifogade bipacksedeln då detta kan hjälpa dig att minimera risken för eventuella biverkningar.

 1. Använd alltid detta läkemedel enligt din läkares anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.
 2. Rekommenderad dos vid svampinfektion i huden är en 50 mg tablett dagligen för en period i upp till sex veckor.
 3. Svälj kapslarna hela tillsammans med vatten.
 4. Överskrid aldrig ordinerad dos.
 5. Om du glömt att ta en dos ska du inte kompensera med att ta dubbel dos utan bara ta den så snart du kommer ihåg det. Om det snart är dags för nästa dos ska du inte ta den glömda dosen.

Punkterna ovan är endast en summering över hur du använder Fluconazol. I den bifogade bipacksedeln finner du detaljerade instruktioner.

Ladda ner bipacksedel

Ovan bipacksedel avser Fluconazol 50 mg, 100 mg och 200 mg

Vänligen observera att Fluconazol tillverkas av Actavis i Sverige och inte Pfizer.

Senast granskat:  28-07-2020
Vänligen läs bipacksedeln för detta läkemedel noggrant innan användning:

Fluconazole 50 mg

Fluconazole 200 mg

Biverkningar

Biverkningar

Informera omedelbart din läkare eller uppsök närmsta sjukhus om du skulle märka av några som helst tecken på en allergisk reaktion, som t.ex. nässelutslag, feber, svullnad av ansikte, läppar, svalg eller tunga eller plötslig väsande andning. Samma gäller om du skulle få leverproblem som gulsot eller mörkfärgat urin, svåra hudutslag med rodnad, deber, blåsor eller sår på huden eller ett utslag med rodnad, peeling eller svullnad i huden som kan se ut som en brännskada.

Vanliga (förekommer hos 1 av 10 användare eller färre):

Huvudvärk, magbesvär, diarré, illamående eller kräkningar, förhöjda levervärden eller hudutslag.

Ovanliga (förekommer hos 1 av 100 användare eller färre):

Minskad mängd röda blodkroppar som kan orsaka svaghet eller andfåddhet, minskad aptit, sömnsvårigheter, dåsighet, kramper, yrsel, snurrande känsla, stickningar eller domningar, förändrat smaksinne, matsmältningsbesvär, gasbildning, muntorrhet, muskelvärk, sänkt halt av kalium i blodet, ökade svettningar, trötthet eller feber.

Mycket ovanliga (förekommer hos 1 av 1.000 användare eller färre):

Minskat antal vita blodkroppar, röd eller lila missfärgning av huden som kan orsakas av minskat antal blodplättar eller andra förändringar i blodet, förändrade blodkolesterol- och blodfettvärden, darrningar, onormalt EKOG, oregelbundna hjärtslag eller håravfall.

Detta är endast en sammanfattning av vilka biverkningar Fluconazol eventuellt kan orsaka. Läs alltid noggrant igenom den bifogade bipacksedeln innan du inleder behandlingen. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är orolig.

Andra läkemedel och Fluconazol

Tala alltid om för din läkare eller förskrivare om du tar några andra lkemedel. Använd inte Fluconazol om du tar terfenadin eller astemizol, cisaprid, pimozid eller kinidin.

Det finns även andra läkemedel som kan påverkas av eller påverka Fluconazol eller som kan kräva att din administration justeras. Det är viktigt att du även talar om för din läkare om du tar något av följande: rifampicin, rifabutin, erytromycin eller azitromycin, hydroklortiazid eller epierenon, antikoagulantia som warfarin; midazolam, triazolam eller andra typer av bensodiazepiner, sulfonylureor, inklusive klorpropamid, glibenklamid, glipizid, tolbutamid eller nateglinid, ciklosporin, takrolimus, everolimus eller sirolimus, zidovudin (AZT), nevirapin, ritanovir, tipranavir, aquinavir eller saquinavir, cisaprid; pimozid, quetiapin eller sertindol, antidepressiva läkemedel som amitriptylin, nortriptylin, citalopram och reboxetin, vinkristin och vinblastin, läkemedel innehållandes johannesört, läkemedel mot migrän som ergotamin eller methylsergide, atorvastatin, simvastatin eller andra behandlingar mot högt kolesterol, kalciumantagonister såsom nifedipin, amilodipine eller nisoldipin, icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID) såsom ibuprofen, celecoxib, rofecoxib eller parecoxib, cyklofosfamid, läkemedel mot malaria som artemeter och lumefantrin, bosentan, losartan, amfotericin, prednison, fentanyl, terfenadin eller astemizol, ivabradin, kinidin, metadon, A-vitamin, teofyllin, orala preventivmedel, alfentanil, halofantrin, fenytoin eller karbamazepin eller vorikonazol.

Andra sjukdomar och Fluconazol

Använd inte denna behandling om du har profyri. Fluconazol kan även vara olämplig för de som har en historia av lever- eller njurproblem, AIDS, hjärtproblem eller obalans i saltnivåer i blodet.

Senast granskat:  28-07-2020
Vänligen läs bipacksedeln för detta läkemedel noggrant innan användning:

Fluconazole 50 mg

Fluconazole 200 mg

Vanliga frågor: Fluconazol

Vanliga frågor: Fluconazol

Kan jag konsumera alkohol i kombination med Fluconazol?

Ja. Det finns inga kända interaktioner mellan alkohol och Fluconazol.

Kan jag köra bil när jag använder Fluconazol?

Ja, under förutsättning att du inte upplever några biverkningar som kan påverka eller nedsätta din körförmåga. Skulle så vara fallet ska du avstå från att köra och kontakta din läkare.

Kan Fluconazol användas när jag är gravid?

Detta läkemedel är inte lämpligt om du är gravid eller ammar. Det kan även vara nödvändigt att vidta ytterligare preventiva åtgärder vid användning av Fluconazol. Rådfråga din läkare om du är osäker.

Hur ska Fluconazol förvaras?

Förvaras på en säker plats och utom räckhåll för barn. Förvara under 30°C.

Kan jag vara allergisk mot Fluconazol?

Fluconazol innehåller: flukonazol, laktosmonohydrat, mikrokristallin cellulosa, majsstärkelse, natriumlaurilsulfat, kolloidal vattenfri kiseldioxid, magnesiumstearat, titandioxid (E171), gul järnoxid (E172), kinolingult (E104), patentblått V (E131) och gelatin.

Använd inte detta läkemedel om du är allergisk mot någon av dessa ingredienser.

Kan jag köpa Fluconazol receptfritt?

Nej. Fluconazol är en recetpbelagd behandling som kräver att du undergått läkarkonsultation och fått ett recept utskrivet.

Är Fluconazol rätt behandling för mig?

Det kan du ta reda på genom att fylla i vårt medicinska frågeformulär. En av våra legitimerade läkare kommer därefter att granska ditt ärende och om behandlingen bedöms vara säker och ändamålsenlig för dina besvär skrivs ett elektroniskt recept ut. Därefter skickas läkemedlet från vårt apotek i Storbritannien, med spårbar expressändning, och levereras direkt hem till din ytterdörr nästa arbetsdag.

Senast granskat:  28-07-2020
Treated.com har betyget 4,6 av 5 av 1394 kunder på TrustPilot!
En himla smidig process!
Att få professionell hjälp när det passar dig har aldrig varit enklare eller säkrare.
 • Sök efter läkemedel

  Hitta den behandling du behöver.
 • Medicinskt frågeformulär

  En legitimerad förskrivare granskar dina uppgifter.
 • Expressleverans

  Spårbar leverans nästa dag.
 • Receptförnyelse

  Förnya ditt recept smidigt och snabbt online.

Inga läkemedel eller sjukdomar matchade din sökning. Du hittar alla våra läkemedel här