Vår tjänst fungerar som vanligt, men vissa beställningar kan försenas. Har du några frågor, ring vår kundtjänst på 08 506 384 44
×

Ropinirol

Ropinirol

Ropinirol är en behandling vid Willis-Ekboms sjukdom (WED), även kallad Restless Legs Syndrome (RLS), alltså rastlösa ben. Den aktiva ingrediensen i Ropinirol, med samma namn, verkar som en dopamiagonist.

Hos Treated.com kan du snabbt och säkert få och förnya dina recept online. Få ditt ärende granskat av en av våra legitimerade läkare genom att fylla i vårt medicinska frågeformulär. Godkända beställningar levereras nästa dag.

Detta är ett generiskt läkemedel. Tillverkaren av produkten kan därför variera.

Trustpilot-betyg 4,7 av 5
VÄNLIGEN NOTERA: Denna produkt är inte tillgänglig genom vår onlineapotekstjänst. Denna sida är endast till för att informera. Om du upplever några av de symtom förknippade med det sjukdomstillstånd som detta läkamedel behandlar rekommenderar vi starkt att du bokar in en tid med din husläkare så snart som du har möjlighet.
Översikt

Översikt - Ropinirol

Ropinirol är tabletter som förskrivs vid rastlösa ben (Restless Legs Syndrome, RLS). Det är ett generiskt läkemedel, ibland kallat generika, vilket innebär att det tillverkas av ett antal läkemedelsföretag, däribland Actavis. Ropinirol innehåller den verksamma ingrediensen ropinirol, som tillhör läkemedelsgruppen dopaminagonister, och verkar genom att påverka hjärnan på samma sätt som signalsubstansen dopamin. Behandling med Ropinirol börjar ofta på en lägre dos som sedan gradvis ökas.

 1. Rastlösa ben drabbar vanligtvis folk i 30 till 40-årsåldern
 2. Neurologisk sjukdom vars orsak än är okänd
 3. Ropinirol lindrar rastlösa ben genom att imitera dopamin

Vad är rastlösa ben?

Rastlösa ben, formellt kallat Willis-Ekboms sjukdom (WED) men även kallat Restless Legs Syndrome (RLS) är ett neurologiskt tillstånd som orsakar en obehaglig känsla i benen. Ofta upplevs det som att det pirrar eller kryper i benen när du suttit stilla en längre tid, eller på natten i samband med att  du ska sova, och gör att det blir omöjligt att sitta still. Symptomen kan vara mycket individuella, från milda till mycket allvarliga. Rastlösa ben kan drabba vem som helst, även fast det är något vanligare bland 30-40-åringar och hos kvinnor. Exakt varför en person får rastlösa ben vet man inte, men genetik tros spela en roll såväl som bieffekter av ett läkemedel såsom antidepressiva läkemedel eller annat sjukdomstillstånd som exempelvis diabetes eller järnbrist. Allvarliga, obehandlade fall av rastlösa ben kan leda till mycket svår inverkan på allmänhälsa med följdkomplikationer som sömnlöshet, ångest och depression.

Självhjälp och enkla tips

När du upplever symptom på rastlösa ben kan du pröva att lindra besvären genom självhjälp, som i vissa fall kan hjälpa. Vanliga exempel är att ta ett varmt bad, massera den delen av benet/benen där det känns värst, använda en varm eller kall kompress, gå på en promenad, stretcha benmusklerna eller försöka distrahera dig med någon annan aktivitet. Milda fall av rastlösa ben kan effektivt lindras genom vissa livsstilsförändringar såsom att sluta röka eller snusa om du använder cigaretter eller snus, inkludera mer motion i vardagen, försöka undvika stimulanter som koffein eller alkohol (i synnerhet senare under dagen) och försöka sova med regelbundenhet.

Behandling vid Willis-Ekbloms sjukdom (rastlösa ben) med Ropinirol

Idag finns inget botemedel vid rastlösa ben. Dock finns receptbelagda behandlingar till för de som kämpar med att hålla sina symptom i schack. Ropinirol är en sådan behandling, som tillhör läkemedelsgruppen dopaminagonister. Dessa verkar genom att höja produktionen av signalsubstansen dopamin i hjärnan, vilket ofta saknas hos personer som upplever Restless Legs Syndrom (Willis-Ekbloms sjukdom, eller “rastlösa ben”). Genom Ropinirol återställs dopaminnivåerna, vilket lindrar symptomen. Om du får Ropinirol förskrivet vid Willis-Ekbloms sjukdom pågår behandlingen oftast i perioder om tre månader, i vilket skede läkaren sedan kommer att bedöma huruvida fortsatt behandling anses lämpligt eller om behandlingen eller dosnivån ska justeras.

Hos Treated.com är det både tryggt och smidigt att få och förnya sina recept för Ropinirol online. Läkarkonsultation online är materialiserad i formen av ett medicinskt frågeformulär, utformat av våra legitimerade läkare, som du fyller i online. Därefter kommer ditt ärende att granskas av en av våra legitimerade läkare. Om det bedöms att behandlingen är säker, lämplig och ändamålsenlig för dig förskrivs ett elektroniskt recept ut åt dig. Alla godkända beställningar levereras nästföljande arbetsdag, så att du kan börja med din behandling så snart som möjligt.

Senast granskat:  06-08-2020
Bruksanvisning

Så tar du Ropinirol

Det är mycket viktigt att du tar Ropinirol så som läkemedlet ordinerats åt dig av din läkare. Detta möjliggör för att du får maximal effekt av behandlingen och minskar risken för biverkningar.

 1. Ta exakt enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller sjukvårdspersonal om du är osäker.
 2. Exakt vilken dosnivå som ordineras varierar. Behandling kan börjas på lägre dos, som sedan gradvis höjs under bevakning av din läkare.
 3. Svälj tabletterna hela tillsammans med vatten. Tugga inte tabletterna. Du behöver inte ta Ropinirol tillsammans med mat, men det kan reducera eventuellt illamående om du gör så.
 4. Försök att ta Ropinirol vid samma tidpunkt varje dag för att undvika att glömma att ta din tablett. Det rekommenderas att du tar din tablett ungefär 3 timmar innan sänggåendet.
 5. Om du glömt att ta en dos ska du bara hoppa över den och fortsätta som vanligt därefter.
 6. Om du glömt att ta ett antal doser i rad ska du tala med din läkare innan du återupptar din behandling.
 7. Kompensera aldrig för glömd tablett genom att ta dubbelt upp.
 8. Sluta inte plötsligt att ta Ropinirol utan att först diskutera det med din läkare.

Detaljerade anvisningar om hur du tar detta läkemedel finns i den bifogade bipacksedeln, läs alltid igenom den innan du börjar din behandling.

Ropinirol bipacksedel hos FASS

Ladda ner bipacksedel för Ropinirol från FASS

Senast granskat:  06-08-2020
Biverkningar

Ropinirol: biverkningar, varningar och försiktighet

När du tar Ropinirol är det viktigt att du på förhand känner till vilka eventuella biverkningar behandlingen kan orsaka. Din läkare kommer kunna sätta dina eventuella biverkningar i proportion till den positiva effekt läkemedlet för med sig, och därefter avgöra huruvida de positiva effekterna överväger de negativa bieffekterna. Du kan läsa en komplett förteckning över eventuella biverkningar förknippade med Ropinirol i läkemedlets bifogade bipacksedel. Punkterna nedan är endast en summering.

Om du får en allergisk reaktion av detta läkemedel ska du genast sluta att ta det och snarast möjligen uppsöka sjukvård.

Mycket vanliga (förekommer hos 1 av 10 användare eller fler):

Kräkningar eller illamående.

Vanliga (förekommer hos 1 av 10 användare eller färre):

Dåsighet, yrsel, trötthet, magont eller nervositet.

Ovanliga (förekommer hos 1 av 100 användare eller färre):

Lågt blodtryck, förvirring eller hallucinationer.

Mycket sällsynta (förekommer hos 1 av 10,000 användare eller färre):

Hepatisk reaktion eller plötsliga sömnattacker (att du somnar mycket plötsligt utan att först ha känt dig sömnig).

Eventuella biverkningar (okänd frekvens):

Dopamindysreguleringssyndrom (förkortat DDS), allergiska reaktioner, delirium, vanföreställningar, paranoia eller oförmåga att motstå en impuls att genomföra något som kan vara skadligt för dig, såsom en stark impuls till överdrivet spelande trots allvarliga konsekvenser för dig eller din familj, okontrollerbart och överdrivet behov av att köpa saker och spendera pengar, äta stora mängder mat på kort tid (hetsätning) eller tvångsmässigt ätande eller förändrat eller ökat sexuellt intresse eller beteende som gör dig eller andra mycket bekymrade,

Punkterna ovan tillhandahålls enligt som en sammanfattning. Komplett förteckning över biverkningar förknippade med Ropinirol finns i läkemedlets bipacksedel, som du kan ladda ner under fliken “Bruksanvisning” och som medföljer i läkemedlets förpackning. Läs alltid igenom denna innan påbörjad behandling.

Andra läkemedel och Ropinirol

Det är mycket viktigt att du talar om för din läkare ifall du tar några som helst andra receptbelagda eller receptfria läkemedel, naturläkemedel eller tillskott, eftersom vissa kan påverka funktionen av Ropinirol och vice versa (så kallade “interaktioner”).

Ropinirol kan interagera med: ciprofloxacin, enoxacin, fluvoxamin, teofyllin, hormonersättningsterapi (HRT), antipsykotika eller behandlingar vid högt blodtryck.

Andra sjukdomar och Ropinirol

Du kommer att behöva berätta för din läkare om du har eller har haft något av följande: leversjukdom, njursjukdom, psykiska problem, hjärtproblem eller ovanligt tvångsbeteende.

Graviditet och amning

Det rekommenderas inte att du tar Ropinirol om du är gravid eller ammar. Om du är gravid eller ammar bör du tala med din läkare innan du tar Ropinirol. De kan komma att föreslå en alternativ behandling.

Rökning och snusning

Du måste tala om för din läkare om du börjar eller slutar röka eller snusa medan du tar Ropinirol. Din läkare kan komma att behöva justera dosen.

Körförmåga och hantering av maskiner

Vissa användare kan uppleva dåsighet av Ropinirol. Om du påverkas av detta är det viktigt att du avstår från att köra bil eller hantera maskiner.

Ropinirol, mat och alkohol

Det är vanligtvis lite bättre att ta Ropinirol tillsammans med mat även fast läkemedlet kan tas utan mat.

Du ska avstå från att dricka alkohol när du tar Ropinirol.

Laktosintolerans

Dessa tabletter innehåller laktos. Tala därför om för din läkare om du är laktosintolerans eller intolerant mot vissa sockerarter innan du börjar ta detta läkemedel.

Senast granskat:  06-08-2020
Vanliga frågor: Ropinirol

Vanliga frågor: Ropinirol

Kan jag dricka alkohol när jag tar Ropinirol?

Nej. Du ska helt avstå från att dricka alkohol när du tar Ropinirol.

Kan jag röka eller använda snus när jag tar Ropinirol?

Om du börjar eller slutar röka/snusa under tiden du tar Ropinirol måste du tala om detta för din läkare. Din läkare kan komma att justera dosen.

Kan jag köra bil när jag tar Ropinirol?

Ropinirol tros inte påverka dina vardagsrutiner. Det kan dock orsaka extrem och plötslig sömnighet hos vissa personer. Om detta drabbar dig ska du helt avstå från att köra bil eller hantera maskiner.

Kan Ropinirol tas om jag är gravid?

Tala om för din läkare om du är gravid, försöker att bli gravid eller ammar.

Hur ska Ropinirol förvaras?

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn. Förvaras i rumstemperatur, ej över 25°C.

Kan jag vara allergisk mot Ropinirol?

Ropinirol innehåller: ropinirolhydroklorid (ropinirol), laktosmonohydrat, mikrokristallin cellulosa, pregelatiniserad stärkelse, magnesiumstearat, opadry II 85F18378 (polyvinylalkohol, titandioxid (E171), macrogol 3350, talk), järnoxidgult (E172), briljantblått aluminium sjö (E133), järnoxid svart (E172), järnoxidröd (E172).

Använd inte detta läkemedel om du är allergisk mot någon av ingredienserna ovan.

Kan jag köpa Ropinirol receptfritt?

Nej. Ropinirol är en receptbelagd behandling. En legitimerad läkare måste ha förskrivit läkemedlet för att du ska kunna köpa det. Hos oss på Treated.com kan du få ett e-recept utskrivet.

Är Ropinirol rätt behandling för mig?

För att begära ditt recept på Ropinirol behöver du fylla i ett medicinskt frågeformulär, som är utformad av våra legitimerade läkare, och som sedan granskas av våra legitimerade läkare. Detta gör du online.

Bedöms det därefter att behandlingen är lämplig, ändamålsenlig och säker för dig att använda kan ett elektroniskt recept (e-recept) utfärdas, följt av att läkemedlet skickas hem till dig nästa arbetsdag.

Senast granskat:  06-08-2020
En himla smidig process!
Att få professionell hjälp när det passar dig har aldrig varit enklare eller säkrare.
 • Sök efter läkemedel

  Hitta den behandling du behöver.
 • Medicinskt frågeformulär

  En legitimerad förskrivaregranskar dina uppgifter
 • Expressleverans

  Spårbar leverans nästa dag.
 • Receptförnyelse

  Förnya ditt recept smidigt och snabbt online.

Inga läkemedel eller sjukdomar matchade din sökning. Du hittar alla våra läkemedel här