Nya Treated Är Snart Här. Läs mer.
×
Säkert
Registrerat EU Apotek
Gratis expressfrakt
Elektroniskt recept

Jext

Adrenalin

Jext är en steril adrenalinlösning som kommer i en förfylld injektionspenna. Läkemedlet är till för att behandla anafylaksi genom en injektion i lårmuskeln. Jext tillverkas av läkemedelsföretaget ALK.

Om du har en allvarlig allergi och vill få eller förnya ditt recept för Jext kan du göra det snabbt, smidigt och riktigt tryggt hos Treated.com. Genom att fylla i vårt medicinska frågeformulär kan du få ditt ärende granskat av en legitimerad läkare. Godkända beställningar levereras nästföljande arbetsdag.

+1400 recensioner via Trustpilot
Adrenalinpenna300 mcg

Denna adrenalinpenna innehåller 300 mcg adrenalin och ska administreras genast under anafylaktisk reaktion.

+ Gratis expressfrakt
Beställ nu för leverans fredag 20 maj

Jext är en steril adrenalinlösning som kommer i en förfylld injektionspenna. Läkemedlet är till för att behandla anafylaksi genom en injektion i lårmuskeln. Jext tillverkas av läkemedelsföretaget ALK.

Om du har en allvarlig allergi och vill få eller förnya ditt recept för Jext kan du göra det snabbt, smidigt och riktigt tryggt hos Treated.com. Genom att fylla i vårt medicinska frågeformulär kan du få ditt ärende granskat av en legitimerad läkare. Godkända beställningar levereras nästföljande arbetsdag.

Översikt

Översikt - Jext adrenalinpenna

Jext är en akutbehandling som används för behandling av anafylaktisk chock eller plötsliga, livshotande allergiska reaktioner hos patienter med allvarliga allergier. Läkemedlet kommer i form av en förfylld adrenalinpenna som användaren sedan injicerar i lårmuskeln. Under en anafylaktisk episod verkar Jext genom att förhindra att blodtrycket faller till farliga nivåer. Jext är en receptbelagd behandling som tillverkas av läkemedelsföretaget ALK. Jext innehåller samma verksamma ingrediens som EpiPen och verkar på samma sätt.

 1. Färdigfylld adrenalinpenna
 2. Används vid allvarliga allergiska reaktioner, som anafylaktisk chock
 3. Injiceras intramuskulärt

Eftersom vissa användare, i vissa fall, kan behöva två pennor för att behandla en reaktion rekommenderas patienter med anafylaktiska allergier att bära två med sig.

Allergier är ett sjukdomstillstånd som spänner över ett brett spektrum av reaktioner, från de som visar relativt milda eller gradvisa symptom till de som kan få allvarliga eller i vissa fall livshotande reaktioner orsakade av insektsstick eller -bett, födoämnen eller läkemedel. Många allergier, som hösnuva eller dermatit, kan orsaka kraftiga obehag och irritation men är ofta inte livshotande.

Anafylax är dock en medicinsk nödsituation. Reaktioner av denna typ tenderar att orsaka en plötslig och mycket kraftig uppkomst av symptom, ofta som reaktion mot kontakt med vissa livsmedel (nötter och skaldjur är vanliga utlösare) eller insektsbett, inte minst getingbett. Allergi mot vissa läkemedel kan också orsaka en anafylaktisk reaktion.

Symptom

Symptom vid en anafylaktisk reaktion kan variera och de kan angripa huden, ögonen, läpp och hals. Vanliga symptom är:

 • Klåda, särskilt under fötterna, i handflatorna eller hårbotten
 • Stickande känsla i munnen
 • Svullnad i mun, svalg, läppar och ögon
 • Klåda, rodnad eller nässelutslag (som kan träda fram vart som helst på kroppen)
 • Yrsel, ångest, kallsvett
 • Andnöd
 • Plötslig svaghetskänsla, blodtrycksfall, svimning
 • Förlorat medvetande

I särskilt svåra fall kan luftvägarna svälla till en grad som orsakar obstruktion och andningssvårigheter och slutligen ett blodtrycksfall som kan orsaka hjärtsvikt. Kritiska symptom på en allergisk reaktion är att man får svårt att andas, att mun och svalg svullnar och att man upplever en plötslig svaghet samt en stadig försämring.

Vad utlöser anafylaxi?

Denna typ av respons är ett resultat av att immunsystemet reagerar på vissa stimuli som det uppfattat som ett hot. I ett försök att skydda kroppen från stimulin eller allergenet frisätts en kemikalie i kroppen. Denna kemikalie, i sin tur, har en inflammatorisk effekt och orsakar även utvidgning av blodkärlen. Som ett resultat faller blodtrycket dramatiskt och svullnad i vävnader uppstår.

Den verksamma ingrediensen i Jext är adrenalin. Adrenalinet utför sin verkan på alfa-adrenerga receptorer och beta-adrenerga receptorer. Dessa receptorer är kopplade till blodkärlen och genom att stimulera dem möjliggör adrenalinet att de drar ihop sig, vilket sedermera ökar blodtrycket och blodflödet. Adrenalin bidrar också till att minska sammandragningar i luftvägsmusklerna, vilket underlättar andningen.

Personer som lever med en allergi bör vara beredda på att eventuella besvär eller reaktioner kan uppstå. De med allvarliga allergier och anafylaxi kommer rådas av sin läkare att bära adrenalinpenna med sig hela tiden.

Hos Treated.com kan du smidigt, snabbt och säkert få eller förnya ditt recept på Jext. Genom vår smarta påminnelsetjänst kan du även se till att bli påmind i tid till din nästa receptförnyelse med ett SMS eller per e-post. För att få ditt ärende granskat av en av våra legitimerade läkare behöver du fylla i ett medicinskt frågeformulär - detta behöver du emellertid inte fylla i igen när du förnyar ett recpet, så länge inga väsentliga skillnader i din allmänhälsa ägt rum. Godkända beställningar levereras nästföljande arbetsdag.

Beställ nu
Senast granskat:  25-08-2020
Bruksanvisning

Så använder du Jext

Försäkra dig alltid om att du väl förstått hur och när du ska använda Jext innan du fått detta läkemedel. Följ bruksanvisningen (som finns i den bifogade bipacksedeln, som kan laddas ner nedan) mycket noga. Det rekommenderas, i tillägg till detta, att dina familjemedlemmar, vårdare, lärare eller din partner också får instruktioner i korrekt användning av Jext.

 1. Ta Jext enligt din läkares anvisningar.
 2. En penna innehåller 300 mg adrenalin och innehåller en enda vuxendos.
 3. Pennan ska användas vid första tecken på allergisk reaktion.
 4. Efter kontakt med en allergen ska du så snart som du kan försöka avlägsna det allergiska ämnet från kroppen. Det kan hända att gadden efter ett getingstick fortfarande sticker ut, eller att du fortfarande har en matbit i munnen. Avlägsna dessa.
 5. När Jext ska användas, ta bort den gula kåpan.
 6. Jext kan injiceras genom kläder eller direkt genom huden. Läkemedlet ska injiceras intramuskulärt (injiceras i låret).
 7. Tryck Jext hårt mot lårets yttersida, i den största delen av lårmuskeln.
 8. Håll pennan stadigt med 90 graders vinkel, under 10 sekunder, tills du hör ett klick. När du trycker Jext skjuts en nål ut, som går in i lårmuskeln och fördelar en dos adrenalin.
 9. För bort pennan och massera injektionsstället i ungefär 10 sekunder.
 10. Efter att du har injicerat Jext ska du omedelbart ringa 112 för akutvård.
 11. Om symptomen kvarstår kan du eventuellt administrera en andra dos efter 5-15 minuter, om din läkare har bedömt detta förlopp lämpligt i förväg. Du måste använda en andra injektionspenna för detta eftersom varje penna endast innehåller en enstaka dos.

Observera att punkterna ovan endast är en sammanfattning av hur du använder Jext. Det är mycket viktigt att du tar dig tiden att läsa igenom bipacksedeln när du använder Jext. Din läkare kommer förse dig och även personer i din närhet med anvisningar om hur läkemedlet ska användas i en nödsituation. Rådfråga alltid läkare eller sjukvårdspersonal om du fortfarande är osäker på hur du ska ta Jext.

Jext bipacksedel hos FASS

Ladda ner bipacksedel för Jext från FASS

Senast granskat:  25-08-2020
Vänligen läs bipacksedeln för detta läkemedel noggrant innan användning:

Adrenalinpenna 300 mcg

Biverkningar

Jext: biverkningar, varningar och försiktighet

Det är viktigt att du känner till de eventuella biverkningar som kan orsakas av Jext.

Följande biverkningar har registrerats i samband med användande av adrenalin (förekommer hos okänt antal användare): oregelbunden hjärtrytm, högt blodtryck, bröstsmärta, sammandragning av blodkärlen, svettningar, illamående, kräkningar, andningssvårigheter, huvudvärk, yrsel, svaghetskänsla, tremor, ångest, hallucinationer, svimning och förändringar i blodet, som t.ex. ökade blodsockernivåer, minskade kaliumnivåer i blodet och skadlig ansamling av syra i kroppen.

I den bifogade bipacksedeln hittar du en omfattade förteckning över eventuella biverkningar som kan orsakas av Jext.

Andra läkemedel och Jext

Din läkare behöver veta om du tar några andra läkemedel, inklusive följande: antidepressiva medel, såsom tricykliska antidepressiva preparat eller monoaminoxidashämmare, läkemedel mot Parkinsons sjukdom som COMT-hämmare, behandlingar som ökar känsligheten för arytmier, som digitalis eller kinidin, eller alfa-blockerare eller beta-blockerare.

Andra sjukdomar och Jext

Tala om för din läkare om du har eller har haft: hjärtsjukdom, överaktiv sköldkörtel, högt blodtryck, diabetes, tumör i binjurarna, glaukom, njursjukdom eller prostatasjukdom eller låga eller höga kaliumnivåer i blodet.

Graviditet

Om du är gravid och har anafylaxi ska du alltid bära med dig din adrenalinpenna då ditt barns liv kan vara i fara.

Körförmåga och hantering av maskiner

Du ska inte köra bil eller hantera maskiner efter att du har tagit Jext. Ring genast 112 efter att du tagit detta läkemedel.

Oavsiktlig injektion

Om du eller någon annan oavsiktligen injicerat detta läkemedel ska du uppsöka läkare. Oavsiktlig injektion av adrenalin kan leda till minskat blodflöde.

Senast granskat:  25-08-2020
Vänligen läs bipacksedeln för detta läkemedel noggrant innan användning:

Adrenalinpenna 300 mcg

Vanliga frågor: Jext

Vanliga frågor: Jext

Kan jag dricka alkohol när jag tar Jext?

Om du har anafylaktisk allergi rekommenderas det vanligen att du inte dricker för stora mängder alkohol om du befinner dig i en miljö där allergener kan uppstå och utgöra en risk, eftersom detta kan påverka din kapacitet att administrera injektionspennan. Efter användning ska alkohol undvikas, och akutvård uppsökas.

Kan jag köra bil när jag använder Jext?

Det är inte säkert att köra bil i samband med en allvarlig allergisk reaktion. Ring ambulans och kör inte bil igen förrens din läkare uttryckligen klargjort för dig att det är säkert.

Kan Jext användas när jag är gravid?

Informera alltid din läkare om du är gravid eller ammar.

Om du är gravid ska du fortfarande använda denna behandling vid anafylaxi för att skydda både dig själv och ditt barn.

Hur ska Jext förvaras?

Förvara Jext i en säker miljö, under 25°C och utom syn- och räckhåll för barn. Jext ska inte förvaras kylt och får inte frysas.

Vätskan i injektionspennan ska mycket noggrant granskas på regelbunden basis. Vätskan ska vara klar och färglös. Om den inte är det ska pennan ersättas.

Om du beställt Jext från Treated.com erbjuder vi alltid att återkomma med en påminnelse när det är dags att förnya ditt recept.

Kan jag vara allergisk mot Jext?

Jext innehåller: adrenalin, natriumklorid, natriummetabisulfit (E223), saltsyra och vatten för injektionsvätskor.

Kan jag köpa Jext receptfritt?

Nej. Jext är en receptbelagd adrenalinspruta som endast ges ut till patienter med anafylaxi. För att få eller förnya ditt befintliga recept på Jext kan du fylla i vårt medicinska frågeformulär.

Är Jext rätt behandling för mig?

Om du har anafylaxi ska du alltid bära din adrenalinspruta med dig. Detta kan potentiellt rädda ditt liv.

Du kan begära ditt recept på Jext genom att fylla i vårt medicinska frågeformulär, vilket endast tar ett par minuter. Därefter kommer din beställning att granskas utav en av våra legitimerade läkare. Om din beställning har blivit godkänd av en av våra läkare levereras Jext hem till dig nästa arbetsdag.

Senast granskat:  25-08-2020
Treated.com har betyget 4,5 av 5 av 1373 kunder på TrustPilot!
En himla smidig process!
Att få professionell hjälp när det passar dig har aldrig varit enklare eller säkrare.
 • Sök efter läkemedel

  Hitta den behandling du behöver.
 • Medicinskt frågeformulär

  En legitimerad förskrivare granskar dina uppgifter.
 • Expressleverans

  Spårbar leverans nästa dag.
 • Receptförnyelse

  Förnya ditt recept smidigt och snabbt online.

Inga läkemedel eller sjukdomar matchade din sökning. Du hittar alla våra läkemedel här