ALLMÄNNA VILLKOR

Senast uppdaterad: 2021-12-3

INFORMATION OM OSS

Dessa användarvillkor (“Villkor”) reglerar din användning av vår onlineplattform, se.treated.com ("Webbplatsen"), som ägs, drivs och kontrolleras av Webcare Group Ltd t/a treated.com, såväl som de tjänster och produkter som görs tillgängliga för tjänstens användare via Webbplatsen.

Vi är Webcare Group Ltd t/a treated.com, ett företag registrerat i England och Wales med företagsnummer 06790962 och vårt registrerade kontor på Unit 18 Waters Meeting, Britannia Way, Bolton, Storbritannien, BL2 2HH ("Operatören", "vi" eller "oss"). Vi ansvarar för driften av Webbplatsen. .

Vi samarbetar med diverse hälso- och sjukvårdspersonal (“Leverantörer”) när det gäller tillhandahållande av medicinska konsultationer för telehälsa online, utfärdande av privata recept och tillförsel och leverans av produkter samt säker meddelandehantering mellan dem och tjänstens användare.

DEFINITIONER OCH TOLKNING

"Produkter" betyder de läkemedel som tillhandahålls via Webbplatsen.

"Leverantör" eller "Leverantörer" avser: (i) registrerade läkare som tillhandahåller de medicinska tjänster som du får via Webbplatsen; och (ii) registrerade apotek, som tillhandahåller de farmaceutiska tjänsterna och levererar och skickar de produkter som du får via Webbplatsen..

"Tjänster" avser de medicinska och farmaceutiska (kliniska) tjänsterna, som tillhandahålls via Webbplatsen, och plattformstjänsterna, genom vilka du kommer åt och använder Webbplatsen när du erhåller sådana medicinska och farmaceutiska (kliniska) tjänster.

"du" och "din" betyder dig, dina anhöriga om några, och alla andra personer som har tillgång till ditt användarkonto ("Patientkontot").

Orden "inkludera", "inkluderar" och "inklusive" anses följas av orden "utan begränsning"; ordet "eller" är inte exklusivt; och orden "häri", "härav", "härmed" och "härunder" hänvisar till dessa Villkor som helhet.

ÅTKOMST TILL WEBBPLATSEN

 Läs dessa Villkor noggrant och se till att du förstår dem. Om du vill få tillgång till produkter eller Tjänster via Webbplatsen kommer du att bli ombedd att godkänna dessa Villkor. Om du inte accepterar dessa Villkor kommer du inte att få tillgång till Produkter eller Tjänster via Webbplatsen.

Genom att klicka på "acceptera" bekräftar du att du har läst, förstått och accepterar alla villkor som finns i dessa Villkor och vår integritetspolicy.

Produkter och Tjänster som är tillgängliga via Webbplatsen är avsedda att nås av tjänstens användare som har hemvist i en medlemsstat i Europeiska unionen. Det är ditt ansvar att verifiera om det är lagligt för dig att få tillgång till dessa Produkter och Tjänster från ditt medlemsland.

Inga användare under 18 år: För att få tillgång till Webbplatsen intygar och garanterar du att du är minst 18 år gammal och att du har kapacitet att ingå ett bindande avtal som skapar juridiska förpliktelser i enlighet med lagarna i din medlemsstat.

Om du är under 18 år, försök inte att registrera dig på Webbplatsen eller lämna någon personlig information om dig själv till oss.

Utan hinder av paragraf 3.5, om vi samlar in personlig information från någon som är under 18 år, kommer vi omedelbart att radera den informationen.

Om du tror att vi har samlat in personlig information från någon som är under 18 år, vänligen kontakta oss.

TJÄNSTER

Tjänster som tillhandahålls

 1. Operatören erbjuder en onlinekommunikationsplattform för Leverantörer och tjänstanvändare att ansluta via Webbplatsen genom användning av asynkron telekommunikationsteknik, video och andra kommunikationsverktyg. Webbplatsen underlättar kommunikationen mellan Leverantörer och tjänsteanvändare för att möjliggöra tillhandahållande av Tjänster och Produkter.
 2. Vardera Leverantör får åtkomst till Webbplatsen som ett sätt att kommunicera med dig. All medicinsk rådgivning som du får från en Leverantör via en Tjänst tillhandahålls av sådan Leverantör och inte av Operatören.
 3. Du är medveten om att ditt förtroende för samtliga råd eller information som tillhandahålls av en Leverantör via Webbplatsen och tjänster enbart sker på din egen risk och, i den utsträckning det är tillåtet enligt lag, tar du ansvar för alla associerade risker.
 4. Du kommer att kunna få åtkomst till vissa Leverantörer baserat på informationen som du skickar till Webbplatsen.
 5. Vi kan komma att använda kvalificerade läkare för att göra en förhandsbedömning av din konsultation innan ett recept utfärdas, och vi kan komma att efterfråga ytterligare och kompletterande information från dig innan ett slutligt beslut fattas av den förskrivande läkaren.
 6. Du bör alltid rådfråga din kvalificerade sjukvårdspersonal med alla frågor eller funderingar som du kan ha angående dina individuella behov och eventuella medicinska tillstånd. All information som tillhandahålls av Operatören, eller i samband med kommunikation som stöds av Operatören, är endast avsedd i allmänt informationssyfte. Dina interaktioner med Leverantörer via Webbplatsen är inte avsedda att ersätta din relation med din ordinarie kvalificerade sjukvårdspersonal.

Ingen medicinsk vård eller rådgivning tillhandahålls av Operatören

 1. Operatören tillhandahåller inte medicinsk eller farmaceutisk (klinisk) rådgivning eller vård.
 2. Innehållet på Webbplatsen och Tjänsterna, inklusive utan begränsning, text, kopia, ljud, video, fotografier, illustrationer, grafik och andra bilder, är endast för informationsändamål och utgör inte klinisk rådgivning, diagnos, behandling eller rekommendationer av något slag från Operatören.
 3. Leverantörer är hälso- och sjukvårdspersonal som är registrerade inom ramen för sin kompetens. Leverantörerna är enskilt ansvariga för kvaliteten och lämpligheten av den kliniska vård och rådgivning som de förser dig med.
 4. Operatören rekommenderar eller stöder inte några specifika Leverantörer, tester, läkare, apotek, mediciner, produkter eller procedurer.
 5. Operatören tillhandahåller inte någon juridisk rådgivning eller representation på något sätt angående några juridiska frågor som är förknippade med någon rådgivning, information, varor eller tjänster som erbjuds av en Leverantör, inklusive men inte begränsat till eventuella efterlevnadsförpliktelser eller steg som är nödvändiga för att följa eventuella bestämmelser.
 6. Operatören lämnar inga utfästelser eller garantier om utbildningen eller skickligheten hos någon Leverantör som tillhandahåller Tjänster och Produkter via Webbplatsen.

Inte för nödsituationer

 1. Tjänster och Produkter som är tillgängliga via Webbplatsen är inte lämpliga för akut medicinsk behandling. OM DU UPPLEVER EN MEDICINSK NÖDSITUATION, BÖR DU KONTAKTA DITT NATIONELLA ELLER LOKALA NÖDNUMMER OMEDELBART.
 2. Du bör inte ignorera eller fördröja att söka medicinsk rådgivning baserat på vad som visas eller inte visas på Webbplatsen.
 3. Du bör söka akut hjälp eller följa upp vård när det rekommenderas av en Leverantör eller när det annars behövs.
 4. YDu bör fortsätta att rådgöra med din vanliga kvalificerade hälso- och sjukvårdspersonal och annan hälso- och sjukvårdspersonal, som rekommenderas av dem eller en Leverantör.
 5. Sök alltid råd från en läkare eller annan kvalificerad sjukvårdspersonal angående frågor du har angående ett medicinskt tillstånd och innan du avbryter, påbörjar eller ändrar någon behandling.

Risker med telehälsotjänster

 1. Genom att använda dessa Tjänster vidkänner du de potentiella riskerna förknippade med telehälsotjänster, vilka inkluderar men inte är begränsade till följande:
  1. information som överförs kanske är otillräcklig (t.ex, dålig upplösning av bilder) för att möjliggöra lämpliga medicinska eller hälsovårdsrelaterade beslut
   av Leverantören;
  2. förseningar i utvärdering eller behandling kan uppstå på grund av fel på elektronisk utrustning;
  3. brist på tillgång till dina journaler kan resultera i negativa läkemedelsinteraktioner eller allergiska reaktioner eller andra bedömningsfel; och
  4. även om de elektroniska systemen som vi använder innehåller nätverks- och mjukvarusäkerhetsprotokoll för att skydda integriteten och säkerheten för hälsoinformation, kan dessa protokoll misslyckas och orsaka intrång i
   din hälsoinformation.

Receptpolicy

 1. Operatören rekommenderar inte någon specifik Produkt.
 2. Om en Leverantör förskriver en produkt, kommer han/hon att begränsa dess utbud baserat på relevanta nationella eller EU-föreskrifter och kommer endast att förskriva en produkt enligt hans/hennes eget kliniska godtycke och professionella bedömning.
 3. Operatören ger ingen garanti för att ett recept kommer att utfärdas till dig.
 4. Leverantörer kommer endast att förskriva en Produkt med antingen ett EU- eller nationellt marknadsföringstillstånd för den relevanta medlemsstaten.
 5. Beroende på nationella lagar och förordningar i den relevanta medlemsstaten där Leverantören och du befinner dig, kommer recept att utfärdas på något av följande sätt:
  1. direkt till dig via e-post eller på annat sätt;
  2. till ett leverantörsapotek som är beläget i din bosättningsmedlemsstat, förutsatt att receptet kan skickas via e-post eller något
   annat elektroniskt eller annat sätt; eller
  3. till ett leverantörsapotek som är beläget i någon annan medlemsstat, förutsatt att det är lagligt tillåtet att skicka produkter till den relevanta
   destinationen.
 6. Innan du gör vardera beställning kommer du att informeras om det receptfutbud som finns tillgängligt i ditt medlemsland.
 7. Om du vägrar något av alternativen i receptutbudet som beskrivs i paragraf 4.5.5, kommer du inte att kunna slutföra din beställning och du måste skaffa den föreskrivna Produkten på annat sätt.
 8. Leverantörer förbehåller sig rätten att neka dig åtkomst till Tjänster och Produkter om de anser att det föreligger faktisk eller potentiellt missbruk av Tjänster eller Produkter efter eget godtycke.
 9. Du bekräftar och samtycker till att alla recept som du förvärvar från en Leverantör enbart kommer att vara för ditt personliga bruk.
 10. Du samtycker till att fullständigt och noggrant läsa all försedd produktinformation och etiketter, samt att kontakta en läkare eller apotekspersonal om du har några frågor angående receptet.

Inte en försäkringsprodukt

 1. Operatören är inte en försäkringsgivare, Tjänsterna är inte försäkringsprodukter och de belopp som du betalar till Operatören är inte försäkringspremier. Om du önskar någon typ av sjukförsäkring eller annan försäkring måste du köpa en sådan försäkring separat, eller se till att du har tillgång till eller är berättigad till ett offentligt hälsosystem i din bosättningsmedlemsstat.
TILLGÄNGLIGHET TILL TJÄNSTER

Webbplatsen och dess Tjänster är endast tillgängliga för tjänsteanvändare som har hemvist i en medlemsstat inom Europeiska Unionen. Tillgång till och användning av Webbplatsen eller dess Tjänster begränsas uteslutande till användare som befinner sig i en medlemsstat i Europeiska unionen där dessa Tjänster är tillgängliga.

Tjänsterna är inte tillgängliga för tjänstanvändare som befinner sig utanför Europeiska unionen. Åtkomst till Webbplatsen eller Tjänsterna från jurisdiktioner där Webbplatsens innehåll är olagligt, eller där vi inte erbjuder tjänsterna, är förbjudet.

Du intygar att du inte är en person som är förhindrad att registrera dig för eller ta emot tjänsterna enligt lagarna i Europeiska unionen eller andra tillämpliga nationella lagar i en medlemsstat.

SEKRETESS

Du samtycker till att information som tillhandahålls av dig i samband med dessa Tjänster, Produkter och Webbplatsen ska styras av vår integritetspolicy, som härmed införlivas och görs till en del av dessa Villkor genom referens.

BESTÄLLNING OCH KÖP AV TJÄNSTER

Prenumerationsvillkor

 1. Om du köper en prenumeration i samband med vissa Tjänster och Produkter är din prenumeration löpande och kommer automatiskt att förnyas i slutet av den tillämpliga prenumerationsperioden, såvida du inte pausar din prenumeration före slutet av den då aktuella prenumerationsperioden genom att klicka på pausa i din patientmedlemsprofil.
 2. Priset för din prenumeration kan ändras från en tid till annan och under sådana omständigheter kommer vi att göra rimliga ansträngningar för att meddela dig eventuella prisändringar i förväg. Prisändringar träder i kraft vid början av nästa prenumerationsperiod efter datumet för prisändringen. I enlighet med tillämplig lag accepterar du det nya priset genom att fortsätta använda Tjänster eller acceptera Produkter efter att prisändringen träder i kraft. Om du inte samtycker till en prisändring har du rätt att avvisa ändringen genom att avregistrera dig innan prisändringen träder i kraft.

Typografiska fel och felaktig prissättning

 1. Om något pris som anges på Webbplatsen är felaktigt på grund av typografiska fel eller fel i prisinformation som tagits emot från en tredje part, har vi rätt att vägra eller annullera alla beställningar som har gjorts till det felaktiga priset. Vi har rätt att vägra eller avbryta sådana beställningar oavsett om beställningen har bekräftats eller inte och om ditt Patientkonto har debiterats. Om ditt Patientkonto redan har debiterats för köpet och din beställning annulleras, kommer vi omedelbart att kreditera ditt Patientkonto för beloppet för debiteringen.

Onlinebetalningar

 1. När du köper Tjänster och Produkter via Webbplatsen, ska det totala priset du betalar omfatta följande:
  1. det pris som ska betalas för den medicinska Tjänsten;
  2. priset som ska betalas för den farmaceutiska Tjänst och tillförsel och försändelse/leverans av Produkten;
  3. priset som ska betalas för dig för att använda och få tillgång till Webbplatsen och dess funktioner via ditt Patientkonto med avseende på dessa medicinska och farmaceutiska Tjänster och Produkter; och
  4. eventuella tillämpliga skatter.
 2. Vi accepterar alla betalningsmetoder eller system som är auktoriserade inom EU, inklusive autogiro (observera att det kan bli en liten försening för den första betalningen om du väljer denna betalningsmetod), betal- och kreditkort, och tredje partplattformar. Om ett kreditkortskonto används för en transaktion, kan vi erhålla ett förhandsgodkännande för ett belopp upp till betalningsbeloppet. Om du registrerar dig för att göra återkommande betalningar automatiskt, kommer alla avgifter och avgifter att faktureras till det Patientkonto som du anger under registreringsprocessen på Webbplatsen. Om du vill ange en annan betalningsmetod eller om det sker en förändring som påverkar ditt betalningssätt eller system (t.ex. om du vill ändra ditt kredit- eller betalkort), måste du ändra din information online. Detta kan tillfälligt försena din möjlighet att göra onlinebetalningar medan vi verifierar din nya betalningsinformation.
 3. Du intygar och garanterar att, om du gör onlinebetalningar:
  1. all betalkontoinformation som du tillhandahåller är sann, korrekt och fullständig;
  2. avgifter som du ådrar dig kommer att betalas av den relevanta institutionen;
  3. du kommer att betala de avgifter som du ådrar dig i de angivna beloppen, inklusive, utan begränsning, eventuella tillämpliga skatter; och
  4. du är den person i vars namn betalningsmetoden utfärdades och du är behörig att göra ett köp eller annan transaktion med den
   relevanta betalningsmetoden.
 4. Du kommer att ges möjlighet att lägga till flera betalningsmetoder till ditt Patientkonto som betalningsalternativ, med en av dessa som ditt standardalternativ. Om betalning från ditt standardalternativ inte godkänns eller misslyckas, kommer vi automatiskt att försöka ta betalning från någon av de andra betalningsmetoderna som du har registrerat på ditt Patientkonto.

Samtycke för återkommande avgifter

 1. Du samtycker till och godkänner att betalningsmetoden debiteras automatiskt för dessa Tjänster och Produkter, enligt den publicerade prissättningen på Webbplatsen, som kan ändras när som helst. Om vi ​​av någon anledning inte kan säkra pengar från din betalningsmetod, inklusive, men inte begränsat till, otillräckliga medel på betalkontot eller otillräcklig eller felaktig information som du har lämnat när du skickar elektronisk betalning, kan vi vidta ytterligare indrivningsåtgärder, inklusive tillämpning av avgifter i den utsträckning lagen tillåter.
 2. Du har rätt att återkalla denna auktorisering genom att logga in på ditt Patientkonto och pausa din prenumeration innan nästa planerade förnyelse.

Patienternas egenbetalning

 1. Tjänster och Produkter betalas till 100% av våra patienter. Genom att godkänna dessa Villkor godkänner du att oavsett om du har sjukförsäkring eller inte, vare sig den är offentlig eller privat, kanske din försäkring inte täcker kostnaden för dessa Tjänster och Produkter.
 2. Det är ditt ansvar att känna till dina förmåner och hur de kommer att tillämpas på dina förmånsbetalningar, och vi tar inget ansvar för att förstå, ha kunskap om eller vara bundna av villkoren för sådan försäkring.
 3. Genom att acceptera dessa Villkor väljer du att köpa Tjänster och Produkter som eventuellt täcks av din försäkring om du har fått dessa tjänster från en annan leverantör. Du har valt Tjänster och Produkter för köp på självbetalningsbasis. Med andra ord, du har uppmanat oss och Leverantörerna att behandla ditt köp av dessa Tjänster och Produkter som om du vore en oförsäkrad patient och du samtycker till att vara 100 % ansvarig för full betalning av det angivna priset för samtliga Produkter och Tjänster. Du bekräftar att det inte finns någon garanti för att ditt försäkringsbolag kommer att göra någon betalning på kostnaden för de Produkter eller Tjänster som du har köpt via Webbplatsen, och du bör göra alla verifieringar i detta avseende innan du gör din beställning eller gör en köp eller prenumeration.
 4. Vi kommer att förse dig med avgifterna, i förväg, för de Produkter och Tjänster som du har begärt. Genom att acceptera dessa Villkor samtycker du till att betala dessa avgifter i sin helhet som självbetalande patient och väljer att inte använda en försäkringsförmån. Du kan få ett urval av olika Tjänster, tillsammans med deras priser. Du har valt Tjänsterna och är villig att acceptera det fulla ekonomiska ansvaret för sådan betalning.

Ångerrätt / annullering

 1. Produkter kommer sannolikt att försämras eller förfalla snabbt; de kan inte returneras, bytas ut eller återbetalas. Du har dock rätt att rimligen inspektera dina produkter, som du skulle göra i en butik, men du kan inte returnera varor som du har använt, såvida du inte returnerar dem för att de är skadade eller felaktiga.
 2. För Produkter som inte är läkemedel, och i enlighet med bestämmelserna i EU-direktivet 2011/83 från Europaparlamentet och rådet av den 25 oktober 2011 om konsumenträttigheter, har du rätt att avbryta alla transaktioner som görs online inom fjorton (14) dagar efter den relevanta transaktionen. Du måste returnera alla sådana Produkter som mottagits inom fjorton (14) dagar efter mottagandet, varvid det noteras att varje retur inom fjorton (14) dagar efter den relevanta transaktionen ska anses uppfylla detta krav. Du får inte i något fall returnera någon Produkt som har öppnats, och du kommer inte att få någon återbetalning om vi eller någon leverantör skulle ta emot en returnerad produkt som har öppnats. Detsamma ska gälla för alla Tjänster som har tillhandahållits före eller samtidigt som din annullation.

Leverans av produkterna

 1. Alla Produkter som annonseras på Webbplatsen kommer att skickas till dig direkt av en apoteksleverantör.
BEHÖRIGHET, ÅTKOMST, SÄKERHET OCH BEGRÄNSNINGAR

Du samtycker till att skapa ditt Patientkonto fullständigt, korrekt och sanningsenligt, inklusive men inte begränsat till ditt namn, postadress, telefonnummer, e-postadress och lösenord, som blir ditt Patientkonto ID och legitimation. Patientkonto ID eller autentiseringsuppgifter är personliga för dig, och du är ensam ansvarig för att upprätthålla konfidentialiteten för ditt Patientkonto ID eller dina autentiseringsuppgifter, och för alla aktiviteter som sker under ett sådant Patientkonto ID eller autentiseringsuppgifter. Du samtycker till att förbjuda någon annan att använda ditt Patientkonto ID eller dina autentiseringsuppgifter och samtycker till att omedelbart meddela oss om faktisk eller misstänkt obehörig användning av ditt Patientkonto ID eller autentiseringsuppgifter eller andra säkerhetsproblem som du blir medveten om.

Du är förbjuden att bryta mot eller försöka kränka Webbplatsens säkerhet, inklusive, utan begränsning:

 1. komma åt data som inte är avsedd för en sådan användare eller logga in på en server eller ett konto som användaren inte har behörighet att komma åt;
 2. försök att undersöka, skanna eller testa sårbarheten hos ett system eller nätverk eller att bryta mot säkerhets- eller autentiseringsåtgärder utan lämplig auktorisation; eller
 3. komma åt eller använda Webbplatsen eller någon del därav utan tillstånd, i strid med dessa Villkor eller tillämplig lag.

Du får inte använda någon scraper, crawler, spider, robot eller andra automatiserade medel av något slag för att komma åt eller kopiera data på Webbplatsen, djuplänka till någon funktion eller innehåll på Webbplatsen, kringgå våra rubriker för uteslutning av robotar eller andra åtgärder som vi kan använda för att förhindra eller begränsa åtkomst till Webbplatsen.

Brott mot system- eller nätverkssäkerhet kan leda till civilrättsligt eller straffrättsligt ansvar. Vi kan undersöka händelser som kan involvera sådana överträdelser och kan involvera, och samarbeta med, brottsbekämpande myndigheter för att åtala användare som är inblandade i sådana överträdelser. Du samtycker till att inte använda någon enhet, programvara eller rutin för att störa eller försöka störa Webbplatsens funktion eller någon aktivitet som bedrivs på Webbplatsen.

Om du väljer, eller om du förses med, en användaridentifikationskod, lösenord eller annan information som en del av våra säkerhetsrutiner, måste du behandla sådan information som konfidentiell. Du får inte avslöja det för någon tredje part.

Vi har rätt att när som helst inaktivera alla användaridentifieringskoder eller lösenord, oavsett om de har valts av dig eller tilldelats av oss, och att återkalla din åtkomst till Webbplatsen och ditt Patientkonto om du enligt vår rimliga uppfattning har underlåtit att följa något av dessa Villkor. Om du vet eller misstänker att någon annan än du känner till din användarkod eller lösenord, måste du omedelbart meddela oss via Kontakta oss.

ELEKTRONISK KOMMUNIKATION

När du använder Webbplatsen eller dess Tjänster, eller skickar e-post, meddelanden och annan kommunikation från din stationära eller mobila enhet till oss, kommunicerar du med oss ​​elektroniskt.

Du samtycker till att ta emot kommunikation från oss elektroniskt.

YoDu samtycker till att:

 1. alla avtal och samtycken kan undertecknas elektroniskt; och
 2. alla meddelanden, upplysningar och annan kommunikation som vi tillhandahåller dig elektroniskt uppfyller alla juridiska krav på att sådana meddelanden och annan kommunikation ska vara skriftlig.

Vi och samtliga Leverantörer kan kontakta dig via telefon, post eller e-post för att verifiera din kontoinformation. Vi och samtliga Leverantörer kan begära ytterligare information från dig och du accepterar att tillhandahålla sådan ytterligare information för att säkerställa att du inte bedrägligt har skapat ditt konto. Om du inte tillhandahåller denna information på det sätt som begärts inom fjorton (14) dagar efter begäran förbehåller vi oss rätten att stänga av, avbryta eller neka din åtkomst till och användning av Webbplatsen och dess Tjänster tills du lämnar informationen till oss som begärts.

SAMTYCKE TILL ATT MOTTA SAMTAL, SMS OCH VIDEOINSPELNING

Genom att uppge ditt mobilnummer samtycker du till att bli kontaktad av eller på uppdrag av Operatören på det mobilnummer som du har angett, inklusive samtal och textmeddelanden, för att få viss information och kommunikation relaterade till Produkter eller Tjänster (t.ex, förloppssuppdateringar, påminnelser etc.) eller Webbplatsen. Vi kan komma att bekräfta, om t du har valt bort det via sms. Om du prenumererar på flera typer av textmeddelanden från oss kan vi avbryta prenumerationen på tjänsten som senast skickade ett meddelande till dig eller svara på ditt STOPP-meddelande genom att skicka ett sms till dig en begäran om att identifiera de tjänster som du vill stoppa. Observera att genom att återkalla ditt samtycke kan vissa funktioner på Webbplatsen och vissa Tjänster inte längre vara tillgängliga för dig. Tänk på att om du slutar ta emot textmeddelanden från oss kanske du inte får viktig och användbar information samt påminnelser om dina tjänster.

ÄGANDE AV WEBBPLATSEN OCH RELATERAT MATERIAL, YTTERLIGARE BEGRÄNSNINGAR

Alla sidor på Webbplatsen och allt material som görs tillgängligt för nedladdning tillhör Operatören, eller dess licensgivare eller leverantörer, beroende på vad som är tillämpligt. Webbplatsen är skyddad av tillämpliga nationella och internationella upphovsrätts- och varumärkeslagar.

Med förbehåll för dessa Villkor och betalning av alla tillämpliga avgifter, ger vi dig en återkallbar, icke-överlåtbar (förutom enligt nedan), personlig, icke-exklusiv licens att använda objektkodversionen av Webbplatsen.

Alla rättigheter som inte uttryckligen ges till dig i dessa Villkor är reserverade och behålls av oss eller våra licensgivare, Leverantörer, utgivare, rättighetsinnehavare eller andra innehållsleverantörer.

Varken Webbplatsen och dess Tjänster, eller någon del av Webbplatsen och dess Tjänster, får reproduceras, dupliceras, kopieras, säljas, säljas vidare, besökas eller på annat sätt utnyttjas för något kommersiellt syfte utan vårt uttryckliga skriftliga medgivande. Du får inte rama in eller använda inramningstekniker för att bifoga något varumärke, logotyp eller annan äganderättsinformation (inklusive bilder, text, sidlayout eller form) av vår utan vårt uttryckliga skriftliga medgivande. Du får inte använda några metataggar eller någon annan "dold text" som använder vårt namn eller varumärken utan vårt uttryckliga skriftliga medgivande.

Du får inte missbruka Webbplatsen eller dess Tjänster. Du får endast använda Webbplatsen och tjänsterna enligt lag. Innehållet på Webbplatsen, inklusive utan begränsning filer, dokument, text, fotografier, bilder, ljud och video och allt material som nås via eller görs tillgängligt för användning eller nedladdning via Webbplatsen får inte kopieras, distribueras, modifieras , reproduceras, publiceras eller användas, helt eller delvis, utom för ändamål som godkänts eller godkänts skriftligen av oss. Du får inte rama in eller använda inramningstekniker för att innesluta, eller djuplänka till, namn, varumärken, servicemärken, logotyper, innehåll eller annan äganderättslig information (inklusive, utan begränsning, bilder, text, sidlayout eller form) av Operatör utan vårt uttryckliga skriftliga medgivande.

INFORMATIONENS RIKTIGHET, FUNKTIONALITET

Även om vi försöker säkerställa integriteten och korrektheten hos Webbplatsens och tjänstebeskrivningarna, lämnar vi inga utfästelser, garantier eller garantier överhuvudtaget beträffande korrektheten eller riktigheten av Webbplatsen, tjänstebeskrivningar och annat innehåll på platsen. Det är möjligt att Webbplatsen kan innehålla typografiska fel, felaktigheter eller andra fel, och att obehöriga tillägg, raderingar och ändringar kan göras på Webbplatsen av tredje part. I händelse av att en felaktighet uppstår, vänligen meddela oss så att den kan korrigeras.

Informationen på Webbplatsen kan ändras eller uppdateras utan föregående meddelande.

Dessutom kommer vi inte ha något ansvar eller skyldighet för information eller innehåll som publiceras på Webbplatsen från någon tredje part som inte är ansluten till Operatören.

Vi förbehåller oss fullständigt och eget godtycke med avseende på driften av Webbplatsen och dess Tjänster. Vi kan dra tillbaka, stänga av eller avbryta någon funktionalitet eller funktion på Webbplatsen eller Tjänsterna bland annat.

Vi är inte ansvariga för överföringsfel, korruption eller komprometterande av information som överförs via lokala eller utväxlingstelekommunikationsoperatörer.

Vi är inte ansvariga för att upprätthålla information som härrör från användningen av Webbplatsen eller med avseende på tjänsterna. Vi förbehåller oss rätten att behålla, ta bort eller förstöra all kommunikation eller information som publicerats eller laddats upp till Webbplatsen eller tjänsterna i enlighet med vår interna policy för arkivering eller förstörelse.

Bilderna av produkterna på Webbplatsen är endast för illustrativa syften.

Produkterna kan skilja sig från bilderna på Webbplatsen och vi tar inget ansvar för eventuell tillit som du kan sätta på riktigheten av bilderna som används på Webbplatsen.

Förpackningen för produkterna kan variera från en tid till annan till den som visas på bilderna på Webbplatsen.

Alla produkter som visas på Webbplatsen finns alltid kvar i mån av tillgång från relevant leverantör. Om produkten du har beställt inte är tillgänglig kommer vi att meddela dig så snart som möjligt och vi återbetalar din betalning omgående.

LÄNKAR TILL ANDRA WEBBPLATSER

Länkar till tredje parts webbplatser på Webbplatsen tillhandahålls endast för din bekvämlighet. Om du använder dessa länkar lämnar du Webbplatsen. Vi har inte granskat dessa tredje parts webbplatser och kontrollerar inte och är inte ansvariga för dessa webbplatser, deras innehåll eller tillgänglighet. Vi stöder eller gör därför inga representationer om dem, eller något material som finns där, eller några resultat som kan erhållas från att använda dem. Om du bestämmer dig för att komma åt någon av de tredje parts webbplatser som är länkade till Webbplatsen, gör du det helt på egen risk.

Du får länka till Webbplatsens hemsida, förutsatt att du gör det på ett sätt som är rättvist och lagligt och inte skadar vårt rykte eller drar fördel av det.

Du får inte upprätta en länk på ett sådant sätt att det antyder någon form av association, godkännande eller stöd från vår sida där inget existerar.

Du får inte skapa en länk till Webbplatsen på någon webbplats som inte ägs av dig.

Webbplatsen får inte ramas in på någon annan webbplats, och du får inte heller skapa en länk till någon annan del av Webbplatsen än hemsidan.

Vi förbehåller oss rätten att dra tillbaka länkningstillstånd utan föregående meddelande.

ANVÄNDARINFORMATION

Om du skickar, laddar upp, lägger upp eller överför någon hälsoinformation, medicinsk historia, tillstånd, problem, symtom, personlig information, samtyckesformulär, avtal, förfrågningar, kommentarer, idéer, förslag, information, filer, videor, bilder eller annat material till oss eller Webbplatsen ("Användarinformationen"), samtycker du till att inte tillhandahålla någon Användarinformation som:

 1. är falsk, felaktig, ärekränkande, kränkande, ärekränkande, olaglig, obscent, hotfull, trakasserande, bedrägligt, pornografiskt, skadligt eller som kan uppmuntra kriminellt eller oetiskt beteende;
 2. bryter mot eller gör intrång i någon persons eller enhets integritet, upphovsrätt, varumärke, klädsel, affärshemligheter eller immateriella rättigheter; eller
 3. innehåller eller överför ett virus eller någon annan skadlig komponent.

Du samtycker till att inte kontakta andra webbplatsanvändare genom oönskad e-post, telefonsamtal, utskick eller någon annan kommunikationsmetod.

Du representerar och garanterar för oss och samtliga Leverantörer att du har den lagliga rätten och auktorisationen att tillhandahålla all Användarinformation till oss och Leverantörerna för användning, enligt vad som anges häri och som krävs av oss och den relevanta Leverantören.

Du samtycker till att information som tillhandahålls av dig i samband med Tjänster och att Webbplatsen ska styras av vår integritetspolicy.

Du samtycker till att inte:

 1. gå in på Webbplatsen eller använda dess Tjänster på något olagligt sätt eller i något olagligt syfte;
 2. skicka eller överföra: (i) ett meddelande under ett falskt namn; eller (ii) all data, material, innehåll eller information (inklusive, utan begränsning, råd och rekommendationer) (kollektivt "Information") som är: (i) ärekränkande, obscent, bedräglig, falsk eller strider mot äganderätt eller immateriella rättigheter för någon annan person; eller (ii) innehåller eller främjar virus, mask, trojansk häst, tidsinställd bomb, skadlig programvara eller annan datorprogrammering eller kod som är utformad eller avsedd att skada, förstöra, avlyssna, ladda ner, störa, manipulera eller på annat sätt avbryta eller expropriera Webbplatsen eller Tjänsterna, personlig information, programvara, utrustning, servrar eller information eller underlätta eller främja hacking eller liknande beteende;
 3. utge sig för eller felaktigt framställa din identitet eller felaktigt ange eller felaktigt framställa din anknytning till en person eller enhet;
 4. manipulera, hacka, förfalska, kopiera, ändra eller på annat sätt korrumpera administrationen, säkerheten eller korrekt funktion av Webbplatsen eller Tjänsterna;
 5. använda robotar eller skript på Webbplatsen;
 6. försöka reverse engineering, reverse assembly, reverse kompilering, dekompilera, demontera, översätta eller på annat sätt ändra, lura eller skapa falska resultat från någon exekverbar kod, information på eller mottagen av Webbplatsen;
 7. ha något antivirus- eller antispionprogram igång som är inställt på att överskrida webbläsarens cookies-inställning;
 8. felaktigt identifiera avsändaren av något meddelande som överförts till Operatören;
 9. ändra attributionen eller ursprunget för elektronisk post, meddelanden eller inlägg;
 10. skörda eller samla in personlig hälsoinformation om någon annan individ som använder Webbplatsen eller Tjänsterna; och/eller
 11. göra intrång i eller underlätta intrång i någon parts upphovsrätt, patent, varumärke, affärshemlighet eller annan äganderätt, publicitet eller integritetsrätt för någon part, inklusive men inte begränsat till sådana rättigheter för tredje part.

Varning: Om du tillhandahåller falsk eller vilseledande information under några omständigheter när du använder Webbplatsen, kan ett recept utfärdas eller en Produkt eller Tjänst kan tillhandahållas baserat på sådan information, vilket kan få allvarliga och potentiellt livshotande konsekvenser. Genom att använda Webbplatsen och samtycka till dessa Villkor samtycker du till att inte tillhandahålla falsk, felaktig eller vilseledande information under några omständigheter. Att göra det skulle vara ett brott mot dessa Villkor.

Du samtycker till att försvara, ersätta och hålla skadelös Operatören och Leverantörerna från och mot alla anspråk, skador och utgifter från tredje part (inklusive, men inte begränsat till, rimliga advokatarvoden) mot eller åsamkats av oss som härrör från någon användarinformation som du laddar upp till eller överför via Webbplatsen eller brott mot denna klausul 14.

PÅSTÅENDEN OM INTRÅNG I UPPHOVSRÄTTEN

Vi respekterar immateriella rättigheter andra och förväntar användare av Webbplatsen att göra detsamma.

Vi frånsäger oss allt ansvar eller ansvar för upphovsrättsskyddat material som publiceras på Webbplatsen. Om du tror att ditt verk har kopierats på ett sätt som utgör upphovsrättsintrång, vänligen följ procedurerna nedan.

Vi kommer att svara omedelbart på meddelanden om påstådda intrång som rapporterats till oss.

Notifikation om påstådda intrång för innehåll som gjorts tillgängligt på Webbplatsen

 1. Om du är upphovsrättsinnehavare, auktoriserad att agera på uppdrag av en eller behörig att agera enligt någon exklusiv rätt enligt upphovsrätt, vänligen rapportera alla påstådda upphovsrättsintrång som äger rum på eller via Webbplatsen genom att skicka ett meddelande till oss (en "Upphovsrättsnotifikation"), som uppfyller följande krav:
  1. identifiera de upphovsrättsskyddade verk som du hävdar har kränkts;
  2. identifiera materialet eller länken som du hävdar gör intrång (eller föremål för intrångsaktivitet) och den åtkomst till vilken ska inaktiveras, inklusive
   åtminstone, om tillämpligt, webbadressen till länken som visas på Webbplatsen där sådant material kan hittas;
  3. ange din postadress, telefonnummer och, om tillgängligt, e-postadress;
  4. inkludera båda följande uttalanden i upphovsrättsmeddelandet:
   "Jag delger härmed att jag i god tro förmodar att den omtvistade användningen av det
   upphovsrättsskyddade materialet inte är auktoriserat av upphovsrättsinnehavaren, dess ombud
   eller lagen.”
   "Jag delger härmed att informationen i denna upphovsrättsnotifkation är korrekt
   och, enligt relevanta juridiska påföljder, att jag är ägare eller
   behörig att agera på uppdrag av ägaren av upphovsrätten eller en
   exklusiv rättighet enligt upphovsrätten som är påstås kränkt”;
  5. ange ditt fullständiga juridiska namn och din elektroniska eller fysiska signatur; och
  6. leverera detta upphovsrättsmeddelande, med alla artiklar ifyllda, till oss på: Kontakta oss
IMMATERIELL EGENDOM

Med undantag för din elektroniska journal behåller vi alla rättigheter, äganderätt och intressen i och till Webbplatsen, dess Tjänster och all information, dokumentation, programvara eller annat material på Webbplatsen och alla patent, upphovsrätter, affärshemligheter, varumärken, servicemärken eller annan immateriell egendom eller äganderätt i något av det föregående, förutom information om Webbplatsen, som är licensierad till oss (i så fall behåller licensleverantören alla rättigheter, äganderätt och intressen däri).

Informationen som är tillgänglig via Webbplatsen och dess Tjänster är Operatörens egendom. Du samtycker till att inte lagra, kopiera, modifiera, reproducera, återsända, distribuera, sprida, hyra, leasa, låna ut, sälja, publicera, sända, visa eller cirkulera sådan information till någon annan.

Användning, reproduktion, kopiering eller vidaredistribution av våra varumärken, servicemärken och/eller logotyper är strängt förbjudna utan vårt skriftliga tillstånd i förväg. Den omedelbart föregående meningen gäller även för tredje parts varumärken, tjänstemärken och logotyper som publiceras på Webbplatsen.

Ingenting som finns på Webbplatsen ska tolkas som ett beviljande, genom konsekvens, estoppel, friskrivning eller på annat sätt, någon licens eller rättighet att använda något varumärke, serviceemärke eller logotyp som
visas på Webbplatsen utan skriftligt tillstånd från Operatören. , eller tredje parts ägare till ett sådant varumärke, tjänstemärke eller logotyp. Webbplatsen kan innehålla andra äganderättsmeddelanden och upphovsrättsinformation, vars Villkor du samtycker till att följa.

Vi kan radera all information som du lämnar till oss, som vi efter eget godtycke anser vara bedräglig, kränkande, ärekränkande, obscen eller i strid med någon annan persons eller enhets upphovsrätt, varumärke eller annan immateriell egendom eller äganderätt.

FRISKRIVNING AV GARANTIER

Vi garanterar inte att åtkomst till eller användning av Webbplatsen kommer att vara oavbruten eller felfri eller att defekter på Webbplatsen kommer att korrigeras.

Webbplatsen, inklusive allt innehåll eller information som finns på den eller någon webbplatsrelaterad tjänst, tillhandahålls "i befintligt skick", utan någon representation eller garanti av något slag, vare sig uttryckligen eller underförstått.

Du tar det totala ansvaret och risken för din användning av Webbplatsen, webbplatsrelaterade tjänster och länkade webbplatser. Du ansvarar för att implementera rutiner som är tillräckliga för att tillgodose dina behov av säkerhetskopiering av data och säkerhet.

Garantier relaterade till produkter eller tjänster som erbjuds, säljs och distribueras via Webbplatsen är föremål för separata garantivillkor, om sådana finns, tillhandahållna av oss eller tredje part (inklusive relevanta Leverantörer) med eller i samband med tillämpliga produkter eller tjänster.

Vi garanterar inte att, genom användning av samtliga Tjänster, några recept kommer att skrivas ut åt dig. Du vidkänner och förstår att användningen eller missbruket av Produkter som erhålls via Webbplatsen kan resultera i oönskade eller oväntade konsekvenser.

ANSVARSBEGRÄNSNING AVSEENDE ANVÄNDNING AV WEBBPLATS
VIKTIGT - DIN UPPMÄRKSAMHET RIKTAS SÄRSKILT TILL DENNA KLAUSUL OCH BEGRÄNSNINGAR FÖR VÅRT ANSVAR INOM DEN. 

Förutom vad som föreskrivs i lag och utan begränsning: 

 1. accepterar vi inget ansvar för konsekvenserna av tillämpning, användning eller missbruk av Produkter eller Tjänster som finns på eller görs tillgängliga via Webbplatsen, inklusive eventuell skada eller skada på någon person eller egendom på grund av vårdslöshet, eller på annat sätt, inklusive din underlåtenhet att följa varningsetiketter som är fästa på produkterna; och
 2. ska vi inte hållas ansvariga för Leverantörernas handlingar eller försummelser.

Vi utesluter eller begränsar inte på något sätt vårt ansvar gentemot dig där det skulle vara olagligt att göra det. Detta inkluderar ansvar för dödsfall eller personskada orsakad av vår vårdslöshet eller vårdslöshet från våra anställda, agenter eller underleverantörer eller för bedrägeri eller bedräglig felaktig framställning.

Vi kommer inte att hållas ansvariga, vare sig i kontrakt, skadestånd (inklusive vårdslöshet), brott mot lagstadgad skyldighet eller på annat sätt, för:

 1. förlust eller skada orsakad av att du tillhandahåller felaktig eller ofullständig information;
 2. förlust av ditt känslomässiga välbefinnande inklusive, men inte begränsat till, eventuell förlägenhet som orsakas;
 3. inkomstbortfall eller förväntad vinst;
 4. förlorad möjlighet;
 5. förlust av goodwill eller skada på rykte;
 6. förluster som drabbats av tredje part; eller
 7. eventuella indirekta, följdskador, speciella eller exemplariska skador som uppstår från användningen av Webbplatsen eller Tjänsten eller Produkter oavsett form av åtgärd.

Vi kommer inte att hållas ansvariga för någon förlust eller skada (i kontrakt, vårdslöshet eller på annat sätt) där:

 1. det inte föreligger något brott mot en laglig omsorgsplikt som vi är skyldiga dig;
 2. förlusten eller skadan inte är ett rimligt förutsebart resultat av något sådant brott; eller
 3. någon förlust eller skada eller ökad risk för förlust eller skada beror på att du bryter mot dessa Villkor.

Med förbehåll för klausul 18.2 ska vårt totala ansvar gentemot dig, oavsett om det är i kontrakt, skadestånd (inklusive vårdslöshet), brott mot lagstadgad skyldighet eller annat, som uppstår under eller i samband med tillhandahållandet av produkterna eller tjänsterna begränsas till det belopp som betalas av dig med avseende på sådana Produkter eller Tjänster.

Vi kommer att vidta alla lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder mot otillåten eller olaglig behandling av dina personuppgifter och mot oavsiktlig förlust eller förstörelse av eller skada av personuppgifter, men med förbehåll för detta och våra skyldigheter enligt lag som personuppgiftsansvarig, ska vi inte vara ansvarig för all dataförlust eller obehörig åtkomst av andra personer, oavsett om det är ett resultat av obehörig åtkomst, felaktig adress, tekniskt fel, teknisk störning, vårdslöshet eller annat.

Vi frånsäger oss alla garantier, uttryckliga eller underförstådda (i den utsträckning det är tillåtet enligt lag) inklusive, men inte begränsat till, underförstådda garantier av tillfredsställande kvalitet och lämplighet för ett visst ändamål. Vi garanterar inte att Webbplatsen eller några meddelanden som skickas av oss till dig kommer att vara fria från virus eller andra skadliga komponenter.

Vi accepterar inget ansvar eller ansvar för tredje parts handlingar eller försummelser, inklusive men inte begränsat till Leverantörerna.

Produkter och tjänster erbjuds endast via Webbplatsen för ditt eget personliga, hushålls och privata bruk. Du samtycker till att inte tillhandahålla Produkter till någon annan person eller att använda Produkter eller Tjänster för något kommersiellt, affärsmässigt eller återförsäljningsändamål, och vi ska inte ha något ansvar gentemot dig för eventuell förlust av vinst, förlust av affärer, affärsavbrott, eller förlust av affärsmöjlighet om du använder sådana Produkter eller Tjänster på annat sätt än i enlighet med dessa Villkor.

Vi är inte ansvariga för förlust eller skada som uppstår från din underlåtenhet att informera din vanliga kvalificerade sjukvårdspersonal om några Produkter eller Tjänster som du beställer från Webbplatsen.

INGA TREDJE PARTS RÄTTIGHETER

Såvida det inte uttryckligen anges i villkoren om motsatsen, är inget häri avsett att ge några rättigheter eller gottgörelser till andra personer än dig, oss och våra dotterbolag. Ingenting i villkoren är avsett att befria eller befria tredje mans skyldighet eller ansvar gentemot dig, oss eller Leverantörer.

UPPDRAG

Du får inte överlåta, överföra eller delegera Villkoren eller någon del av dem utan vårt skriftliga medgivande i förväg. Vi kan fritt överföra, tilldela eller delegera hela eller delar av Villkoren och alla rättigheter eller skyldigheter härunder. Villkoren kommer att vara bindande för och gälla till förmån för parternas arvingar, efterträdare och tillåtna överlåtare.

GÄLLANDE LAG

Dessa Villkor ska tolkas och tolkas enligt lagarna i England och Wales.

Som konsument har du konsumenträttigheter som skyddar dig enligt tillämpliga tvingande bestämmelser i lagen i din bosättningsmedlemsstat.

Dispytlösning

Domstolarna i England och Wales kommer att ha icke-exklusiv jurisdiktion angående alla dispyter eller anspråk som uppstår ur eller på något sätt relaterar till dessa Villkor eller din användning av Webbplatsen, inklusive men inte begränsat till Tjänster, mellan dig och oss.

När det gäller dina rättigheter som konsument kommer de domstolar som har jurisdiktion att vara antingen domstolarna i England och Wales eller i den medlemsstat där du är bosatt.

Vi kommer att försöka arbeta i god tro för att lösa alla problem du har med Webbplatsen, inklusive utan begränsning de Produkter och Tjänster som beställts eller köpts via Webbplatsen, om du kontaktar oss.

Vi inser dock att det kan finnas sällsynta fall där vi kanske inte kan lösa ett problem till din belåtenhet. Vi och du kommer att försöka nå en överenskommelse för att lösa kravet inom trettio (30) dagar efter att meddelandet mottagits.

Observera att Europeiska kommissionens webbplats (https://ec.europa.eu/consumers/odr/) kan hjälpa dig att hitta en lösning på ditt konsumentproblem genom lämpliga alternativ.

FORCE MAJEURE

Vi kommer inte att anses bryta mot dessa Villkor eller vara ansvariga för något brott mot dessa villkor eller vår integritetspolicy på grund av någon händelse eller händelse utanför vår rimliga kontroll, inklusive men inte begränsat till Guds handlingar, terrorism, krig , invasion, fel i offentliga nätverk, elbrist, jordbävningar eller översvämningar, civila oroligheter, strejk, brand eller annan katastrof.

UPPSÄGNING

Vi förbehåller oss rätten att vägra ge dig åtkomst till hela eller delar av Webbplatsen eller att avsluta din tillgång till hela eller delar av Webbplatsen om ditt beteende ger oss en giltig anledning att göra det. Detta kommer i synnerhet att vara fallet om du bryter mot tillämpliga lagar eller avtalsbestämmelser.

Oavsett sådan begränsning eller uppsägning kommer du att fortsätta att ha tillgång till Produkter och tjänster som du har köpt fram till dess.

ERSÄTTNING

Du samtycker till att försvara, gottgöra och hålla oss och alla våra dotterbolag skadeslösa från och mot alla rättigheter, krav, förluster, skulder, skadestånd, anspråk, orsaker till talan, åtgärder och processer (oavsett om enligt lag eller eget kapital), arvoden, kostnader och advokatarvoden av vilket slag som helst som uppstår direkt eller indirekt ur eller i samband med:

 1. din användning eller missbruk av Webbplatsen, Produkter, Tjänster eller samtlig information som publiceras på Webbplatsen;
 2. ditt brott mot villkoren eller sekretesspolicyn;
 3. innehållet eller ämnet för all information du tillhandahåller till oss, eller någon Leverantör eller kundtjänstagent; eller
 4. någon försumlig eller felaktig handling eller underlåtenhet av dig i din användning eller missbruk av Webbplatsen, Produkter, Tjänster eller någon information på Webbplatsen, inklusive utan begränsning, intrång i tredje parts immateriella rättigheter, integritetsrättigheter eller försumlig eller felaktigt beteende.
REVISIONER AV VILLKOR

Efter eget gottfinnande förbehåller vi oss rätten att ändra dessa Villkor när som helst, med verkan när de publiceras på Webbplatsen. Du bör därför regelbundet besöka den här sidan för att granska de aktuella villkoren, så att du är medveten om eventuella sådana ändringar som du är bunden till. Du samtycker därför till att granska villkoren varje gång du besöker Webbplatsen så att du kan vara medveten om eventuella ändringar av dessa Villkor. Datumet för dessa Villkor senast reviderades anges överst i dessa Villkor.

All användning av Webbplatsen efter sådana ändringar kommer att betraktas som ditt godkännande av detsamma.

Om du inte godkänner de aktuella Villkoren, måste du radera ditt patientkonto.

RÄTT ATT GLÖMMA

Vid radering av ditt Patientkonto kommer vi att radera all information vi har om dig.

Leverantörer är dock skyldiga enligt lag att behålla en kopia av din journal under en viss tid, som kan variera från en medlemsstat till en annan, och det är därför även Operatören.

ALLMÄNT

I händelse av att någon av Villkoren av en domstol eller annan domstol med behörig jurisdiktion anses vara omöjlig att verkställa, ska sådana bestämmelser begränsas eller elimineras i minsta möjliga utsträckning så att dessa Villkor i övrigt ska förbli i full kraft och effekt.

Dessa Villkor utgör hela avtalet mellan oss angående ämnet härav.

Vissa bestämmelser i dessa Villkor kan ersättas av uttryckligen angivna juridiska meddelanden eller Villkor som finns på särskilda sidor på Webbplatsen.

Information om upphovsrätt/varumärke. Copyright © HR Healthcare Limited. Alla rättigheter förbehållna. Alla varumärken, logotyper och servicetemärken ("märkena") som visas på Webbplatsen är vår egendom eller tillhör andra tredje parter. Du har inte tillåtelse att använda märkena utan vårt skriftliga medgivande i förväg eller medgivande från sådan tredje part, som kan äga märkena.

Endast för artiklarna 14.2(c) och 28 i rådets direktiv 2006/112/EG (om det gemensamma systemet för mervärdesskatt) och motsvarande nationell lagstiftning, och med förbehåll för alla andra rättsliga krav som anges i eller som är tillämpliga på dessa Villkor, ska Operatören anses tillhandahålla produkterna och tjänsterna till dig och i enlighet därmed ska Leverantörer anses ha tillhandahållit dessa produkter och tjänster till Operatören.

HUR MAN KONTAKTAR OSS

Om du vill göra ett klagomål om Webbplatsen, vänligen kontakta oss.

Om du av någon anledning behöver kontakta oss är det enklaste sättet att kontakta oss direkt genom att Skicka e-post till kundtjanst-se@treated.com.

När det i dessa Villkor hänvisas till att kommunikation sker skriftligen, ska detta anses inkludera kommunikation som görs av oss i form av meddelanden på skärmen, underrättelse, meddelandefält eller annan kommunikation eller information som tillhandahålls dig via Webbplatsen, eller via e-post genom att använda en e-postadress som du har försett oss med för kommunikation med dig. Bestämmelserna i denna klausul ska inte tillämpas på kraven på delgivning av handlingar i rättsliga förfaranden.

Översättning

Denna policy är ursprungligen avfattad på engelska och har översatts till svenska. Om det finns någon konflikt eller diskrepans i översättningen av någon bestämmelse mellan den svenska versionen av denna integritetspolicy och den engelska versionen, ska den engelska versionen ha företräde.

Låt oss hjälpa dig att välja bättre.

Föreslå en behandling

Om det finns en speciell behandling eller en särskild sjukdom du letar efter, berätta för oss så kollar vi det åt dig.

Det kan hända att vi skickar e-post gällande din förfrågan, men du kan avanmäla dig närsomhelst.

Berätta vilket problem som har uppstått

Jag accepterar användarvillkoren.
Det kan hända att vi skickar e-post gällande din förfrågan, men du kan avanmäla dig närsomhelst.

Fråga något eller kom med förslag.

Skicka in din fråga här eller låt oss veta om du har upptäckt något problem på vår sida.

Det kan hända att vi skickar e-post gällande din förfrågan, men du kan avanmäla dig närsomhelst.
4.9

Vårt genomsnittliga betyg av 1086 recensioner

Lägg till en behandling för att jämföra

Vi återkommer snart. Vi gör vårt bästa för att svara på alla förfrågningar inom en arbetsdag.

Du prenumererar nu på vårt nyhetsbrev. Höll ett öga på din inkorg för våra senaste nyheter.

news-letter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få de senaste nyheterna om och mer därtill.

När du klickar på 'Prenumerera nu' godkänner du våra användarvillkor.