Nya Treated Är Snart Här. Läs mer.
×

Redaktionell policy

 

Målsättning

Innehållet på Treated.com har som målsättning att:

 • Leverera faktamässigt innehåll på ett lättsmält sätt för patienter som läser om läkemedel eller sjukdomstillstånd.
 • Göra hälsovård tillgängligt för den breda allmänheten.
 • Främja en hälsosam, nyttig, balanserad och aktiv livsstil.
 • Uppmuntra till ett ansvarsfullt användande av läkemedel.

 

Hur vi säkerhetsställer att vårt innehåll är korrekt

Vi strävar alltid att ha information om läkemedel och sjukdomstillstånd som är både faktamässig och möter samtiden, och är lättkonsumerad.

Information om hur läkemedel verkar, eventuella biverkningar och kontraindikationer är endast hämtad från ansedda, officiella källor.

Exempel på anförtrodda källor vi använder är:

 • FASS (Farmaceutiska Specialiteter i Sverige, som är en sammanställning av läkemedelsfakta från läkemedelsindustrin till olika förskrivare av läkemedel och apotekspersonal)
 • 1177 Vårdguiden
 • Läkemedelsverket
 • Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA)
 • Socialstyrelsen
 • Folkhälsomyndigheten
 • Electronic Medicines Compendium (eMC)

Då vi aldrig kan leverera totalt heltäckande information om något sjukdomstillstånd eller läkemedel, kommer vi alltid att referera användare till ovan sidor för att ta del av ytterligare, kompletterande information.

 

 

Villkorslös opartiskhet

Treated.com stöder inget särskilt varumärke, produkt eller läkemedel över något annat.

Vi kan informera våra användande om att ett visst varumärke, en viss produkt eller behandling existerar och förse användaren med information om detta. Dock ska alltid patienter bli inbjudna till att diskutera användandet av en särskild produkt eller behandling av något särskilt varumärke med sin läkare, I synnerhet vid första tillfälle.

Information om en behandling eller en produkt kan komma att innehålla data från kliniska prövningar och studier. Vi kommer alltid eftersträva att återge en så nyanserad bild som möjligt och bjuda in användaren till den refererade studien genom tydligt framhållande av en länk (där det är möjligt).

Om vetenskapligt konsensus saknas i frågan, eller om vidare studier är nödvändiga innan ett defenitivt konsensus kan uppnås beträffande användandet av någon som helst behandling eller gällande något sjukdomstillstånd, så kommer vi att tydligt ange det.

 

Framhållande av våra tjänster

Vi på Treated.com erbjuder en tjänst där patienter kan få och förnya sina recept online. Därför kan vi komma att framhålla eller på annat sätt marknadsföra våra egna tjänster på vår plattform eller genom externa kanaler.

Innehållet på Treated.com kan komma att förse information om tjänster hos externa aktörer, så som hälsoorganisationer, välgörenhetsorganisationer och statliga myndigheter och/eller organisationer. Vi kommer emellertid inte använda dess innehåll för att framhålla en kommersiell tjänst över en annan.

 

Medicinsk terminologi

Vi eftersträvar att göra vårt innehåll tillgängligt för alla användare, samtidigt som vi håller oss formella och faktamässiga.

När vi använder medicinsk terminologi i vårt innehåll kommer vi alltid att försöka förklara termer på ett så lättgenomträngligt sätt som möjligt, gärna med länkar till anförtrodda sidor med ytterligare information där behov finns.

 

 

Vårt engagemang för en hälsosam livsstil

Vi på Treated.com engagerar oss i, och stöttar, frågor och kampanjer som har som ändamål att synliggöra hälsosamma livsval. Vårt innehåll kommer därmed att:

 • Uppmuntra patienter till att ha en öppen och uppriktig relation till sin läkare.
 • Ge patienter råd om positiva livsstilsförändringar de kan överväga istället för, eller att implementera tillsammans med, receptbelagda läkemedel.
 • Uppmuntra patienter till att uppsöka ytterligare vård eller råd från sin husläkare där det bedöms nödvändigt.
 • Råda patienter till att tala med sin husläkare (eller annan sjukvårdspersonal) innan de inleder en särskild kost- eller träningsplan.
 • Informera patienter om generell konsensus beträffande ett visst läkemedel eller sjukdomstillstånd, med referenser till ovan nämnda anförtrodda källor där det anses nödvändigt.
 • I vissa fall där det bedömd nödvändigt, ta till vara på särskild expertis från specialister eller talespersoner.
 • Endast upprepa de yttranden som är underbyggda av klinisk evidens.

 

Hur vi refererar en källa

Där vi använt oss av text, data eller kliniska studier från externa publikationer kommer vi antingen:

 • Namnge publikationen eller källan som publikationen är hämtad ifrån.
 • Länka till källan där möjligt.
 • Referera författaren, studiens titel, publikationens titel och publikationsår i fotnoter, i mån av vår hemsidas disposition.

 

Studier vi själva genomfört

Där vi på Treated.com genomfört egna studier eller analyser kommer vi alltid inkludera följande i innehållet:

 • Lättgenomtränglig genomgång av datan.
 • Förklara hur datan har samlats.
 • Förklara metodiken om formler, jämförelser eller kalkyler använts.
 • Där möjligt, presentera datan till relevanta experter inom sjuk- och/eller hälsovård för att få uttalanden eller citat.
 • Erbjuda en hypotes, under vägledning av våran granskande, kliniska personal, i syfte att förklara datan.
 • Försöka nå högsta möjliga transparens i att förklara eventuella försummelser som berör studien, eller nackdelar med metoden.

 

Vår respekt av personlig integritet och personuppgifter

Vårt innehåll på Treated.com kommer aldrig innehålla personuppgifter eller på annat sätt personlig information eller detaljer, eller utdrag ur en privat korrespondens mellan oss och en annan person eller annan organisation, myndighet eller företag.

Vi citerar och/eller publicerar yttranden eller kommentarer endast under förutsättning att personen i fråga fått läsa igenom dem och gett sitt uttryckliga godkännande.

 

 

Känsliga ämnen

Vårt innehåll kommer alltid eftersträva att tillämpa så mycket finkänslighet och vördnad. Där det bedöms nödvändigt kan vi komma att hänvisa användaren till en anförtrodd källa för att konsumera ytterligare information eller få ytterligare vägledning.

In our content, we will always strive to approach sensitive issues with tact and the utmost possible care. Where applicable, our content will refer the user to a trusted and reliable resource which can provide further information and assistance.

 

Kränkande innehåll

Innehållet på vår hemsida intresserar sig för en noggrann diskussion om sjukdomstillstånd och läkemedel. Vi inser vikten av att utöva professionalism och vördnadsfullhet i alla våra genomgångar, inkluderat de som innehåller mer intima fysiska inslag.

Innehållet på Treated.com kommer aldrig bestå av information eller bilder som kan instifta kränkning.

 

Processen bakom vårt innehåll

Vi eftersträvar i största möjliga mån klinisk faktualitet och god detaljkännedom i vårt innehåll. Därför går allt vårt innehåll genom följande gallring:

 1. Research och komposition
 2. Korrekturläsning och redigering
 3. Granskning av content manager
 4. Granskning av kliniskt led där nödvändigt
 5. Publicering

 

Uppdaterande av innehåll

Vi eftersträvar att allt innehåll på Treated.com är relevant och uppdaterat.

I tillägg till ovan process, granskas allt innehåll på hemsidan vartannat år.

Under granskningsperioden kommer siffror och data ersättas med nyast möjliga datan.

 

 

Feedback och klagomål

Vi välkomnar alltid feedback från hemsidebesökare, oavsett om de endast läst på vår hemsida, är patienter eller professionell sjukvårdspersonal. Vi vill alltid diskutera feedback över e-post.

Användare som vill lämna feedback uppmuntras till att göra det via vår kundtjänst eller via våra sociala kanaler.

Inga läkemedel eller sjukdomar matchade din sökning. Du hittar alla våra läkemedel här