Vår tjänst fungerar som vanligt, men vissa beställningar kan försenas. Har du några frågor, ring vår kundtjänst på 08 506 384 44
×

Mirapexin

Pramipexol

Mirapexin är tabletter till för att behandla Willis-Ekboms sjukdom, förkortat WED. Den aktiva ingrediensen heter pramipexol och behandlingen tillhör läkemedelsgruppen dopaminagonister.

Hos Treated.com kan du smidigt förnya dina recept på dina behandlingar vid Willis-Ekboms sjukdom (tidigare kallat “Restless Legs Syndrome”). Godkänns din beställning av en av våra läkare levereras ditt läkemedel nästa dag.

 

Trustpilot-betyg 4,7 av 5
VÄNLIGEN NOTERA: Denna produkt är inte tillgänglig genom vår onlineapotekstjänst. Denna sida är endast till för att informera. Om du upplever några av de symtom förknippade med det sjukdomstillstånd som detta läkamedel behandlar rekommenderar vi starkt att du bokar in en tid med din husläkare så snart som du har möjlighet.
Översikt

Pramipexol - Mirapexin

Mirapexin är en tablettbehandling vid Willis-Ekboms sjukdom (WED), tidigare kallat Restless Legs Syndrome (RLS), som tillverkas av läkemedelsföretaget Boehringer Ingelheim. Läkemedlet innehåller den aktiva ingrediensen pramipexol och faller in i en grupp läkemedel som kallas dopaminagonister. Det är vanligt att läkare börjar med att förskriva den lägsta dosen, varpå dosen sedan gradvis höjs.

 1. Aktiva ingrediensen pramipexol
 2. Smidig tablettbehandling
 3. Upp till 10% av Sveriges befolkning utvecklar WED

Vad är Willis-Ekboms sjukdom?

Willis-Ekboms sjukdom, förkortat WED och ibland kallat “rastlösa ben”, är inte ovanligt. Det tros att upp till var tionde svensk vid något skede av sitt liv utvecklar sjukdomen. WED kan träda fram hos vem som helst och när som helst i livet men är dubbelt så vanligt hos kvinnor. Men delar ofta in sjukdomen i två olika typer; sekundär eller idiopatisk. Sekundär WED innebär att man får sjukdomen som bieffekt av en annan sjukdom, medan idiopatisk innebär att sjukdomen utvecklats utan uppenbar anledning.

Vissa personer har en familjehistoria av Willis-Ekboms sjukdom, vilket gör att de själva blir mer mottagliga för sjukdomen. Även gravida kvinnor är mer mottagliga för sjukdomen, där en av fem gravida kvinnor tros uppleva symptom, vanligast under graviditetens tre sista månader. Man vet inte exakt varför det drabbar gravida kvinnor, men de flesta fall av WED under graviditeten går över efter födseln.

Sjukdomen är inte livshotande, men om det lämnas obehandlat kan det förvärras och orsaka en rad komplikationer som kan påverka livskvaliteten. Att leva med rastlösa ben kan påverka en persons sömnkvalitet och orsaka ångest och depression, vilket i sin tur kan ha en negativ inverkan på allmänhälsan.

Willis-Ekboms sjukdom är en neurologisk sjukdom som oftast orsakar symptom i ben, lår och vader, men kan även drabba armar och bål. Vanliga symptom är:

 • Krypningar (myrkrypningar) i benen
 • Stickningar eller domningar i benen
 • Ofrivilliga ryckningar, oförmåga att låta benen vara stilla
 • Benen känns heta eller kalla

Pramipexol vid behandling av rastlösa ben

I en viss utsträckning kan livsstilsförändringar bistå i att behandla rastlösa ben. Om du konsumerar nikotin kan ditt tillstånd lindras genom att sluta röka eller snusa, förbättrade sovvanor och regelbunden kan även bistå i att lindra symptomen. Om dina rastlösa ben är kopplade till ett annat sjukdomstillstånd bör läkare vidta lämpliga åtgärder för att behandla det tillståndet.

Milda fall av “rastlösa ben”, som WED ofta kallas för, kan ibland behandlas genom viss självhjälp, till exempel att massera sina ben, gå på en promenad när symptom blossar upp, använda varma eller kalla kompresser, prova yoga, tai chi eller progressiv muskelavslappning. Vissa kan effektivt lyckas lindra akuta symptom genom att distrahera sig med någon annan sysselsättning.

Allvarliga fall av Willis-Ekboms sjukdom som uppkommit utan känd orsak (så kallad “idiopatisk”) behöver läkemedelsbehandlas genom dopaminagonister, som exempelvis Mirapexin. Mirapexin innehåller den aktiva ingrediensen pramipexol som stimulerar hjärnans dopaminreceptorer. På detta vis återställs signalsystemet i hjärnan, som är påverkat när en person upplever rastlösa ben. Om du börjat behandla dina rastlösa ben med Mirapexin utan förbättring är det mycket viktigt att du kontaktar din läkare.

Köpa Mirapexin (Pramipexol) på nätet

Hos Treated.com kan du säkert och smidigt förnya ditt recept på Mirapexin. Våra läkare har utformat ett medicinskt frågeformulär, som du fyller i online, och som sedan granskas av en av våra legitimerade läkare. Godkända beställningar levereras redan nästföljande arbetsdag.

Senast granskat:  05-08-2020
Bruksanvisning

Så tar du Mirapexin

När du tar Mirapexin är det mycket viktigt att du följer din läkares anvisningar såväl som att du har läst igenom och förstått innehållet i den bifogade bipacksedeln. Detta gör att effektiviteten av behandlingen maximeras samtidigt som risken för eventuella biverkningar hålls låg.

 1. Ta Mirapexin enligt läkarens ordination.
 2. Ta en tablett dagligen om inget annat angivits. Ta tabletten på kvällen, 2-3 timmar innan sänggåendet.
 3. Det är vanligt att man börjar på den lägsta dosen, under en vecka, för att sedan få dosen höjd veckan efter. Dosen justeras av din läkare, i syftet att hitta en dos som kan hantera just dina symptom.
 4. Dosen ska inte överskrida sex tabletter à 0,088 mg eller 0,54 mg.
 5. Om du vill sluta ta Mirapexin under en period längre än ett par dagar är det viktigt att du förstår att du för att återuppta din behandling måste du börja om på den lägsta dosen och sedan bygga upp igen.

Detaljerade anvisningar om hur du tar Mirapexin finns i bipacksedeln. Läs alltid igenom bipacksedeln innan du börjar ta din behandling. Rådfråga läkare eller sjukvårdspersonal om du skulle vara osäker.

 

Bipacksedel Mirapexin (Pramipexol):

Pramipexol 0,18 mg bipacksedel hos FASS

Ladda ner bipacksedel för Pramipexol 0,18 mg från FASS

Pramipexol 0,35 bipacksedel hos FASS

Ladda ner bipacksedel för Pramipexol 0,35 mg från FASS

Pramipexol 0,7 mg bipacksedel hos FASS

Ladda ner bipacksedel för Pramipexol 0,7 mg från FASS

*Mirapexin är ett varumärkesskyddat läkemedel som tillverkas av läkemedelsföretaget Boehringer Ingelheim. För närvarande tillhandahålls inte en svensk bipacksedel. 

 

Senast granskat:  05-08-2020
Biverkningar

Mirapexin: Biverkningar, varningar och försiktighet

Liksom alla läkemedel kan Mirapexin orsaka vissa biverkningar, även fast alla användare inte kommer att uppleva dem. Det är dock viktigt att du känner till dessa på förhand så att du kan vidta lämpliga åtgärder i händelse av att de skulle inträffa. Kontakta genast din läkare om du får en allergisk reaktion av läkemedlet eller upplever andra, allvarliga biverkningar.

Mycket vanliga (förekommer hos 1 av 10 användare eller fler):

Illamående.

Vanliga (förekommer hos 1 av 10 användare eller färre):

Sömnproblem, trötthet, ovanliga drömmar, huvudvärk, förstoppning, yrsel eller kräkningar.

Ovanliga (förekommer hos 1 av 100 användare eller färre):

Dyskinesia (ofrivilliga muskelrörelser i ansiktet), hyperkinesi, tvångsmässigt beteende, amnesi, vanföreställningar, hallucinationer, förvirring, trötthet, hjärtfel, förändringar i antidiuretisk hormonsekretion, viktuppgång, hypotoni (onormalt lågt blodtryck), perifert ödem, allergisk reaktion, svimning, rastlöshet, viktminskning, synnedsättning, hicka, lunginflammation, dyspné, mani, delirium eller oförmåga att motstå impulser att utföra handlingar som kan vara skadliga för dig eller andra.

Andra läkemedel och Mirapexin

Tala alltid om för din läkare om du tar några som helst andra läkemedel eftersom vissa kan interagera med Mirapexin. Detta kan potentiellt göra att funktionen av Mirapexin störs, eller vice versa. Mirapexin kan interagera med: cimetidin, amantadin, mexiletin, zidovudin, cisplatin, kinin, prokainamid, levodopa och antipsykotiska läkemedel (antipsykotika).

Andra sjukdomar och Mirapexin

Det är mycket viktigt att du noga redogör för din sjukdomshistoria och eventuell familjehistoria av sjukdomar och tillstånd när du fyller i det medicinska frågeformuläret online. Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt följande: njursjukdom, hallucinationer, om du haft problem med att du mycket plötsligt somnar, dyskinesi, psykos, synnedsättning eller hjärt-kärlsjukdomar.

Graviditet och amning

Tala med din läkare innan du börjar ta Mirapexin om du är gravid, tror att du är gravid eller försöker bli gravid.

Mirapexin ska inte användas när du ammar.

Körförmåga och hanterande av maskiner

Om du skulle uppleva några biverkningar som kan påverka din koncentrationsförmåga eller din synförmåga ska du avstå från att köra bil och kontakta din läkare snarast.

Mirapexin och alkohol

Vidta mycket noggrann försiktighet vid konsumtion av alkohol om du tar Mirapexin.

Senast granskat:  05-08-2020
Vanliga frågor: Mirapexin

Vanliga frågor: Mirapexin

Kan jag dricka alkohol när jag tar Mirapexin?

Det rekommenderas att man dricker alkohol med största möjliga försiktighet om man samtidigt tar Mirapexin.

Kan jag köra bil när jag använder Mirapexin?

Det beror på hur din kropp reagerar på läkemedlet. Mirapexin kan orsaka vissa biverkningar såsom dåsighet, trötthet eller hallucinationer. Om du skulle drabbas av någon av dessa biverkningar ska du avstå från att köra bil eller hantera maskiner och kontakta din läkare snarast.

Kan Mirapexin användas när jag är gravid?

Om du är gravid, tror att du är gravid eller försöker bli gravid behöver du diskutera detta med din läkare innan du börjar ta detta Mirapexin. Rådfråga din läkare om du ammar.

Hur ska Mirapexin förvaras?

Förvara detta läkemedel i dess originalförpackning och under 30°C. Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Kan jag vara allergisk mot Mirapexin?

Mirapexin innehåller: pramipexol, pramipexoldihydrokloridmonohydrat, mannitol, majsstärkelse, vattenfri kolloidal kiseldioxid, povidon K 25 och magnesiumstearat.

Ta inte detta läkemedel om du är allergisk mot någon av ovan ingredienser.

Kan jag köpa Mirapexin receptfritt?

Nej. Mirapexin är en receptbelagd behandling. För att få eller förnya ditt recept på Mirapexin måste en legitimerad läkare ha bedömt att behandlingen är lämplig, ändamålsenlig och säker för dig att använda.

Är Mirapexin rätt behandling för mig?

Om du tror att du har Willis-Ekboms sjukdom (tidigare kallat Restless Legs Syndrome) ska du alltid börja med att tala med din läkare ansikte mot ansikte. Din läkare kan hjälpa dig med att bedöma allvarsgraden av dina symptom och om dina rastlösa ben behöver läkemedelsbehandlas.

Om en läkare har diagnostiserat dig med Willis-Ekboms sjukdom kan du smidigt och säkert köpa Mirapexin online hos Treated.com. Genom vår trygga och smidiga onlinetjänst kan du få ditt ärende granskat av en av våra legitimerade läkare, om du fyller i vårt medicinska frågeformulär. Bedöms det att behandlingen är säker och lämplig för dina besvär skrivs ett e-recept ut åt dig, följt av att läkemedlet skickas från vårt apotek raka spåret hem till dig.

Senast granskat:  05-08-2020
En himla smidig process!
Att få professionell hjälp när det passar dig har aldrig varit enklare eller säkrare.
 • Sök efter läkemedel

  Hitta den behandling du behöver.
 • Medicinskt frågeformulär

  En legitimerad förskrivaregranskar dina uppgifter
 • Expressleverans

  Spårbar leverans nästa dag.
 • Receptförnyelse

  Förnya ditt recept smidigt och snabbt online.

Inga läkemedel eller sjukdomar matchade din sökning. Du hittar alla våra läkemedel här