Klamydia är den vanligaste könssjukdomen i Sverige. År 2015 drabbades 37,819 människor. Men hur såg statistiken ut från år 2016? Vi har tittat närmare på siffrorna från 2016 kring klamydia, gonorré och syfilis och reder ut ett par frågor.

Den vanligaste sexuellt överförbara infektionen i Sverige, likväl som i världen, är HPV-virus. Det kan till exempel orsaka kondylom, även kallat könsvårtor. HPV-viruset kan också uppenbara sig i form av vårtor på händer och fötter – alltså inte bara i underlivet. En annan vanlig könssjukdom i Sverige är herpes. Det uppskattas att mer än 600,000 svenskar har herpes i någon form. Precis som HPV-infektionerna kan herpes drabba andra delar än könsorganen såsom läppar, mun och ansikte. Då dessa infektioner är svåra att och stundtals lite missvisande att tolka har vi valt att fokusera på statistiken kring klamydia, gonorré och syfilis. Notera att all data alltså är från år 2016.

Klamydia

  1. Färre infektioner
  2. Majoritet kvinnor som drabbas
  3. Ung medianålder för drabbade kvinnor

Klamydia är en infektion som orsakas av bakterien Chlamydia trachomatis. Den kan överföras vid oskyddat analt, vaginalt eller oralt sex och även genom gemensamma sexleksaker. För kvinnor kan detta innebära en förändring i konsistensen av vaginala flytningar likväl som en smärta i nedre delen av buken. Under menstruationen kan blödningarna vara kraftigare och även mellan menstruationer kan blödningar förekomma. Män kan uppleva ett utsläpp från penis som är tunt, vitt och grumligt. Även testikelsmärta är vanligt förekommande. Både kvinnor och män kan uppleva smärta vid urinering och flytningar i underlivet. Det kan också påverka ögonen och orsaka bindhinnekatarr. Det är viktigt att ha koll på att klamydia i de flesta fall faktiskt inte orsakar några symptom alls – i synnerhet hos kvinnor. Klamydia behandlas genom antibiotika som exempelvis Azithromycin eller Doxycyklin - och obehandlad klamydia kan leda till komplikationer som infertilitet.

Hur många har klamydia i Sverige?

Under året 2016 rapporterades 36,203 fall av klamydia. Detta innebär en minskning på sex procent jämfört med 2015 och ger ett snitt på 362 fall per 100 000 invånare. Det är framförallt kvinnor som drabbades av klamydia (57 procent) med en medianålder på 22 år. För de män som har smittats heterosexuellt var medianen 24 år – medan medianåldern för män som har smittats efter att ha haft sex med andra män var 31 år.

Infektionen drabbar i huvudsak heterosexuellt bland både kvinnor och män.  Andelen rapporterade fall efter sexuella kontakter i Sverige var 89 procent. För de fall som skedde utomlands var det främst Spanien, Grekland, Thailand, USA, Storbritannien, Danmark, Norge och Tyskland som stack ut.

Det högsta snittet per 100,000 invånare i Sverige rapporterades i Uppsala län, Västmanland, Västernorrland, och Stockholm. Den största ökningen skedde i Kalmar län medan den största minskningen fanns att skåda i Jämtland.

Gonorré

  1. Antalet gonorré-fall ökar
  2. Majoritet män som drabbas
  3. 30 procent smittades utomlands

Gonorré är en bakteriell könssjukdom som orsakas av bakterien neisseria gonorrhoeae. Den kan infektera livmoderhalsen, slidan, ändtarmen, svalgen eller urinröret hos män och kvinnor. Gonorré kan överföras genom oskyddat sex och kan förekomma hos både kvinnor och män. Detta utan att symptomen kan vara särskilt framträdande. Män har en något större risk att drabbas. Om man upptäcker obehagliga gröna eller gulfärgade flytningar – från penis eller vagina – är det viktigt att ta kontakt med en läkare. Kvinnor kan uppleva en smärtsam känsla i samband med urinering samt även en ömhetskänsla i nedre buken och menstruationer som upplevs som kraftigare. För män kan en svullnad uppenbara sig på förhuden samt att en smärta kan upplevas vid urinering och att testiklarna är ömma. På grund av ökad resistens bland bakteriestammar behöver gonorré behandlas med en kombinerad behandling innehållande Azithromycin och Cefixim (Suprax).

Hur många har gonorré i Sverige?

Så hur såg statistiken ut från 2016? Antalet registrerade fall av gonorré i Sverige 2016 var 1,778 stycken. Detta innebär en ökning med 4,5 procent i jämförelse med 2015 då 1,677 fall noterades. Majoriteten av de drabbade var män, 78 procent, och följaktligen 22 procent kvinnor. Förut så var skillnaden mellan män och kvinnor ännu större. Medianåldern för de kvinnor som drabbades var 25 år medan det för männen var 30 år. Det var heller ingen skillnad när det kommer till medianålder för män som har smittats genom heterosexuell kontakt kontra genom sex med andra män.

Olikt klamydia så drabbas, procentuellt sätt, betydligt fler utomlands. 30 procent av fallen rapporterades ha skett utomlands, 68 procent i Sverige och i 2 procent av fallen fanns det ingen information om smittolandet. De som blivit smittade utomlands var framförallt heterosexuella män (45 procent), det kan jämföras med kvinnorna där 26,5 procent smittades utomlands. Länderna som sticker ut där är Thailand, Filippinerna, Spanien och Turkiet.

Om vi tittar på hur det ser ut i Sverige så var antalet fall per 100,000 invånare som högst i Stockholms län (39 fall per 100,000 invånare). I Stockholm, likväl som i de andra två storstadsregionerna har det gått att se en konstant årlig ökning de senaste sju åren.

Syfilis

  1. Nio gånger vanligare bland män än kvinnor
  2. Lika många smittas i Sverige som utomlands
  3. Fler män smittas via sex med andra män

Syfilis är en könssjukdom som orsakas av en bakteriestam som heter treponema pallidum. De som drabbas, både kvinnor och män, går genom tre faser. Det inleds med ett litet sår som är oömt. Detta sår, som många knappt noterar, utvecklar sig på exempelvis penis, anus, vagina, mun, läppar, fingrar eller skinkor. Efter att såret sedermera har läkt utvecklas sekundär syfilis. Ett skede där diffusa utslag, vanligast förekommande på handflatorna och fotsulorna, utvecklar sig. Andra yttringar kan vara utväxter kring anus eller vulvan. Dessa symptom kan vara frånvarande ett tag för att sedan framträda kraftigt under perioder. Nästa fas är tertiär syfilis som har potential att orsaka livshotande komplikationer.

2016 års statistik såg en ökning av syfilis i Sverige. Ökningen var på sex procent, totalt 349 fall, jämfört med 2015 (330 fall). Sjukdomen är betydligt mer förekommande bland män än kvinnor. Detta då det är vanligare bland män som har sex med män. Statistiken har på senare år varierat relativt mycket år för år. Men den genomgående trenden är likväl att fallen blir fler. 90 procent av de som drabbats av syfilis är män medan 10 procent är kvinnor.

Medianåldern vid tiden för diagnos var 32 år för kvinnor och 38 år för män. 78 procent av männen smittades genom sexuella kontakter med andra män – en ökning på 17 procent jämfört med 2015. 48 procent smittades i Sverige, 48 procent utomlands och de resterande 4 procenten saknade uppgift om smittland. Jämför man män och kvinnor så smittades procentuellt sätt fler kvinnor (68 procent) utomlands än män (46 procent). Länder som sticker ut där människor smittats är Spanien, Tyskland och Danmark.

I Sverige så var majoriteten av fallen i storstadsregionerna. I Stockholms län rapporterades till exempel 219 fall vilket är 63 procent av den totala mängden.


Sammanfattning

Könssjukdomar är vanligare än vad många tror. Det är mycket lätt att de smittar vid oskyddat sex och vissa kan även smitta utan att samlag behöver äga rum. Därför är det mycket viktigt att du alltid testar dig - helst årligen - men gärna oftare, ifall det är så att du ofta byter sexpartner eller är i ett nytt förhållande. I Sverige är det dessutom helt gratis att testa sig. Här hittar du en lista över ungdomsmottagningar i Sverige.

Senast granskat:  26-03-2018