Hej! Vad kul att du läser denna artikel.

Det här är en artikel som intresserar sig för skillnader mellan cigaretter och snus. Bägge produkterna innehåller tobak (nikotin) och är således skadliga för hälsan. Denna artikel är inte sponsrad och har inget annat ändamål än att diskutera bevisade hälsoeffekter av ovan nämnda tobaksprodukter. Treated.com kommer alltid uppmana till att sluta röka och sluta snusa. Du hittar - som alltid - källhänvisning läst ner i artikeln. 

Om du är intresserad av att läsa fler artiklar om rökavvänjning och snusavvänjning kan du gå in på vår sida om att sluta röka och sluta snusa och scrolla längst ner.

Vänliga hälsningar,
Treated.com Sverige


I Sverige är det vanligt att personer slutar röka genom att börja snusa

För ganska exakt ett år sedan skrev vi en artikel om att sluta röka genom att börja snusa, någonting som är väldigt vanligt i Sverige. I artikeln har vi sammanställt utsagor får olika forumtrådar, där användare har fått delge sina egna erfarenheter. Med ett brett spann av kommentarer, allt från risken med att skapa ett dubbelt beroende av både snus och cigaretter, till påverkan på hygien, ekonomi, puls och kondition, lyckades vi skapa oss en något bättre bild av människors faktiska erfarenheter. Även fast det naturligtvis är viktigt att poängtera att internetforum både empiriskt och kliniskt är underhaltigt, är vår förhoppning alltid att vi kan uppmuntra till att fler personer ska sluta röka. Det finns ett antal välkända hälsorisker med snus, såsom diabetes och skador på blodkärl, vilket du kan läsa mer om här.

“Nikotin ÄR tobak. Allt nikotin kommer från tobaksplantan och därmed bör samtliga nikotinprodukter som syftar till att göra användaren beroende regleras som tobak”.

Dessa ord kommer från Helen Stjerna, generalsekreterare i A Non Smoking Generation, i en intervju åt TV4, samtidigt som hon uppmanade socialminister Annika Strandhäll till att ta krafttag mot tobaksindustrin. Rökning anses ofta vara den enskilt största undvikliga faktorn till tidig död. Inom EU tros över 700,000 personer årligen dö till följd av rökning [1]. Även fast det inte är själva cigaretten som tar en människas liv, så är det den aveny av över 4,000 kemiska ämnen - varav ett femtiotal cancerframkallande - som orsakar en rökares hälsa att över tid försämras. Med en så väldokumenterad incidens av lungcancer, kol (kroniskt obstruktiv lungsjukdom) och hjärt-kärlsjukdomar bland rökare så finns det onekligen mer än nog incitament för ihärdighet i kampen för en rökfri värld.

Det finns många återkommande tillvägagångssätt för att sluta röka, varav en handfull som tenderar att vara återkommande över hela världen. Nikotinersättningsprodukter som nikotintuggummi, nikotinspray eller nikotinplåster och e-cigaretter, som i länder som Storbritannien saluförs som ett fullgott alternativ till traditionella cigaretter - och så en rutt som onekligen är koncentrerad till Sverige, vilket är snus.

Den globala kännedomen om snus är låg, eftersom det inte används i särskilt många länder. Snus innehåller torkad tobak utblandad med tillsatser och smakreglerande ingredienser. Ett av Sveriges inträdeskrav i EU var att man skulle vara undantagen försäljningsförbudet av snus. Försäljning av snus har därefter varit uppe i Europadomstolen ett antal gånger, men fått avslag varje gång. Sverige är idag alltjämt ensamt EU-land där snusförsäljning är tillåten.

En förlägning av detta är att konsumtionen av snus är låg i andra delar av Europa och världen, vilket inte lämnat vetenskapen obefläckad. Få studier om snus har genomförts utanför Norden, även fast världshälsoorganisationen WHO vid ett antal tillfällen pläderat för att snus är ett bättre alternativ än cigaretter, vilket du kan läsa om lite längre ner. Man vet att snus inte orsakar exempelvis lungcancer och kol.

Men användandet av snus som rökavvänjningsmedel är dock fortsatt omtvistat. Ämnet har avhandlats i en Norsk-Brittisk samarbetsstudie från 2010, där man kom fram till att «jämfört med medicinska nikotin(-ersättnings)produkter, ökar är snus kombinerat vareniklin* sannolikheten att helt sluta röka, men snus bistår i fortsatt nikotinberoende» [5]. Även fast nikotinberoendet fortlöper, är det dock vanligt att man i Sverige slutar röka genom att börja snusa. I denna artikel kommer vi titta närmare på den företeelsen och sakligt försöka redogöra för skillnaderna mellan dessa två tobaksprodukter, samt hänvisa till de studier och det empiriska material som finns i ämnet.

* Vareniklin är den aktiva ingrediensen i antirökmedlet Champix. Champix är ett av två antirökmedel som är godkänt för försäljning av Läkemedelsverket i Sverige och den Europeiska läkemedelsmyndigheten EMA. Det andra läkemedlet heter Zyban och innehåller bupropion. Treated.com är det första onlineapoteket som förskriver Champix även till personer med snusberoende. Du kan läsa mer om detta längst ner i artikeln.

Går det att säga att snus är “det mindre onda” alternativet av två onda alternativ?

Hos världshälsoorganisationen WHO (World Health Organisation) kan man läsa om Snus - den svenska erfarenheten. WHO pekar på de svenska kliniska studier som genomförts och berättar även om hur den största svenska snusproducenten, Swedish Match, har lagt ner mycket tid på att förbättra produktkvalitet och minimera hälsorisker. I explicita ordalag redogörs också för hur hälsoriskerna förknippade med snus är avsevärt lägre än vid vanliga cigaretter - och hur Sverige är det enda landet i världen som har nått WHO:s mål om att reducera andelen vuxna rökare med minst 20% [4].

Världshälsoorganisationen WHO lyfter även fram att:

  • Snus är betydligt mindre farligt för hälsan än vad som tidigare trots, när det förbjöds av den Europeiska Unionen (EU) 1991, samt att
  • Snus kan spela en konstruktiv roll i strategier för minskande av tobaksrelaterade skador.

Så kan man säga att vi helt enkelt gör det lite bättre i Sverige? Vad vi vet är att Sverige har lägst prevalens av lungcancer i hela Europa [2]. Lungcancer är en av de vanligaste cancerformerna i Sverige och i resten av västvärlden och orsakas nästan alltid av rökning. Rökning förstärker dessutom risken att drabbas av lungcancer av annan anledning.

Den nära relationen mellan livshotande sjukdomar och rökning är välkänd för de flesta vuxna människor. Och ja, det är bevisat att snus är mindre farligt än rökning - men detta gör inte snus till någonting helt ofarligt. Att sluta röka genom att börja snusa är knappast helt okomplicerat och det är mycket viktigt att förstå att nikotinberoendet kommer fortsätta ifall man väljer att sluta röka genom att börja snusa. Dessutom är inte risken för återfall i rökning eller risken för blandmissbruk av bägge tobaksprodukter kartlagt. 

Så först och främst: är det bra att sluta röka genom att börja snusa?

Här finns egentligen två olika spår, som förvisso växelverkar, men som bäst förklaras separat. Hälsoriskerna med att röka är mycket omfattande. Rökare löper femton gånger högre risk att få lungcancer, tio gånger högre risk att utveckla kol eller cancer i matstrupen och omkring fem gånger så hög risk att drabbas av hjärt-kärlsjukdomar. Rökning påverkar inte bara lungorna, utan även bland annat hjärtat, matsmältningssystemet, munnen, huden och skelettet.

Det tar faktiskt bara 20 minuter innan den första positiva hälsoeffekten av att sluta röka träder in - nämligen att du går från att ha högt blodtryck till att det återgår till det normala. Efter ett dygn har risken för hjärtinfarkt minskat och efter ungefär fem år är risken för att drabbas av stroke eller hjärtinfarkt cirka lika låg som hos de som aldrig rökt.

Men vad händer om du samma stund som du fimpat för gott börjar snusa? Det finns faktiskt inga studier om hur återhämtningen ser ut hos de som slutat röka genom att börja snusa, men vad vi vet är att du inte blir av med ditt nikotinberoende. Tvärtom, så innehåller en snusprilla med god marginal mer nikotin än vad en cigarett gör (Upp till 22 mg nikotin/gram i en snusprilla, jämförbart med omkring 12 mg nikotin/gram i en cigarett). Sluta röka genom att börja snusa är därmed knappast en god gärning för ditt nikotinberoende.

Är det mindre farligt att snusa än att röka?

Ja, det är mindre farligt att snusa än att röka, men det är inte ofarligt att snusa. Cigaretter innehåller, som nämnt ovan, drygt 50 cancerframkallande ämnen bland dess över 4,000 skadliga ämnen. Snus innehåller finmalen tobak och tillsatser. Tobak, i sin tur innehåller nikotin. Ett snusberoende ensamt kommer alltså således fortfarande att orsaka de bieffekter som nikotin genom tobak bär ansvaret för. I tillägg kommer fortsatt nikotinberoende troligen skjuta på risken till återfall i cigarettrökning eller konsumtion av andra tobaksprodukter, detta är emellertid någonting som inte studerats närmare. Välkända hälsorisker med snus är bland annat:

  • Nikotinet från snus orsakar högt blodtryck, vilket i sin tur är en riskfaktor för hjärt-kärlsjukdomar.
  • Nikotin orsakar också ökad hjärtfrekvens och förändringar på blodkärlens väggar.
  • Forskning visar också att snus påverkar kroppens blodådror mer än vad man tidigare känt till [3].
  • Snus höjer marginellt risken för cancer i bukspottkörtel.
  • Snus ökar risken för tandlossning.
  • Snus tros kunna orsaka ökad risk för cancer i munhåla och tandkött.
  • Snus ökar risken för typ 2-diabetes

Vilka andra fördelar finns det med att snusa istället för att röka?

Det finns fördelar med att snusa istället för att röka, som vi har gått igenom ovan. Fördelarna består i att ens lungor inte kommer att skadas ytterligare av fortsatt rökning. Dessutom sjunker risken för lungcancer och cancer i matstrupe som ej finns förknippat med att konsumera snus. De flesta skador som lungorna tar av rökning är irreversibla. Det finns emellertid inga hälsofördelar med att snusa jämfört med att inte snusa. Att snusa istället för att röka är snarare att betrakta som ett mindre skadligt alternativ, men snus innehåller tobak och nikotin. Nikotinreceptorerna i hjärnan blir således fortsatt stimulerade vilket gör att begäret efter nikotin inte kommer att försvinna.

Kommer jag gå upp i vikt av att sluta röka och börja snusa?

Snus istället för cigaretter innebär alltså återigen att kroppen kommer fortsätta tillföras nikotin. Tobak ökar utsöndrandet av stresshormonerna adrenalin, noradrenalin och kortisol i kroppen, vilket ökar kroppens ämnesomsättning. Personer som röker eller snusar förbränner omkring 200 kcal (kalorier) mer per dygn än personer som inte konsumerar tobak. Detta, i sin tur, gör att både rökare och snusare väger något mindre (omkring 3-5 kilo) än vad de borde ha gjort på grund av sitt beroende.

Risken att gå upp i vikt av att sluta röka gör många bekymrade - även fast viktuppgången i proportion har mycket mindre skadeverkningar än fortsatt rökning. Som med alla frågor under kappan för vikt så är det absolut bästa rådet att röra på sig så mycket man kan och äta en mångsidig, fiberrik kost. För vissa kan man lyckas slå två flugor i en smäll och dämpa det psykologiska nikotinbegäret genom att börja träna mer när man slutat röka.


Sluta snusa med Champix (vareniklin): receptbelagt antirökmedel

Hos Treated.com kan du få eller förnya ditt recept på Champix (vareniklin) online om du vill sluta snusa. Champix är ett antirökmedel som är godkänt för att behandla abstinensbesvär i samband med rökavvänjning. För att begära ditt recept online behöver du fylla i ett medicinskt frågeformulär, som är utformat av våra läkare, och som sedan granskas av våra läkare. Förskrivning av Champix vid snusberoende sker off-label, vilket innebär att du får läkemedlet ordinerat för en annan indikation än vad den är godkänd för. Här kan du läsa mer om off label-förskrivning.

Champix finns som startpaket för förstagångsanvändare (869 kr) eller som underhållspaket på antingen 1 mg eller 500 mcg. Pris på Champix underhållspaket från 1,309 kr. Priser inkluderar receptförskrivning och hemleverans.

Referenser:

[1] 700,000 deaths a year: tackling smoking in the EU. Europaparlamentet, nyheter.

[2] In Europe, the cancer burden for men and women varies widely by country. The Cancer Atlas.

[3] Non-Smoking Tobacco Affects Endothelial Function [...] (2016). The Nord-Trøndelag Health Study (The HUNT Study).

[4] Snus – The Swedish Experience. World Health Organization (WHO).

[5] The use of snus for quitting smoking [...] (2010). Norwegian Institute for Alcohol and Drug Research, Oslo, Norway & UK Centre for Tobacco Control Studies, Division of Epidemiology & Public Health, University of Nottingham, Nottingham, UK.

[6] LuCE REPORT ON LUNG CANCER Challenges in lung cancer in Europe November 2016. Lung Cancer Europe (LuCE).

   
Författare: Elias Hemmilä
elias.hemmila@treated.com
21 september 2018