Den allmäna uppfattningen kring könssjukdomar är ofta att sexuellt överförbara infektioner är sjukdomar som drabbar könsorganen. Men, bortsett från det faktum att symptom vid sexuellt överförbara sjukdomar kan framträda vart som helst på kroppen, kan det även vara olika organismer som orsakar infektionen. I vissa fall är de orsakade av bakterier, i andra av virus och även svampar och parasiter kan ligga bakom besvären.

Och, som du kanske misstänker, skiljer sig behandlingarna vid könssjukdomar beroende på vad som orsakat besvären - precis som med andra behandlingar. Olika infektioner svarar olika på olika behandlingar; och medan vissa kan botas kan andra tyvärr inte det och måste därför bromsas upp och hanteras på olika sätt.

Så vad är då skillnaden mellan dessa underkategorier av sexuellt överförbara sjukdomar, och vilka är behandlingsalternativen?

  1. Bakterier Klamydia, gonorré, syfilis, bakteriell vaginos
  2. Virus herpes, kondylom (könsvårtor), HIV, hepatit
  3. Parasiter trikomonaskolpit, flatlöss, skabb
  4. Svampinfektioner candidiasis

Bakterier

Infektioner av denna typ omfattar syfilis, klamydia och gonorré. Vid sådana sjukdomar kommer en bakterie att etablera sig i kroppen och sprids genom reproduktion - alltså att den gör exakta kopior av sitt eget DNA.

I takt med att infektionen sprider sig kan även symptom framträda. Vanliga sådana är flytningar och smärta vid urinering. Andra eventuella symptom beror i regel på könet av den smittade - men det är inte helt ovanligt att bakteriella könssjukdomar presenterar sig utan några påtagliga symptom. Men det är viktigt att komma ihåg att bakteriella könssjukdomar som lämnas obehandlade kan resultera i ytterligare komplikationer - i synnerhet när det gäller syfilis.

  1. Bakteriella könssjukdomar går att bota

En behandlingskur består vanligen av en kort antibiotikabehandling som kommer form i av tabletter som tas dagligen. En behandlingskur likt denna verkar genom att stoppa tillväxten av infektionsframkallande bakterier. När bakterierna väl försvagats kan immunförsvaret bättra bekämpa det som återstår. På så vis rensas symptomen upp.

Antibiotikum kommer i olika former och kan tas på en mängd olika sätt; allt från oral tablett till injektion - eller kombination av bägge.

Klamydia

Klamydia är fortsatt den absolut vanligaste könssjukdomen i Sverige med omkring 36,000 rapporterade fall år 2015. Klamydiainfektioner behandlas i regel med azithromycin, som tillhör läkemedelsgruppen makrolidantibiotikum, och verkar genom att angripa och hämma reproduktionen av bakterierna i kroppen. Den verksamma substansen i läkemedlet förhindrar en process mer känd som proteinsyntes, vilket är den åtgärd bakterierna använder sig av för att alstra det protein det behöver för att reproducera sina egna celler och föröka sig.

Gonorré

Den rekommenderade behandlingsformen vid gonorré har faktiskt förändrats ett antal gånger under de senaste 30 åren. Sjukdomen har historiskt behandlats med olika läkemedel, och i vissa fall har olika typer av antibiotikum kombinerats.

Idag är första linjens behandling Azithromycin (som ges som tablett) och Ceftriaxon (i injektionsform). Dessa antibiotikabehandlingar fungerar på ett liknande sätt; genom att hämma tillväxten av bakterierna Neisseria gonorrhoeae. Ceftriaxon är ett typ av läkemedel som stör dessa bakteriecellväggar och försvagar dem, vilket ökar deras känslighet inför immunförsvaret.

Historiskt sett har gonorré ofta behandlats med endast en antibiotikakur, men idag krävs i regel ovan nämnda kombination eftersom bakterien blivit resistent mot viss antibiotika. Antibiotikaresistens är ett ökande problem, som bland annat Läkemedelsverket brukar varna om. Så sent som i februari 2015 flaggade även den oberoende läkemedelstidningen Läkemedelsvärlden, som är Sveriges äldsta tidning om läkemedel och daterar bak till 1897, om att antibiotikaresistens vid gonorré ökar. Bekymmersamma rapporter har även slagit fast att en så kallad “supergonorré”, vars namn egentligen är neisseria gonorrhoeae, kan vara på väg till Europa. USA:s nationella folkhälsomyndighet, Centers for Disease Control and Prevention (förkortat CDC), har sedan 2013 varnat för denna antibiotikaresistenta sjukdom.

Syfilis

Om syfilis lämnas obehandlat kan det vara livsfarligt, och kan kräva att du läggs in på sjukhus för övervakning. Men, i dess tidigare stadier, kan medicin i form av penicillin eller erytromycin sättas in. Även dessa hämmar proteinsyntesen, alltså hindrar bakterierna från att reproducera sig, och gör dem på så vis känsliga för immunförsvaret.

Syfilis är fortsatt känsligt för penicillin och behandlas relativt enkelt med detta läkemedel. Men även här har resistens upptäckt, i form av makrolidresistenta stammar, vilket blev känt för allmänheten redan under 90-talet.

Bakteriell vaginos

En vanlig missuppfattning är att bakteriell vaginos endast är en könssjukdom - men det är i själva verket ett tillstånd som kan utvecklas utan att samlag ägt rum. Den manliga partnern till en kvinna med bakteriell vaginos behöver i regel inte testa sig, vilket slås fast i bland annat denna studie.

Det är dock mycket vanligt att behandla infektionen. Den vanligaste behandlingsformen är i de flesta fall metronidazol, som finns varumärkt som Flagyl. Dess funktion är att penetrera bakteriernas celler och störa DNA-strukturen. Än en gång försvagar detta bakterierna och gör att kroppen blir bättre rustad att bekämpa dem.  

Virus

Hur skiljer sig virala könssjukdomar, som smittar genom virus, från bakterieinfektioner?

De kan inte alltid botas genom läkemedelsbehandling.

Antibiotikum har i regel inte särskild stor inverkan på könssjukdomar orsakade av virus. Därför, i regel, behandlas de istället med antivirala läkemedel. På detta vis tvingas infektion i dvala och risken för reaktivering begränsas.

Virusinfektioner kan orsaka olika typer av symptom och kan potentiellt påverka även andra organ än könsorganet. Vilken behandlingsform som just din infektion kräver kommer i regel definieras utifrån infektionens natur och allvarsgrad. Vissa fall kan kräva att du läggs in på sjukhus, medan andra kan behandlas med receptbelagda läkemedel - och vissa kan till och med rensas upp av immunförsvaret.

Herpes

Herpes i underlivet är den näst vanligaste könssjukdomen i Sverige efter klamydia. Besvärande nog är det bara omkring 20 % av de smittade som vet om att de har herpes. Ungefär 60 % har symptom men kopplar de inte samman med herpes, medan resterande 20 % har herpes som är helt eller nästan helt symptomfri.

Herpes simplex, ofta förkortat HSV och i folkmun känt som herpes, finns i två typer: HSV-1 och HSV-2. HSV-1 angriper i regel ansiktet i form av munsår (men kan även smitta genitalt) medan den senare, alltså HSV-2, ger upphov till herpes i underlivet (könsherpes). Herpes behandlas med aciklovir, famciklovir eller valaciklovir.

Medan dessa läkemedel inte verkar på samma sätt som antibiotikum, är deras strategi klart jämförbara. För att kunna göra kopior av sina egna celler, och därmed reproduceras, kräver herpesviruset ett enzym som kallas för DNA-polymeras. Aciclovir, och motsvarande behandlingsvarianter, verkar genom att penetrera dessa celler och därmed hämma dess enzymatiska aktivitet. På så vis slutar viruset att växa. Dessa läkemedel kommer inte befria kroppen från viruset på samma sätt som antibiotikum gör med bakterier, men det kommer sända infektionen i remission.

Läkemedlet tas om, eller när, viruset återkommer. Om det tas på ett tillräckligt tidigt skede, innan symptomen har haft en chans att utvecklas, kan ovanstående behandlingar vara mycket användbara i syfte att förhindra ett utbrott.

Kondylom (könsvårtor)

Den virusstam som orsakar genitala vårtor kallas för humant papillomvirus, även förkortat HPV. Ett stort antal stammar existerar, och de kan orsaka olika symptom. De HPV-typer, alltså virusstammar, som främst orsakar kondylom är HPV typ 6 och HPV typ 11. Det finns i dagsläget inget botemedel för själva viruset men det finns mediciner som kan behandla dess symptom, såsom besvärande könsvårtor. Likt herpes kommer dessa behandlingar i formen antivirala läkemedel.

Läkemedlena Condyline och Warticon kommer i form av topiska krämer som innehåller den aktiva substansen podofyllotoxin. Podofyllotoxin träder in i vårtornas celler och stör funktionen av topoisomeras typ II, som är enzymet dessa celler använder sig av för att behålla dess DNA-struktur. Detta, i sin tur, resulterar i att cellerna börjar minska i antal och långsamt börjar ersättas av friska hudceller. Därefter avtar symptomen.

Ett annat behandlingsalternativ vid könsvårtor är imiquimod, som i Sverige säljs under namnet Aldara, och det är en behandling som verkar lite annorlunda. Snarare än att angripa vårtornas celler, förbättrar läkemedlet immunsystemet. Läkemedlet ser till att immunsystemet frisätter fler cytokiner, som är en grupp proteiner som bekämpar vårtceller.

Alla tre behandlingar har visat sig ha närmast snarlik effektivitetsgrad i att behandla könsvårtor, visade en studie från 2011, där podofyllotoxin låg på 72 % och imiquimod rankade tre procentenheter högre.

Vid allvarliga fall av könsvårtor, som t.ex. där kluster med en yta på över 4 cm har trätt fram, kan vårtorna behöva opereras bort. Detta kan göras på ett par olika sätt. Kirurger kan antingen frysa ner, operera bort eller till och med använda laser för att helt avlägsna könsvårtorna.

HIV

Humant immunbristvirus, mer känt som HIV, är ett virus som angriper immunsystemet. HIV anses vara den mest livshotande av alla könssjukdomar och anledningen till detta är att viruset inte sällan utvecklas till AIDS - ett tillstånd som gör immunsystemet ineffektivt. Det finns idag inget botemedel mot hiv. Det finns dock läkemedel som bromsar upp sjukdomen och möjliggör för patienten att leva ett långt och friskt liv.

I folkmun kända som bromsmediciner, utfärdas ofta dessa läkemedel i kombination, då HIV besitter frmågan att anpassa sig och bli resistent mot en typ. I de allra flesta fall tas medicinen dagligen, i resten av människans liv.

Proteashämmare är ett läkemedel som verkar inuti de hiv-infekterade cellerna. Dessa läkemedel blockerar hiv-enzymet proteas, som viruset behöver för reproduktion. Nevirapin, som tillhör läkemedelsgruppen icke-nukleosid RT-hämmare (NNRTI), fungerar på ett liknande sätt, men motverkar ett annat enzym som viruset behöver för att växa.

För dem som har haft oskyddat sex med någon som är HIV-positiv, men ännu inte utvecklat sjukdomen, finns ett nödprogram av läkemedel. Detta kallas för postexpositionsprofylax (PEP) och måste tas inom 36 timmar från smittotillfälle. Vid risk för HIV-smitta ska du omedelbart uppsöka sjukvård, så att infektionsläkare kan sätta in ett behandlingsprogram med antivirala medel så fort som möjligt. Postexpositionsprofylax är ingen garanti på att HIV inte kommer utvecklas, men studier har visat att det fungerar i ungefär 99 procent av fallen. Mer om detta finns definierat i Vårdhandbokens åtgärder vid exponering av blod.

Hepatit

Hepatit är egentligen ett namn som getts till leverinflammation. Hepatit kan utvecklas av en rad anledningar och många av dessa är inte sexrelaterade. Vissa stammar av viral hepatit kan dock överföras genom samlag. Hepatit B och Hepatit C har båda potential att orsaka leversvikt, men hur kroppen hanterar dem skiljer sig dock åt.

Det är mer troligt att personer med Hepatit B kan lyckas “skaka av sig” infektionen på egen hand inom ett par månader. Andra kan utveckla kronisk Hepatit B och kan komma att behöva långtidsbehandlingar med antivirala läkemedel i syfte att hålla sjukdomen i schack. Hepatit C, i sin tur, är inte lika enkel att bara skaka av sig. Läkemedelsbehandling kommer att krävas i de allra flesta fall, och även här kommer de i form av antivirala läkemedel.

Behandling sker ofta med immunstimulerande medel som innehåller den aktiva substansen peginterferon alfa-2a. Läkemedlet tas oftas en gång i veckan och kommer i form av en injektion som, vid fall av Hepatit B, hjälper immunsystemet med att hindra att sjukdomen utvecklas till Hepatit C. Vid fall av Hepatit C är det vanligt att injektionen istället tas två gånger i veckan för att på så vis städa bort viruset, vilket funkar i omkring 80 % av fallen. Immunstimulerande medel höjer effekten av immunsystemet och hjälper det i att motverka virusets celler.

Läkare kan även komma att skriva ut ett kombinerande behandlingsprogram, där en oral tablett som t.ex. ribavirin tas i tillägg till injektion, i syfte att öka sannolikheten för infektionen att stoppas. Vanligtvis tar du din kombinerade behandling två gånger dagligen. Liksom andra antivirala läkemededel verkar den genom att förhindra den enzymatiska funktion som viruset behöver för reproduktion, vilket levererar en dubbelstrategi för att stoppa viruets cellutveckling.

Om injektionerna varit otillräckliga i att lindra symptom vid Hepatit B kan ett antiviralt läkemedel, t.ex. tenofovir eller entecavir, rekommenderas.  

Parasiter

Kort sagt är parasiter en organism som livnär på dina näringsämnen. Vid fall av könssjukdomar kan parasiterna framträda såväl utvändigt som invändigt på kroppen - och resultera i en mängd olika symptom. Behandlingarna är oftast kortsiktiga och effektiva.

Vid interna parasiter kan ett antibiotikum användas. Externa parasiter, i sin tur, dör allt som oftast av en topisk kräm.

Trikomonaskolpit

Trikomonaskolpit är en protozoinfektion som orsakas av en parasit. Parasiten finns i urinvägarna och orsakar vaginit såväl som uretrit hos kvinnor respektive män, och är den vanligaste könssjukdomen i sitt slag.

Trikomonaskolpit är likt bakterieinfektioner både i termer av sina symptom, och hur tillståndet behandlas. Det behandlas enklast med metronidazol, som stör produktionen av parasitens tillverkning av nukleinsyra - som den behöver för att på ett lämpligt sätt bevara dess DNA-struktur. Och, i likhet med bakteriella infektioner, syftar läkemedlena till att aktivera immunsystemet så att det smidigt kan motverka de protozoiska cellerna.

Flatlöss

Flatlöss trivs mycket bra i hår och uppehåller sig därför inte sällan i en persons könshår, och orsakar klåda och inflammation. Flatlössen överförs genom intim fysisk kontakt, som exempelvis sex. Men de kan även överföras genom delade ytor eller föremål såsom sängkläder och handdukar.

När flatlöss ska behandlas föreslår läkare i regel en speciell lotion eller schampo som är specialiserad mot flatlöss. Behandlingen tas i regel i ungefär en veckas tid.

Skabb

Skabb orsakas av sarcoptes scabiei, som är små kvalster som gräver in i huden och lägger ägg. Deras närvaro gör att immunförsvaret reagerar och inte sällan förekommer ett utslag i det drabbade området. Även här kan fysisk kontakt genom sex, eller delade badrumsartiklar såsom handdukar, överföra infektionen mellan två personer.

Medicinering vid skabb utfärdas i form av topisk kräm eller lotion. Typiskt sett appliceras behandlingen två gånger, med en veckas mellanrum mellan doserna.

Svampinfektioner

Även fast de inte betraktas som könssjukdomar, på grund av deras breda spektrum av orsaker, kan svampinfektioner smitta genom sexuellt samröre.

Candidiasis

Candidiasis, som ofta kallas för trast, kännetecknas av ett överflöd av en viss typ av svamp i slidan. Candida albicans, som är svampen som normalt sett bor ofarligt på kroppen, kan orsaka infektion när de förekommer i större antal än andra typer.

För att återställa nivåerna av denna svamp kommer läkare vanligtvis utfärda recept på ett svampdödande läkemedel. Behandlingar som Diflucan och Gyno-Daktarin verkar genom att störa de yttre lagren av cellmembranen. På detta vis skapar de hål i svampens cellväggar vilket gör att innehållet i cellen sedan kan läcka ut, och till slut gör att cellerna minskar i antal.

  1. Betydelsen av att testa sig och behandla åkomman

Om det finns en läxa att lära sig av ovan, är det att könssjukdomar kan ta sig i uttryck i olika former - och det finns ingen “universalbehandling” som kan ta itu med dem alla. Vissa är svåra att behandla med antibiotikum och kan kräva åtgärder för livslångt underhåll. Detta perspektiv, tillsammans med risken för att könssjukdomen sprids till andra, är skäl nog för att alltid praktisera säkert sex. Läs mer om säkert sex hos Riksförbundet för sexuell upplysning (RFSU), eller kontakta din husläkare om du har andra frågor.

Senast granskat:  21-12-2017