Säkert
Registrerat EU Apotek
Gratis expressfrakt
Elektroniskt recept

Competact

Pioglitazone/Metformin Hydrochloride

Competact är ett läkemedel för behandling vid typ 2-diabetes hos vuxna. Läkemedlet hjälper kroppen med att bearbeta insulin. Competact tillverkas av läkemedelsföretaget Takeda.

Att ta sig tiden att gå till läkare för att förnya ditt recept är inte alltid lätt eller smidigt. Nu kan du undvika att behöva offra tid från arbetsdagen genom att snabbt och smidigt beställa din behandling vid typ 2-diabetes på nätet.

+1300 recensioner via Trustpilot
Competact15 mg/850 mg

Dessa tabletter innehåller 15 mg pioglitazon och 850 mg metformin. Rekommenderad dos är en tablett som tas två gånger om dagen, i samband med måltid.

+ Gratis expressfrakt
Beställ nu för leverans onsdag 2 februari

Competact är ett läkemedel för behandling vid typ 2-diabetes hos vuxna. Läkemedlet hjälper kroppen med att bearbeta insulin. Competact tillverkas av läkemedelsföretaget Takeda.

Att ta sig tiden att gå till läkare för att förnya ditt recept är inte alltid lätt eller smidigt. Nu kan du undvika att behöva offra tid från arbetsdagen genom att snabbt och smidigt beställa din behandling vid typ 2-diabetes på nätet.

Översikt

Översikt

Competact är en behandling vid typ 2-diabetes. Competact hjälper till med att hålla blodsockernivån under kontroll vid typ 2-diabetes så att kroppen bättre kan utnyttja det insulin som bildas. Competact innehåller två aktiva substanser (pioglitazon och metformin) med sinsemellan olika verkningsmekanismer. Pioglitazon gör cellerna känsligare för insulin, vilket innebär att kroppen bättre använder det insulin som den producerar. Metformin, å andra sidan, verkar främst genom att hämma blodsockerproduktionen och minska upptaget i tarmen. Som en följd av dessa substanser sänks blodsockret, vilket hjälper med att kontrollera typ 2-diabetes.

De flesta fall av diabetes faller in i en av två kategorier; typ 1-diabetes och typ 2-diabetes. Båda är livslånga sjukdomar där typ 1-diabetes oftast uppstår i tidig ålder och typ 2 som vanligast drabbar personer i vuxen ålder. Tillståndet kännetecknas av en oförmåga att producera och bearbeta insulin i kroppen. Vid fall av typ 1-diabetes genererar kroppen inet insulin.

Exakt hur många som lever med diabetes i Sverige är svårt att säga, då det inte är obligatoriskt att registrera sig i Nationella Diabetesregistret (NDR). En annan vanlig orsak är att många har typ 2-diabetes i flera år innan de får sin diagnos. Andelen diabetiker antas variera från cirka 368.000 upp till 676.000. Den vanligaste uppskattningen är emellertid att cirka 450.000 personer har sjukdomen i Sverige, vilket gör den till en av landets stora folksjukdomar. Runt 85-90 procent av de med diabetes har diabetes typ 2.

Symptom vid diabetes varierar men de vanligare är ihållande törst, trötthet, ökad mängd urin och ökad urineringsfrekvens, torrhet i ögonen, svettningar, skakningar, hjärtklappning, hunger, yrsel, koncentrationssvårigheter samt att du blir orolig och irriterad. Obehandlad diabetes förvärras oftast, vilket gör det oerhört viktigt att du uppsöker sjukvård om du skulle uppleva några symptom som gör dig orolig.

För att bidra till att skapa den energi som kroppen behöver för att fungera producerar bukspottkörteln ett ämne som kallas insulin. Insulin är ett blodsockerreglerande hormon som spelar en viktig roll i att omvandla glukos eller blodsocker i kroppen. Vid typ 2-diabetes är det vanligt att bukspottkörteln inte producerar tillräckligt med insulin för att kunna hantera mängden socker i blodet och konvertera det till energi och att kroppen utvecklar en resistens mot effekterna av insulin (vilket gör det svårt för ovan nämnda energiomvandling att ske).

Många faktorer kan bidra till utvecklingen av typ 2-diabetes. Risken att utveckla sjukdomen är ofta ärftlig och påverkas till stor del av livsstil - även fast den exakta orsaken till att typ 2-diabetes uppstår inte är helt känd.Onyttig mat och brist på motion ökar risken för övervikt vilket i sin tur ökar risken för typ 2-diabetes. Även rökning och ökade mängder av stresshormon antas kunna öka risken. Typ 2-diabetes är även vanligare hos personer av vissa etniskt ursprung; kinesiskt, sydasiatiskt, afrikanskt och afro-karibiskt.

Det finns inget botemedel för diabetes. De behandlingar som finns är utformade för att hantera blodglukosnivåer och undvika de komplikationer som kan uppstå på grund av förhöjt blodsockervärde. Vanligtvis förser din läkare dig med en behandlingsplan som innehåller motion och ändrade matvanor, i syfte att hålla symptomen under kontroll. Viktnedgång, rökavvänjning och minskat alkoholintag är alla faktorer som kan hjälpa till med att sänka risken för att ytterligare komplikationer utvecklas.

I ett senare skede kan dock medicinering krävas för att behandla sjukdomen och hindra den från att utvecklas ytterligare. Metformin, en av två aktiva substanser i Competact, tillhör läkemedelsgruppen biguanider. Biguanider utför tre funktioner: det hämmar sockerproduktionen i levern och ökar mottagligen av muskelceller för insulin vilket konsekvent höjer mängden socker som tas upp från blodet.

Hos vissa kan läkemedel som endast innehåller metformin inte ge önskvärt resultat, och då kan behandling med ett kombinerande läkemedel vara nödvändigt. Competact, innehåller såväl metformin som pioglitazon. Det sistnämnda tillhör läkemedelsgruppen tiazolidindioner och verkar genom att öka känsligheten för effekterna av insulin hos fett, muskler och lever. Det hämmar också överproduktion av socker i levern samt underlättar produktionen av insulin från bukspottkörteln.

Hos oss på Treated.com är det både snabbt, smidigt och säkert att köpa och förnya recept för din behandling vid såväl typ 1 som typ 2-diabetes. Vår tjänst är utformad så att du slipper ta dig tiden och gå och träffa läkare samt besöka apotek för varje gång du förnyar dina recept. En av våra legitimerade läkare kommer att granska ditt ärende, och när beställningen godkänts skickas läkemedlet direkt hem till dig - inom 24 timmar. På så vis behöver du aldrig vänta mer än till nästa arbetsdag för att inleda din behandling.

Beställ nu
Senast granskat:  27-05-2021
Bruksanvisning

Bruksanvisning

Det är mycket viktigt att du läst igenom och förstått bipacksedeln innan du inleder denna behandling. Se även till att du alltid använder Competact enligt din läkares anvisningar. Dessa två steg kommer att hjälpa dig med att maximera effekten av läkemedlet samtidigt som risken för eventuella biverkningar minimeras.

 1. Ta alltid detta läkemedel enligt läkares anvisningar.
 2. Den rekommenderade dosen är en tablett två gånger om dagen.
 3. Det rekommenderas att du tar tabletterna med eller precis efter födointag för att reducera risken för magbesvär.
 4. Om du rekommenderats en specialkost för diabetes skall du fortsätta med denna under tiden du tar Competact.
 5. Kontrollera regelbundet din vikt under behandling med Competact. Informera din läkare om vikten ökar.
 6. Återkommande tester av din leverfunktion kan vara nödvändigt.
 7. Överskrid aldrig den dos som ordinerats till dig.
 8. Om du glömt en dos, hoppa över den glömda dosen och fortsätt bara med nästa dos som schemalagt.
 9. Ta aldrig dubbel dos för att kompensera för en glömd tablett.

Ovan lista är endast en summering över hur du använder Competact. Mer detaljerade instruktioner återfinns i bipacksedeln som är bifogad med läkemedlet.

Ladda ner bipacksedel

Senast granskat:  27-05-2021
Vänligen läs bipacksedeln för detta läkamedel noggrant innan användning:

Competact 15 mg/850 mg

Biverkningar

Biverkningar

Liksom alla läkemedel kan Competact orsaka vissa biverkningar. Det är mycket viktigt att du på förhand känner till dessa då vissa kan vara tecken på en reaktion som kräver medicinsk hjälp, som t.ex. laktatacidos. Tecken på laktatacidos kan vara att du fryser och är obekväm, kraftigt illamående och kräkningar, buksmärta, oförklarad viktnedgång eller snabb andning. Uppsök omedelbart sjukvård om du skulle uppleva några av ovan nämnda tecken. Detsamma gäller om du märker några tecken på cancer i urinblåsan som t.ex. blod i urinen, smärta i samband med urinering eler plötsligt behov av att urinera, om du skulle uppleva dimsyn på grund av svullnad på baksidan av ögat eller uppleva tecken på en allergisk reaktion, som t.ex. nässelutslag, svullnad i ansikte, läppar, tunga eller svalg.

Mycket vanliga (förekommer hos 1 av 10 användare eller fler):

Smärta i bukhålan, illamående eller kräkningar, diarré eller nedsatt aptit.

Vanliga (förekommer hos 1 av 10 användare eller färre):

Lokal svullnad, viktökning, huvudvärk, luftvägsinfektion, blod i urinen, synproblem, ledvärk, impotens, anemi, domningar, smakförändringar eller benfrakturer.

Ovanliga (förekommer hos 1 av 100 användare eller färre):

Bihåleinflammation, gasbildning eller sömnsvårigheter.

Mycket sällsynta (förekommer hos 1 av 10.000 användare eller färre):

Brist på vitamin B12 i blodet, mjölksyraacidos, hudrodnad, klåda eller utslag.

Vänligen notera att ovan inte är en komplett lista. Läs alltid igenom den bifogade bipacksedeln, där du hittar en komplett lista över eventuella biverkningar förknippade med Competact.

Andra läkemedel och Competact

Tala alltid om vilka andra läkemedel du tar eller har tagit när du fyller i vårt medicinska frågeformulär, även receptfria sådana. Vissa läkemedel kan påverka kroppens blodsockernivåer och därmed detta läkemedel, t.ex: gemfibrozil, rifampicin, cimetidin, glukokortikoider, beta-2-agonister, diuretika och ACE-hämmare.

Andra sjukdomar och Competact

Informera alltid din förskrivare om din sjukdomshistoria, då en historia av vissa sjukdomar eller tillstånd kan påverka din förmåga att ta Competact. Använd inte Competact om du dagligen eller vid tillfälle konsumerar överdrivna mängder alkohol eller om du haft allvarliga blodcirkulationsproblem, leversjukdom, diabetisk ketoacidos, obehandlade fall av blod i urinen, njurproblem, en allvarlig infektion, allvarlig uttorkning eller om du har en planerad röntgen där du kommer få en injektion av ett färgämne.

Competact kan även vara olämplig att använda eller bör användas med särskild försiktighet om du haft hjärtproblem, vätskeretntion, makulaödem (som är ett diabetiskt tillstånd), cystor på äggstockarna eller leverproblem.

Senast granskat:  27-05-2021
Vänligen läs bipacksedeln för detta läkamedel noggrant innan användning:

Competact 15 mg/850 mg

Vanliga frågor: Competact

Vanliga frågor: Competact

Kan jag konsumera alkohol i kombination med Competact?

Det är alltid bättre att undvika alkohol eller mediciner som innehåller alkohol medan du tar Competact. Detta eftersom alkohol kan öka risken för laktatacidos.

Kan jag köra bil när jag använder Competact?

Ja, under förutsättning att du inte upplever några biverkningar som kan försämra din körförmåga. Om så skulle vara fallet ska du avstå från att köra och omedelbart kontakta läkare eller uppsöka närmsta sjukhus.

Kan Competact användas när jag är gravid?

Det rekommenderas inte att du använder Competact om du är gravid. Om du vill bli gravid kommer läkare rekommendera dig att sluta ta detta läkemedel. Använd inte heller Competact om du ammar. Rådfråga läkare vid osäkerhet.

Hur ska Competact förvaras?

Förvaras på en säker plats och i rumstemperatur.

Kan jag vara allergisk mot Competact?

Competact innehåller pioglitazonhydroklorid, metformin, mikrokristallin cellulosa, povidon (K 30), kroskarmellosnatrium, magnesiumstearat, hypromellos, makrogol 8000, talk och titandioxid. Använd inte detta läkemedel om du är allergisk mot någon av dessa ingredienser.

Kan jag köpa Competact receptfritt?

Nej. Competact är en receptbelagd behandling vid typ 2-diabetes. För att kunna köpa detta läkemedel måste du ha undergått läkarkonsultation och fått ett recept utskrivet, detta då en läkare måste kunna säkerhetsställa att Competact är en lämplig och säker behandling för dig. Om du fyller i vårt medicinska frågeformulär online kan du få ett recept utskrivet av en av våra legitimerade läkare.

Är Competact rätt behandling för mig?

För att ta reda på om Competact är en lämplig behandling för dig behöver du fylla i vårt medicinska frågeformulär online. Därefter kommer dina svar att granskas av en av våra legitimerade läkare. Ifall läkaren bedömer att behandlingen är säker och ändamålsenlig för dig att använda förskrivs ett elektroniskt recept (e-recept).

Efter att din beställning har godkänts märks ditt läkemedel upp med din patientinformation och skickas direkt från vårt brittiska apotek eller från ett av våra samarbetsapotek inom EU. Godkända beställningar levereras nästföljande dag.

Senast granskat:  27-05-2021
Treated.com har betyget 4,6 av 5 av 1303 kunder på TrustPilot!
En himla smidig process!
Att få professionell hjälp när det passar dig har aldrig varit enklare eller säkrare.
 • Sök efter läkemedel

  Hitta den behandling du behöver.
 • Medicinskt frågeformulär

  En legitimerad förskrivare granskar dina uppgifter
 • Expressleverans

  Spårbar leverans nästa dag.
 • Receptförnyelse

  Förnya ditt recept smidigt och snabbt online.

Inga läkemedel eller sjukdomar matchade din sökning. Du hittar alla våra läkemedel här